กิจกรรมข่าวประกาศ

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ 1 เมษายน 2563

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ 1 เมษายน 2563

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้บริหาร

 1. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 1) ตำแหน่งผู้บริหาร
 2. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 2) สมรรถนะทางการบริหาร
 1. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 2) สมรรถนะหลัก
 2. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบที่ 3)

สายวิชาการ

 1. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 1) ตำแหน่งวิชาการ
 2. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 2)
 3. แบบรายงานการปฏิบัติงานตามภาระงาน (ทคศ.งบ. – 01)
 4. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งวิชาการ (แบบที่ 3)

สายสนับสนุน

 1. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 1) สายสนับสนุน
 2. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 2) สายสนับสนุน
 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบที่ 3)

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร

 1. แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 1) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 2. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสมรรถนะหลัก (องค์ประกอบที่ 2) สำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 3. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสมรรถนะทางการบริหาร (องค์ประกอบที่ 2) 
 4. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบที่ 3) ผู้บริหาร 

 สายวิชาการ

 1. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 1) ตำแหน่งวิชาการ
 2. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 2)
 3. แบบรายงานการปฏิบัติงานตามภาระงาน (ทคศ.งบ. – 01)
 4. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งวิชาการ (แบบที่ 3)

สายสนับสนุน

 1. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 1) สายสนับสนุน
 2. แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 2)
 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบที่ 3)

 

พนักงานราชการ

 1. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 1) สายสนับสนุน
 2. แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (องค์ประกอบที่ 2)
 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบที่ 3)

ลูกจ้างประจำ

      1 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ