• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนายกฤษฏา บุญชู ลูกจ้างประจำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับรางวัล “ครุฑทองคำ” ข้าราชการดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

  รางวัลครุฑทองคำ ปี 58

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนายกฤษฏา บุญชู ลูกจ้างประจำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับรางวัล “ครุฑทองคำ” ข้าราชการดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช จัดงานสถาปนาโชติเวช ประจำปี2558 และจัดพิธีกตเวทิตาคุณอาจารย์อาวุโสและคณะอาจารย์ นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการเสริมสร้างอาชีพและความรู้สู่ศิษย์เก่าโชติเวช ให้แก่ศิษย์เก่าของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  วันสถาปนาโชติเวช 2558

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช จัดงานสถาปนาโชติเวช ประจำปี2558 และจัดพิธีกตเวทิตาคุณอาจารย์อาวุโสและคณะอาจารย์ นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการเสริมสร้างอาชีพและความรู้สู่ศิษย์เก่าโชติเวช ให้แก่ศิษย์เก่าของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 • กศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม สหกิจศึกษา ที่จัดขึ้นโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) CPF เรื่อง การรับสมัครฝึกสหกิจศึกษา และ การสมัครงาน ในเครือCPF วันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 2402 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

  กิจกรรม สหกิจศึกษา CPF

  กศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม สหกิจศึกษา ที่จัดขึ้นโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) CPF เรื่อง การรับสมัครฝึกสหกิจศึกษา และ การสมัครงาน ในเครือCPF วันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 2402 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 • ชมรมอนุรักษ์ผ้าไทย ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าชมในส่วนของงานจัดแสดงห้องราชพัตราภรณ์ ฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ การฝึกการนุ่งห่มแบบไทย ห้องอนุรักษ์ผ้า และห้องกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ในส่วนของการเก็บรักษาและอนุรักษ์ผ้า และการขึ้นทะเบียนผ้า การจัดเก็บในระบบของพิพิธภัณฑ์ วันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ

  ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา

  ชมรมอนุรักษ์ผ้าไทย ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าชมในส่วนของงานจัดแสดงห้องราชพัตราภรณ์ ฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ การฝึกการนุ่งห่มแบบไทย ห้องอนุรักษ์ผ้า และห้องกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ในส่วนของการเก็บรักษาและอนุรักษ์ผ้า และการขึ้นทะเบียนผ้า การจัดเก็บในระบบของพิพิธภัณฑ์ วันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ

 • นศ.คหกรรมศาสตร์ ดึงอัตลักษณ์วิชาชีพ ผสานความจงรักภักดี จัดงานดอกไม้ไทยเฉลิมพระเกียรติฯ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัย ในโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “สร้างสรรค์งานดอกไม้ไทย สู่การแข่งขันในระดับสากล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และการแข่งขันจัดดอกไม้แบบไทย ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี จัดโดยคณะกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมีผศ.อภิรัติ […]

  สร้างสรรค์งานดอกไม้ไทย สู่การแข่งขันในระดับสากล

  นศ.คหกรรมศาสตร์ ดึงอัตลักษณ์วิชาชีพ ผสานความจงรักภักดี จัดงานดอกไม้ไทยเฉลิมพระเกียรติฯ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัย ในโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “สร้างสรรค์งานดอกไม้ไทย สู่การแข่งขันในระดับสากล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และการแข่งขันจัดดอกไม้แบบไทย ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี จัดโดยคณะกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมีผศ.อภิรัติ […]

 • อาจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์ประจำวิชาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารร่วมกับชมรมคลีนิกทักษะวิชาชีพ จัดอบรมเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพอาหารเพื่องานประชาสัมพันธ์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เพื่อทราบถึงเทคนิคและวิธีการถ่ายภาพอย่างไรให้เป็นธรรมชาติ การจัดองค์ประกอบภาพ การจัดแสงสำหรับการถ่ายภาพ การถ่ายภาพเฉพาะ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณพรทิพย์ ช้างแย้ม นักผลิตสารคดีด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ คุณธนิสรา แก้วอินทร์

  อบรม วิชาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร

  อาจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์ประจำวิชาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารร่วมกับชมรมคลีนิกทักษะวิชาชีพ จัดอบรมเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพอาหารเพื่องานประชาสัมพันธ์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เพื่อทราบถึงเทคนิคและวิธีการถ่ายภาพอย่างไรให้เป็นธรรมชาติ การจัดองค์ประกอบภาพ การจัดแสงสำหรับการถ่ายภาพ การถ่ายภาพเฉพาะ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณพรทิพย์ ช้างแย้ม นักผลิตสารคดีด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ คุณธนิสรา แก้วอินทร์

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินอาเซียน ได้รับเกียรติจากร้อยเอกสุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์ กรมทหารสื่อสาร บรรยาย ในเรื่อง “รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินอาเซียน”และการทำกิจกรรมกลุ่มเช่นกลุ่มวัฒนธรรมอาหารการไทย (ทำลูกชุบ) กลุ่มวัฒธรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย (พวงกุญแจผ้าไทย)กลุ่มงานวัฒนธรรมงานดอกไม้ไทย (ศิลปะการพับดอกบัว) เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของคนไทย และกิจกรรมการศึกษาดูงาน จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยเชิงอนุรักษ์   เมื่อวันที่ 20-22  มีนาคม 2558  จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา

  โครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินอาเซียน

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินอาเซียน ได้รับเกียรติจากร้อยเอกสุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์ กรมทหารสื่อสาร บรรยาย ในเรื่อง “รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินอาเซียน”และการทำกิจกรรมกลุ่มเช่นกลุ่มวัฒนธรรมอาหารการไทย (ทำลูกชุบ) กลุ่มวัฒธรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย (พวงกุญแจผ้าไทย)กลุ่มงานวัฒนธรรมงานดอกไม้ไทย (ศิลปะการพับดอกบัว) เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของคนไทย และกิจกรรมการศึกษาดูงาน จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยเชิงอนุรักษ์   เมื่อวันที่ 20-22  มีนาคม 2558  จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา

 • คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งใน กิจกรรม”โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตร สร้างบุญ น้อมนำ พระพุทธศาสนา” ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีพระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร จำนวน 9 รูป วันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

  กิจกรรม “โชติเวช ศุกร์กุศล”

  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งใน กิจกรรม”โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตร สร้างบุญ น้อมนำ พระพุทธศาสนา” ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีพระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร จำนวน 9 รูป วันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2558 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา   >>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2558 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2558 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา   >>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ครั้งที่ 1/2558  จำนวน 1 อัตรา >>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 1/2558

  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ครั้งที่ 1/2558  จำนวน 1 อัตรา >>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ฝึกอบรมการทำอาหารไทยและการจัดดอกไม้แบบพื้นฐาน ให้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตทหารอากาศ กองทัพอากาศ ก่อนจะไปประจำการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดน ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ลาว เยอรมนี สิงคโปร์และกัมพูชา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริง เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ประกอบด้วยการอบรมทฤษฎีอาหารและขนมไทย หลักสูตรการทำผัดไทย ต้มยำกุ้ง ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ กระทงทอง ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ […]

  อบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตก่อนไปประจำการ ณ ต่างประเทศ

  งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ฝึกอบรมการทำอาหารไทยและการจัดดอกไม้แบบพื้นฐาน ให้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตทหารอากาศ กองทัพอากาศ ก่อนจะไปประจำการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดน ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ลาว เยอรมนี สิงคโปร์และกัมพูชา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริง เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ประกอบด้วยการอบรมทฤษฎีอาหารและขนมไทย หลักสูตรการทำผัดไทย ต้มยำกุ้ง ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ กระทงทอง ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด ในงานนิทรรศการ “60 พรรษา ขัตติยนารี ศรีสยาม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 จัดโดยสำนักงานเขตดุสิต เมื่อ 5 มีนาคม 2558 ณ วัดเบญจมบพิตร

  คหกรรมศาสตร์ จัดแสดงนิทรรศการ “60 พรรษา ขัตติยนารี ศรีสยาม”

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด ในงานนิทรรศการ “60 พรรษา ขัตติยนารี ศรีสยาม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 จัดโดยสำนักงานเขตดุสิต เมื่อ 5 มีนาคม 2558 ณ วัดเบญจมบพิตร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ประจำวิชา การปฏิบัติการห้องอาหาร นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่3 กลุ่ม 2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร จำนวน 25 คน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการด้านธุรกิจอาหาร จำนวน 5 แห่ง ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2558 โดยมีกำหนดกลุ่มละ 1 วัน ซึ่งกำหนดเวลาเข้าปฏิบัติงานในช่วงเวลาเดียวกับพนักงานของสถานประกอบการ […]

  นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติการห้องอาหาร เตรียมความพร้อมของนักศึกษา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ประจำวิชา การปฏิบัติการห้องอาหาร นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่3 กลุ่ม 2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร จำนวน 25 คน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการด้านธุรกิจอาหาร จำนวน 5 แห่ง ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2558 โดยมีกำหนดกลุ่มละ 1 วัน ซึ่งกำหนดเวลาเข้าปฏิบัติงานในช่วงเวลาเดียวกับพนักงานของสถานประกอบการ […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้จัดแสดงนิทรรศการ “IP Innovation and Technology Expo”ในงาน “มหากรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2015)” เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัฒกรรมต่างๆ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สร้างโอกาสและช่องทางการตลาด ให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้พบปะกับเจรจากับนักลงทุน รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มมากขึ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ Hall 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค […]

  คหกรรมศาสตร์ ร่วมงานมหากรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2015)

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้จัดแสดงนิทรรศการ “IP Innovation and Technology Expo”ในงาน “มหากรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2015)” เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัฒกรรมต่างๆ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สร้างโอกาสและช่องทางการตลาด ให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้พบปะกับเจรจากับนักลงทุน รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มมากขึ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ Hall 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อแสดงออกถึงความนอบน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60พรรษา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  บริจาคโลหิต 2558

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อแสดงออกถึงความนอบน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60พรรษา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดแสดงนิทรรศการและสาธิต การทำอาหาร การจัดดอกไม้ และออกแบบเสื้อผ้า พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มแก่ผู้เยี่ยมชม ภายใน งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการเถิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพ

  จัดแสดง งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2558

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดแสดงนิทรรศการและสาธิต การทำอาหาร การจัดดอกไม้ และออกแบบเสื้อผ้า พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มแก่ผู้เยี่ยมชม ภายใน งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการเถิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพ

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการวันกิจกรรมนักศึกษาภายใต้ชื่องาน “ยืนยิ้มหน้า ม. ครั้งที่ 6 “มนต์รักโชติเวช” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ในการเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานตามความสามารถและให้เกิดความสมัคร สมานสามัคคีของนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกันภายในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าผลงานนักศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและการประกวด One man One Woma สำหรับนักศึกษาเพศชายที่ชื่นชอบในการแต่งกายเป็นชายก็หล่อ เป็นหญิงก็สวย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

  กิจกรรมยืนยิ้มหน้า ม.”มนต์รักโชติเวช”

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการวันกิจกรรมนักศึกษาภายใต้ชื่องาน “ยืนยิ้มหน้า ม. ครั้งที่ 6 “มนต์รักโชติเวช” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ในการเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานตามความสามารถและให้เกิดความสมัคร สมานสามัคคีของนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกันภายในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าผลงานนักศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและการประกวด One man One Woma สำหรับนักศึกษาเพศชายที่ชื่นชอบในการแต่งกายเป็นชายก็หล่อ เป็นหญิงก็สวย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ประจำวิชา การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม นำ อาจารย์และจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม1และกลุ่ม 2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ประมาณ 60 คน เข้าศึกษาดูงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาชลบุรี ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีประสบการณ์เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตอาหารบริการสายการบิน และธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่อบสด มาตรฐานสากลและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

  ศึกษาดูงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ประจำวิชา การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม นำ อาจารย์และจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม1และกลุ่ม 2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ประมาณ 60 คน เข้าศึกษาดูงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาชลบุรี ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีประสบการณ์เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตอาหารบริการสายการบิน และธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่อบสด มาตรฐานสากลและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

 • รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้บริหารบริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด เข้าชมการจัดกิจกรรมสาธิตการทำกระทงทองและปอเปี๊ยะสด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ อบรมความรู้ด้านวิชาชีพ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานกิจกรรมชั้น 3 ศูนย์การค้าไอที สแควร์ โดยความร่วมมือกันระหว่าง งานบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล […]

  โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ อบรมความรู้ด้านวิชาชีพ

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้บริหารบริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด เข้าชมการจัดกิจกรรมสาธิตการทำกระทงทองและปอเปี๊ยะสด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ อบรมความรู้ด้านวิชาชีพ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานกิจกรรมชั้น 3 ศูนย์การค้าไอที สแควร์ โดยความร่วมมือกันระหว่าง งานบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558   –  6 มีนาคม 2558 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร […]

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2558 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558   –  6 มีนาคม 2558 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร […]

 •      รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมทร.พระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะให้การต้อนรับ คุณทวีศักดิ์ ชพานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา 2 คุณอินทรายุธ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการส่วนงานงบประมาณอุดมศึกษา 7 คุณรวีรัตน์ ส่งสัมพันธ์ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ ในการเข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมเข้าดูงานศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และห้องปฏิบัติการเรียนการสอน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  

  สำนักงบประมาณเยี่ยมชมคณะ

       รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมทร.พระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะให้การต้อนรับ คุณทวีศักดิ์ ชพานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา 2 คุณอินทรายุธ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการส่วนงานงบประมาณอุดมศึกษา 7 คุณรวีรัตน์ ส่งสัมพันธ์ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ ในการเข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมเข้าดูงานศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และห้องปฏิบัติการเรียนการสอน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558   –  6 มีนาคม 2558 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) […]

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2558 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558   –  6 มีนาคม 2558 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) […]

 •           ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมฟังสัมนาเรื่อง กิจกรรมการประกวดออกแบบ Creative Textiles Award 2015 และ การพัฒนาสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยนวัตกรรมด้านการแยกเส้นใยจากพืช และการปั่นแบบ Wet Spinning จัดโดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพ

  คหกรรมศาสตร์ ร่วมสัมนาการประกวดออกแบบ Creative Textiles Award 2015

            ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมฟังสัมนาเรื่อง กิจกรรมการประกวดออกแบบ Creative Textiles Award 2015 และ การพัฒนาสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยนวัตกรรมด้านการแยกเส้นใยจากพืช และการปั่นแบบ Wet Spinning จัดโดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ประจำวิชา การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม ได้เรียนเชิญนายสรรเสริญ วุฒิวิทยาสกุล ตำแหน่ง Zone manager บริษัทภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ จำกัด และนายสนธิ ชูชาติ ตำแหน่ง operation manager บริษัท ซูชิบอย จำกัด เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ลักษณะการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่มของสถานประกอบการด้านอาหารในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม1และกลุ่ม 2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เมื่อวันจันทร์ที่ […]

  อบรมการจัดการอาหารและเครื่องดื่มแก่นักศึกษา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ประจำวิชา การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม ได้เรียนเชิญนายสรรเสริญ วุฒิวิทยาสกุล ตำแหน่ง Zone manager บริษัทภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ จำกัด และนายสนธิ ชูชาติ ตำแหน่ง operation manager บริษัท ซูชิบอย จำกัด เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ลักษณะการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่มของสถานประกอบการด้านอาหารในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม1และกลุ่ม 2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เมื่อวันจันทร์ที่ […]

Page 1 of 5012345...102030...Last »
 • ผู้สนับสนุน
  บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
  บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
  ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำตาลสำหรับการเรียนการสอน