• ปฎิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ

  (โควต้า) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

  ปฎิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ

 • ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการผลสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557”  เพื่อให้นักศึกษาได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานจากการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา  จัดโดยงานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานต่างๆของนักศึกษา การจำหน่ายสินค้า การสาธิต และจัดแสดงโปสเตอร์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ประสบการณ์ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการให้เกียรติมาร่วมงานและเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานและฝึกประสบการณ์ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท […]

  นิทรรศการสหกิจศึกษา 2557

  ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการผลสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557”  เพื่อให้นักศึกษาได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานจากการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา  จัดโดยงานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานต่างๆของนักศึกษา การจำหน่ายสินค้า การสาธิต และจัดแสดงโปสเตอร์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ประสบการณ์ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการให้เกียรติมาร่วมงานและเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานและฝึกประสบการณ์ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 รายการสถานีนวัตกรรม มีกำหนดออกอากาศในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ถ่ายทำเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตโดยอาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

  สาธิตการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ทางช่อง 11

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 รายการสถานีนวัตกรรม มีกำหนดออกอากาศในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ถ่ายทำเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตโดยอาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557  - 3 พฤศจิกายน  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร […]

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557  - 3 พฤศจิกายน  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร […]

 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2557

  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อ

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตการทำกระทงจากหัวปลี และ พืชผักต่างๆ ในรายการตลาดสดสนามเป้า ทางสถานีวิทยุกองทัพบอกช่อง 5 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557  ณ สตูดิโอ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ซึ่งจะมีกำหนดออกอากาศ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 สาธิตโดยอาจารย์ปิยะธิดา สีะหวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  อาจารย์สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

  กระทงจากหัวปลี ในรายการตลาดสดสนามเป้า

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตการทำกระทงจากหัวปลี และ พืชผักต่างๆ ในรายการตลาดสดสนามเป้า ทางสถานีวิทยุกองทัพบอกช่อง 5 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557  ณ สตูดิโอ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ซึ่งจะมีกำหนดออกอากาศ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 สาธิตโดยอาจารย์ปิยะธิดา สีะหวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  อาจารย์สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

 • คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีกฐินพระราชทาน โดยมีคุณวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมยอดเงินทำนุบำรุงวัดจำนวนทั้งสิ้น 4,926490 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) พร้อมกันนี้ได้มอบเงินทุนการศึกษาแก่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับทุน ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้นักศึกษาเข้าร่วมพิธี พร้อมดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

  กฐินพระราชทาน 57

  คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีกฐินพระราชทาน โดยมีคุณวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมยอดเงินทำนุบำรุงวัดจำนวนทั้งสิ้น 4,926490 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) พร้อมกันนี้ได้มอบเงินทุนการศึกษาแก่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับทุน ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้นักศึกษาเข้าร่วมพิธี พร้อมดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

 • ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  พร้อมด้วยผู้บริหารคณะให้การต้อนรับ Ms. Andrea Gardner, Coodinaror of International Relation จาก Oklahoma State University Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ 15 ตุลาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร โดยมี ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  […]

  โชว์งานฝีมือไทย… รับแขกต่างประเทศ

  ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  พร้อมด้วยผู้บริหารคณะให้การต้อนรับ Ms. Andrea Gardner, Coodinaror of International Relation จาก Oklahoma State University Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ 15 ตุลาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร โดยมี ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  […]

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2/2557  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1  อัตรา   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2/2557  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1  อัตรา   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2557

  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 ตุลาคม  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร 02-281-97-56-8 […]

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 ตุลาคม  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร 02-281-97-56-8 […]

 • ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนทางคหกรรมศาสตร์ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านคหกรรมศาสตร์และภาคบริหารจัดการ ณ Brescia University College เมืองลอนดอน (London) ประเทศแคนาดา โดยมี Alicia c. Garcia, PhD, RD, CFE Chair, Division of […]

  ศึกษาดูงานด้านคหกรรมศาสตร์ ณ Brescia University College ประเทศแคนาดา

  ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนทางคหกรรมศาสตร์ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านคหกรรมศาสตร์และภาคบริหารจัดการ ณ Brescia University College เมืองลอนดอน (London) ประเทศแคนาดา โดยมี Alicia c. Garcia, PhD, RD, CFE Chair, Division of […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตไทยประจำ   ประเทศแคนาดา นำโดยศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมงาน Destination Thailand at Yong-Dundas Square เพื่อดำเนินการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยเช่น การแกะสลักผักและผลไม้ พานพุ่มผ้าลายไทย ศิลปะการดุนลายแผ่นเงินแผ่นทองผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมืองของไทย และการบรรเลงดนตรีไทย (วงดนตรีราชมงคลพระนคร) เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักและสนับสนุนผลประโยชน์ทางด้านเศษฐกิจของไทย เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน […]

  โชว์…ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์ ในงาน Destination Thailand at Yong-Dundas Square ประเทศแคนาดา

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตไทยประจำ   ประเทศแคนาดา นำโดยศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมงาน Destination Thailand at Yong-Dundas Square เพื่อดำเนินการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยเช่น การแกะสลักผักและผลไม้ พานพุ่มผ้าลายไทย ศิลปะการดุนลายแผ่นเงินแผ่นทองผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมืองของไทย และการบรรเลงดนตรีไทย (วงดนตรีราชมงคลพระนคร) เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักและสนับสนุนผลประโยชน์ทางด้านเศษฐกิจของไทย เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 “จากใจถึงใจ…ด้วยสายใยชาวโชติเวช” แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ นางสาวศิรินันท์ เมฆฉาย พนักงานพิมพ์ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของคณาจารย์(สายวิชาการ) และเจ้าหน้าที่ (สายสนับสนุน) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 […]

  “จากใจถึงใจ…ด้วยสายใยชาวโชติเวช”

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 “จากใจถึงใจ…ด้วยสายใยชาวโชติเวช” แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ นางสาวศิรินันท์ เมฆฉาย พนักงานพิมพ์ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของคณาจารย์(สายวิชาการ) และเจ้าหน้าที่ (สายสนับสนุน) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดพิธี “ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2557”   เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2557  ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและระลึกถึง พระคุณครูอาจารย์ ในพิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญดังกล่าว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีรับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและทุนอื่นๆแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่นและนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร  

  พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดพิธี “ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2557”   เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2557  ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและระลึกถึง พระคุณครูอาจารย์ ในพิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญดังกล่าว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีรับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและทุนอื่นๆแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่นและนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร  

 • ผู้บริหารของบริษัทไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด เข้าพบ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมทร.พระนคร เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในการทำบันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการสหกิจศึกษากับทาง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และมีประสงค์จะเรียนเชิญท่าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.ระนคร ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยี   คหกรรมศาสตร์ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

  ประชุมเตรียมความพร้อมในการทำบันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU)

  ผู้บริหารของบริษัทไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด เข้าพบ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมทร.พระนคร เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในการทำบันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการสหกิจศึกษากับทาง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และมีประสงค์จะเรียนเชิญท่าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.ระนคร ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยี   คหกรรมศาสตร์ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

 • ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Games ประจำปีการศึกษา 2557 ภายในงานมีการจัดประกวดแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ การแข่งขันกองเชียร์ และ การแข่งขันกีฬาฮาเฮสานสัมพันธ์  ได้แก่  กีฬาแชร์บอลชายและหญิง  กอล์ฟมะนาว ปิดตาตีปี๊ป  กินวิบาก และ วิ่งเปรี้ยวกระสอบ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเข้าร่วมทำกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

  กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ FRESHY GAMES

  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Games ประจำปีการศึกษา 2557 ภายในงานมีการจัดประกวดแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ การแข่งขันกองเชียร์ และ การแข่งขันกีฬาฮาเฮสานสัมพันธ์  ได้แก่  กีฬาแชร์บอลชายและหญิง  กอล์ฟมะนาว ปิดตาตีปี๊ป  กินวิบาก และ วิ่งเปรี้ยวกระสอบ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเข้าร่วมทำกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำวิทยากรจากสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ และ อาจารย์กิตติ ยอดอ่อน จัดโครงการการพัฒนาคุณภาพพลาสติกสานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยในรูปแบบการตกแต่งด้วยศิลปะเดคูพาจแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพลาสติกสีรุ้ง โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 20-22 กันยายน 2557 ณ จังหวัดสิงห์บุรี

  การถ่ายทอดเทคโนโลยีศิลปะเดคูพาจ ณ จังหวัดสิงห์บุรี

  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำวิทยากรจากสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ และ อาจารย์กิตติ ยอดอ่อน จัดโครงการการพัฒนาคุณภาพพลาสติกสานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยในรูปแบบการตกแต่งด้วยศิลปะเดคูพาจแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพลาสติกสีรุ้ง โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 20-22 กันยายน 2557 ณ จังหวัดสิงห์บุรี

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช 2557 ในการจัดแสดงสาธิตข้าวต้มมัด และการจัดแสดงสาธิตเมี่ยงคำ ในรูปแบบอาหารพื้นบ้าน 4 ภาค เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งข้าวต้มมัดและเมี่ยงคำได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่เสี่ยงต่อการสูญหาย ประจำปี 2557 จัดอยู่ในประเภทสาขาความรู้ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ร่วมกับมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆอีก 68 รายการเพื่อปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาฯของท้องถิ่นและของชาติ พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  งานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช 2557 ในการจัดแสดงสาธิตข้าวต้มมัด และการจัดแสดงสาธิตเมี่ยงคำ ในรูปแบบอาหารพื้นบ้าน 4 ภาค เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งข้าวต้มมัดและเมี่ยงคำได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่เสี่ยงต่อการสูญหาย ประจำปี 2557 จัดอยู่ในประเภทสาขาความรู้ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ร่วมกับมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆอีก 68 รายการเพื่อปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาฯของท้องถิ่นและของชาติ พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 • ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟอกย้อมเชือกเทียน โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกอบรมในหลักสูตรการย้อมสี การทำหมอน(จากแผ่นสาน)การทำกระเป๋า(จากแผ่นสาน) แนวทางการพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ นำวิทยากรคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย โดย ผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์เกศทิพย์ กรี่เงิน และหลักสูตรการทำเชือกเทียน เครื่องประดับจากเชือก ผลิตภัณฑ์จากเชือก แนวทางการจำหน่ายสินค้า โดย อาจารย์สุวดี ประดับ อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโสนเมื่อวันที่ 2-6 กันยายน 2557 ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ […]

  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟอกย้อมเชือกเทียน ณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟอกย้อมเชือกเทียน โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกอบรมในหลักสูตรการย้อมสี การทำหมอน(จากแผ่นสาน)การทำกระเป๋า(จากแผ่นสาน) แนวทางการพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ นำวิทยากรคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย โดย ผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์เกศทิพย์ กรี่เงิน และหลักสูตรการทำเชือกเทียน เครื่องประดับจากเชือก ผลิตภัณฑ์จากเชือก แนวทางการจำหน่ายสินค้า โดย อาจารย์สุวดี ประดับ อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโสนเมื่อวันที่ 2-6 กันยายน 2557 ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ […]

 • นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับทุนการศึกษา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ประจำปี 2557 จำนวน 30 ทุน โดยมีพระเทพคุณาภรณ์      เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และคุณวรวิวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบทุนการศึกษาเมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

  นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับทุนวัดเทวราช 57

  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับทุนการศึกษา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ประจำปี 2557 จำนวน 30 ทุน โดยมีพระเทพคุณาภรณ์      เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และคุณวรวิวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบทุนการศึกษาเมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ฃภายใต้ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (โครงการพัฒนาการจัดการการศึกษาอาหารและโภชนาการ) ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมศึกษาดูงานฝ่ายครัวการบิน บริษัทิการบินไทยจำกัด (มหาชน)  และวันที่ 31 สิงหาคม – 13 กันยายน 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ (Advanced Course) ณ […]

  โครงการพัฒนาการจัดการการศึกษาอาหารและโภชนาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ฃภายใต้ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (โครงการพัฒนาการจัดการการศึกษาอาหารและโภชนาการ) ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมศึกษาดูงานฝ่ายครัวการบิน บริษัทิการบินไทยจำกัด (มหาชน)  และวันที่ 31 สิงหาคม – 13 กันยายน 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ (Advanced Course) ณ […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557  - 6 ตุลาคม  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา […]

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2557 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557  - 6 ตุลาคม  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 8 ตุลาคม  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร […]

  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 8 ตุลาคม  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่านกรอกข้อมูลและปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ บัณฑิตเข้าไปที่ www.job.rmutp.ac.th ของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้บัณฑิตจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ภายในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามมาส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะ  เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษาเข้าไปที่ www.job.rmutp.ac.th ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้บัณฑิตต้องพิมพ์หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบออนไลน์ www.job.rmutp.ac.th […]

  กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่านกรอกข้อมูลและปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ บัณฑิตเข้าไปที่ www.job.rmutp.ac.th ของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้บัณฑิตจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ภายในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามมาส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะ  เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษาเข้าไปที่ www.job.rmutp.ac.th ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้บัณฑิตต้องพิมพ์หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบออนไลน์ www.job.rmutp.ac.th […]

 • ประกาศผ่อนผันทหาร-57

  ประกาศเรื่องการขอผ่อนผันทหาร

  ประกาศผ่อนผันทหาร-57

 • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2556

  กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2556

  กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2556

 • ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร และ พันตรีสุธี สุขสากล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และความสนุกสนาน แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มทร.พระนคร จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา

  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

  ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร และ พันตรีสุธี สุขสากล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และความสนุกสนาน แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มทร.พระนคร จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยได้รับ     การสนันสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่ เขตดุสิต บริการรถฉีดน้ำ และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด  บริเวณลานหน้าเจดีย์ขาวอาคารเรือนปัญญา และ ในช่วงบ่ายนักศึกษาแยกย้ายทำความสะอาดบริเวณห้องปฏิบัติตามแต่ละสาขา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557

  กิจกรรม Big Cleaning Day

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยได้รับ     การสนันสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่ เขตดุสิต บริการรถฉีดน้ำ และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด  บริเวณลานหน้าเจดีย์ขาวอาคารเรือนปัญญา และ ในช่วงบ่ายนักศึกษาแยกย้ายทำความสะอาดบริเวณห้องปฏิบัติตามแต่ละสาขา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557

Page 1 of 3712345...102030...Last »