• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558   –  6 มีนาคม 2558 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร […]

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2558 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558   –  6 มีนาคม 2558 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558   –  6 มีนาคม 2558 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) […]

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2558 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558   –  6 มีนาคม 2558 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) […]

 • ผู้บริหาร คณาจารย์ที่ปรึกาษา และนักศึกษาชั้นปีที่1 และชั้นปีที่3 เทียบโอน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในหัวข้อเรื่อง ทรานสคิปต์กิจกรรม(Activity Transcript) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้บรรยาย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถผ่านการร่วมกิจกรรมต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัย จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา วันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร

  ผู้บริหาร คณาจารย์ที่ปรึกาษา และนักศึกษาชั้นปีที่1 และชั้นปีที่3 เทียบโอน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในหัวข้อเรื่อง ทรานสคิปต์กิจกรรม(Activity Transcript) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้บรรยาย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถผ่านการร่วมกิจกรรมต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัย จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา วันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 • คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายสังฆทานประจำทุกๆ 3 เดือน ทั้งนี้สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารร่วมบริการเสริมอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย วันที่ 29 มกราคม 2558 ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร  

  ร่วมพิธีถวายสังฆทาน วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายสังฆทานประจำทุกๆ 3 เดือน ทั้งนี้สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารร่วมบริการเสริมอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย วันที่ 29 มกราคม 2558 ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร  

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร บันทึกเทปรายการมหาวิทยาลัยท้าฝัน ออกอากาศทางสถานีกองทัพบกช่อง 5 เรื่องการตกแต่งอาหาร (Food Stylist) โดยอาจารย์เจตนิพัทธ์ บุญยสวัสดิ์ และว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ วันที่ 29 มกราคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์                  

  บันทึกเทปรายการมหาวิทยาลัยท้าฝัน 58

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร บันทึกเทปรายการมหาวิทยาลัยท้าฝัน ออกอากาศทางสถานีกองทัพบกช่อง 5 เรื่องการตกแต่งอาหาร (Food Stylist) โดยอาจารย์เจตนิพัทธ์ บุญยสวัสดิ์ และว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ วันที่ 29 มกราคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์                  

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบาย 3D ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีกิจกรรม “การสร้างนิสัย แห่งความสำเร็จและความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความยุติธรรม และสอดคล้องกับหนึ่งยุทธศาสตร์ 3D Democracy ด้านประชาธิปไตย Decency ด้านคุณธรรมและความเป็นไทย Drug-Free ด้านภูมิคุ้มกันภัย จากสาร เสพติด โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ระยะได้แก่ วันที่ 17 […]

  โครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม’58

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบาย 3D ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีกิจกรรม “การสร้างนิสัย แห่งความสำเร็จและความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความยุติธรรม และสอดคล้องกับหนึ่งยุทธศาสตร์ 3D Democracy ด้านประชาธิปไตย Decency ด้านคุณธรรมและความเป็นไทย Drug-Free ด้านภูมิคุ้มกันภัย จากสาร เสพติด โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ระยะได้แก่ วันที่ 17 […]

 • สมาคมศิษย์เก่าโชติเวชและคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมใจจัดงาน“งานคืนสู่เหย้า … มนต์รักโชติเวช” โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบโล่เกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ การแสดงลีลาศ การแสดงของศิษย์ปัจจุบัน และการประกวดขวัญใจโชติเวช เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่ รุ่นน้องและศิษย์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธี

  งานคืนสู่เหย้า … มนต์รักโชติเวช”58

  สมาคมศิษย์เก่าโชติเวชและคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมใจจัดงาน“งานคืนสู่เหย้า … มนต์รักโชติเวช” โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบโล่เกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ การแสดงลีลาศ การแสดงของศิษย์ปัจจุบัน และการประกวดขวัญใจโชติเวช เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่ รุ่นน้องและศิษย์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธี

 •      คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากบริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ดำเนินการจัดแสดงสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านอาหารงานศิลปะประดิษฐ์แบบไทย ได้แก่การสาธิตขนมลูกชุบ การทำขนมเบื้อง การสานปลาตะเพียน และการพับดอกบัว ในงานประชุมสัมมนาและกาล่าดินเนอร์ 2015 China International Economy And Trade Regionalization Development Summit วันที่ 21 มกราคม 2558 ณ ห้องจัดเลี้ยงเมย์แฟร์ โรงแรมเบอร์เคอเลย์ […]

  จัดแสดงสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย

       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากบริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ดำเนินการจัดแสดงสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านอาหารงานศิลปะประดิษฐ์แบบไทย ได้แก่การสาธิตขนมลูกชุบ การทำขนมเบื้อง การสานปลาตะเพียน และการพับดอกบัว ในงานประชุมสัมมนาและกาล่าดินเนอร์ 2015 China International Economy And Trade Regionalization Development Summit วันที่ 21 มกราคม 2558 ณ ห้องจัดเลี้ยงเมย์แฟร์ โรงแรมเบอร์เคอเลย์ […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ผู้ช่วยศาสตราจาย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ได้รับเชิญจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ กรุงเทพฯ เพื่อจัดทำการกำหนดรายละเอียดของข้อสอบ กฎกติกา หลักเกณฑ์การให้คะแนน ข้อมูลทางเทคนิค และรูปแบบการแข่งขันฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 7 ในสาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษและการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ซึ่งมีกำหนดการแข่งขันฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 7 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ […]

  ประชุมเตรียมการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ผู้ช่วยศาสตราจาย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ได้รับเชิญจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ กรุงเทพฯ เพื่อจัดทำการกำหนดรายละเอียดของข้อสอบ กฎกติกา หลักเกณฑ์การให้คะแนน ข้อมูลทางเทคนิค และรูปแบบการแข่งขันฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 7 ในสาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษและการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ซึ่งมีกำหนดการแข่งขันฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 7 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมอาภากร1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้ 1. รางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัย ระดับดีมาก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย  2. รางวัลบุคคลดีเด่น กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ระดับดีมาก ได้แก่ ดร.วไลภรณ์ สุทธา […]

  งานวันสถาปนา มทร.พระนคร ครบรอบ 10 ปี

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมอาภากร1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้ 1. รางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัย ระดับดีมาก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย  2. รางวัลบุคคลดีเด่น กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ระดับดีมาก ได้แก่ ดร.วไลภรณ์ สุทธา […]

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ศาสตร์และศิลป์งานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์เชิงวัฒนธรรมไทยและเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านภาษาอังกฤษในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกอาชีพในระดับสากล ดำเนินโครงการโดยงานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา        ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชาวต่างประเทศ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจากคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้และทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2558 ณ บ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ราชบุรี […]

  คหกรรมศาสตร์…ติวเข้มภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมนักศึกษาสู่โลกอาชีพ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ศาสตร์และศิลป์งานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์เชิงวัฒนธรรมไทยและเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านภาษาอังกฤษในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกอาชีพในระดับสากล ดำเนินโครงการโดยงานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา        ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชาวต่างประเทศ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจากคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้และทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2558 ณ บ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ราชบุรี […]

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ  สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557 จำนวน 1 อัตรา   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 3/2557

  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ  สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557 จำนวน 1 อัตรา   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ศึกษาธรรมชาติและประเพณีของคนเชียงคานการตักบาตรข้าวเหนียวที่ปลูกฝังมาตั้งแต่ปู่ย่า ตายาย ดูงานเชิงธุรกิจของกลุ่มสตรีแม่บ้าน (OTOP)ในการทำผ้าห่มนวม หมอนอเนกประสงค์ และกลุ่มสตรีแม่บ้าน (OTOP)การทำมะพร้าวแก้ว และกลุ่มงานหัตกรรมทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวแก้วโดยมุ่งหวังให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2558 ณ จังหวัดเลยและจังหวัดนครราชสีมา

  โครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน 58

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ศึกษาธรรมชาติและประเพณีของคนเชียงคานการตักบาตรข้าวเหนียวที่ปลูกฝังมาตั้งแต่ปู่ย่า ตายาย ดูงานเชิงธุรกิจของกลุ่มสตรีแม่บ้าน (OTOP)ในการทำผ้าห่มนวม หมอนอเนกประสงค์ และกลุ่มสตรีแม่บ้าน (OTOP)การทำมะพร้าวแก้ว และกลุ่มงานหัตกรรมทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวแก้วโดยมุ่งหวังให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2558 ณ จังหวัดเลยและจังหวัดนครราชสีมา

 • ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ฯ 57 เพิ่มเติม  

  ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ฯ 57 เพิ่มเติม

  ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ฯ 57 เพิ่มเติม  

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำเนินการจัดครูอาสาสมัครสอนการทำเทียนและสบู่ ให้กับเยาวชนภูฏาน ในช่วงปิดภาคฤดูหนาว เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สู่การพัฒนาศักยภาพเยาวชนภายในประเทศ ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดส่งครูอาสาเพื่อไปปฏิบัติการสอนการทำสบู่และการทำเทียน ในรูปแบบงานHand Made ที่เน้นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของประเทศภูฏาน โดยมีอาจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ และอาจารย์จักราวุธ ภู่เสม เป็นครูอาสาดังกล่าว ดำเนินการสอนระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม […]

  คหกรรมศาสตร์ จัดครูอาสา สอนเยาวชนภูฏานภาคฤดูหนาว ระยะที่ 2

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำเนินการจัดครูอาสาสมัครสอนการทำเทียนและสบู่ ให้กับเยาวชนภูฏาน ในช่วงปิดภาคฤดูหนาว เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สู่การพัฒนาศักยภาพเยาวชนภายในประเทศ ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดส่งครูอาสาเพื่อไปปฏิบัติการสอนการทำสบู่และการทำเทียน ในรูปแบบงานHand Made ที่เน้นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของประเทศภูฏาน โดยมีอาจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ และอาจารย์จักราวุธ ภู่เสม เป็นครูอาสาดังกล่าว ดำเนินการสอนระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม […]

 • คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กราบขอพรปีใหม่จากพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

  กราบขอพรปีใหม่ 2558

  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กราบขอพรปีใหม่จากพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

 • ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าขอพรสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึก แด่ อธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557

  ขอพรปีใหม่ 2558

  ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าขอพรสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึก แด่ อธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 ให้กับบุคลากร ในConcept งานมาลาภิรมย์’58 (หมวกหรรษา) ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา

  งานปีใหม่ 2558

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 ให้กับบุคลากร ในConcept งานมาลาภิรมย์’58 (หมวกหรรษา) ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา

 • ศูนย์สอบโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4ปี และเทียบโอน กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

  การสอบระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2558

  ศูนย์สอบโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4ปี และเทียบโอน กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 • คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำเนินการจัดครูอาสาสมัครสอนการทำเทียนและสบู่ ให้กับเยาวชนภูฏาน ในช่วงปิดภาคฤดูหนาว เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สู่การพัฒนาศักยภาพเยาวชนภายในประเทศ ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดส่งครูอาสาเพื่อไปปฏิบัติการสอนการทำสบู่และปฏิบัติการสอนการทำเทียน ระยะที่ 1 โดยผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต ระหว่างวันที่ 17-30 ธันวาคม 2557 ณ […]

  คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์จัดครูอาสา สอนเยาวชนภูฏานภาคฤดูหนาว

  คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำเนินการจัดครูอาสาสมัครสอนการทำเทียนและสบู่ ให้กับเยาวชนภูฏาน ในช่วงปิดภาคฤดูหนาว เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สู่การพัฒนาศักยภาพเยาวชนภายในประเทศ ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดส่งครูอาสาเพื่อไปปฏิบัติการสอนการทำสบู่และปฏิบัติการสอนการทำเทียน ระยะที่ 1 โดยผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต ระหว่างวันที่ 17-30 ธันวาคม 2557 ณ […]

 • อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร และอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการผลิต หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มมูลค่าสินค้างานหัตถกรรมพื้นบ้าน ตามแนวทางพระราชดำริ”ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ ในหัวข้อ 1)เทคนิคการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมพื้นบ้าน และ2)เทคนิคการผลิตสินค้าสู่เชิงพาณิชย์ ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย ได้มาตรฐาน วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์กลุ่มมิตรสัมพันธ์ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

  ถ่ายทอดเทคนิคการเพิ่มมูลค่าสินค้างานหัตถกรรมพื้นบ้าน

  อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร และอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการผลิต หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มมูลค่าสินค้างานหัตถกรรมพื้นบ้าน ตามแนวทางพระราชดำริ”ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ ในหัวข้อ 1)เทคนิคการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมพื้นบ้าน และ2)เทคนิคการผลิตสินค้าสู่เชิงพาณิชย์ ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย ได้มาตรฐาน วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์กลุ่มมิตรสัมพันธ์ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 • นายอุทัช ธนพิบูลผล นายจรณชัย ไกรพงษ์ และนายฉัตรชัย น้ำจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถาบันการศึกษา ในการประกวดแข่งขันปรุงอาหาร : อาหารกล่องเพื่อสุขภาพ ได้แก่เมนูปลาย่างซอสแกงส้ม ไข่ม้วนไส้ผัก และ ขนมต้มฟักทองไส้ธัญพืช ในโครงการเครือข่ายนักวิชาการอาหารสุขภาพเพื่อสาธารณะผ่านระบบบริการสุขภาพ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมี […]

  การประกวดแข่งขันปรุงอาหาร : อาหารกล่องเพื่อสุขภาพ

  นายอุทัช ธนพิบูลผล นายจรณชัย ไกรพงษ์ และนายฉัตรชัย น้ำจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถาบันการศึกษา ในการประกวดแข่งขันปรุงอาหาร : อาหารกล่องเพื่อสุขภาพ ได้แก่เมนูปลาย่างซอสแกงส้ม ไข่ม้วนไส้ผัก และ ขนมต้มฟักทองไส้ธัญพืช ในโครงการเครือข่ายนักวิชาการอาหารสุขภาพเพื่อสาธารณะผ่านระบบบริการสุขภาพ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมี […]

 • คณาจารย์ และ นักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร และบุพการีชนทั้งหลาย ณ เทวราชธรรมศาลาวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ในการนี้สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในพิธีดังกล่าว

  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส ปี 2557

  คณาจารย์ และ นักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร และบุพการีชนทั้งหลาย ณ เทวราชธรรมศาลาวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ในการนี้สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในพิธีดังกล่าว

 • ผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต อ.ณนนท์ แดงสังวาลย์ และ อ.จักราวุธ ภู่เสม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจาก สำนักพระราชวัง ภูฏาน กับสนง. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปสอนเยาวชนภูฏานในการเป็นครูอาสาสอนการทำเทียนและสบู่ ระหว่างวันที่ 17-30 ธค.57 และครั้งที่2 ระหว่าง 27 ธค.-13 มค.58 […]

  ประชุมเตรียมความพร้อมครูอาสาในประเทศภูฏาน

  ผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต อ.ณนนท์ แดงสังวาลย์ และ อ.จักราวุธ ภู่เสม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจาก สำนักพระราชวัง ภูฏาน กับสนง. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปสอนเยาวชนภูฏานในการเป็นครูอาสาสอนการทำเทียนและสบู่ ระหว่างวันที่ 17-30 ธค.57 และครั้งที่2 ระหว่าง 27 ธค.-13 มค.58 […]

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริการธุรกิจคหกรรมศาศาสตร์ ดำเนินการจัดดอกไม้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  จัดดอกไม้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริการธุรกิจคหกรรมศาศาสตร์ ดำเนินการจัดดอกไม้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1  อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1  อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ถึงบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

  สวัสดีปีใหม่ 2558

  ถึงบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

Page 1 of 4612345...102030...Last »
 • ผู้สนับสนุน
  บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
  บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
  ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำตาลสำหรับการเรียนการสอน