• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ศาสตร์และศิลป์งานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์เชิงวัฒนธรรมไทยและเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านภาษาอังกฤษในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกอาชีพในระดับสากล ดำเนินโครงการโดยงานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา        ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชาวต่างประเทศ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจากคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้และทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2558 ณ บ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ราชบุรี […]

  คหกรรมศาสตร์…ติวเข้มภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมนักศึกษาสู่โลกอาชีพ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ศาสตร์และศิลป์งานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์เชิงวัฒนธรรมไทยและเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านภาษาอังกฤษในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกอาชีพในระดับสากล ดำเนินโครงการโดยงานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา        ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชาวต่างประเทศ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจากคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้และทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2558 ณ บ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ราชบุรี […]

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ  สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557 จำนวน 1 อัตรา   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 3/2557

  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ  สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557 จำนวน 1 อัตรา   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ศึกษาธรรมชาติและประเพณีของคนเชียงคานการตักบาตรข้าวเหนียวที่ปลูกฝังมาตั้งแต่ปู่ย่า ตายาย ดูงานเชิงธุรกิจของกลุ่มสตรีแม่บ้าน (OTOP)ในการทำผ้าห่มนวม หมอนอเนกประสงค์ และกลุ่มสตรีแม่บ้าน (OTOP)การทำมะพร้าวแก้ว และกลุ่มงานหัตกรรมทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวแก้วโดยมุ่งหวังให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2558 ณ จังหวัดเลยและจังหวัดนครราชสีมา

  โครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน 58

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ศึกษาธรรมชาติและประเพณีของคนเชียงคานการตักบาตรข้าวเหนียวที่ปลูกฝังมาตั้งแต่ปู่ย่า ตายาย ดูงานเชิงธุรกิจของกลุ่มสตรีแม่บ้าน (OTOP)ในการทำผ้าห่มนวม หมอนอเนกประสงค์ และกลุ่มสตรีแม่บ้าน (OTOP)การทำมะพร้าวแก้ว และกลุ่มงานหัตกรรมทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวแก้วโดยมุ่งหวังให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2558 ณ จังหวัดเลยและจังหวัดนครราชสีมา

 • ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ฯ 57 เพิ่มเติม  

  ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ฯ 57 เพิ่มเติม

  ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ฯ 57 เพิ่มเติม  

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำเนินการจัดครูอาสาสมัครสอนการทำเทียนและสบู่ ให้กับเยาวชนภูฏาน ในช่วงปิดภาคฤดูหนาว เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สู่การพัฒนาศักยภาพเยาวชนภายในประเทศ ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดส่งครูอาสาเพื่อไปปฏิบัติการสอนการทำสบู่และการทำเทียน ในรูปแบบงานHand Made ที่เน้นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของประเทศภูฏาน โดยมีอาจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ และอาจารย์จักราวุธ ภู่เสม เป็นครูอาสาดังกล่าว ดำเนินการสอนระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม […]

  คหกรรมศาสตร์ จัดครูอาสา สอนเยาวชนภูฏานภาคฤดูหนาว ระยะที่ 2

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำเนินการจัดครูอาสาสมัครสอนการทำเทียนและสบู่ ให้กับเยาวชนภูฏาน ในช่วงปิดภาคฤดูหนาว เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สู่การพัฒนาศักยภาพเยาวชนภายในประเทศ ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดส่งครูอาสาเพื่อไปปฏิบัติการสอนการทำสบู่และการทำเทียน ในรูปแบบงานHand Made ที่เน้นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของประเทศภูฏาน โดยมีอาจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ และอาจารย์จักราวุธ ภู่เสม เป็นครูอาสาดังกล่าว ดำเนินการสอนระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม […]

 • คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กราบขอพรปีใหม่จากพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

  กราบขอพรปีใหม่ 2558

  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กราบขอพรปีใหม่จากพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

 • ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าขอพรสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึก แด่ อธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557

  ขอพรปีใหม่ 2558

  ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าขอพรสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึก แด่ อธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 ให้กับบุคลากร ในConcept งานมาลาภิรมย์’58 (หมวกหรรษา) ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา

  งานปีใหม่ 2558

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 ให้กับบุคลากร ในConcept งานมาลาภิรมย์’58 (หมวกหรรษา) ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา

 • ศูนย์สอบโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4ปี และเทียบโอน กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

  การสอบระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2558

  ศูนย์สอบโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4ปี และเทียบโอน กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 • คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำเนินการจัดครูอาสาสมัครสอนการทำเทียนและสบู่ ให้กับเยาวชนภูฏาน ในช่วงปิดภาคฤดูหนาว เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สู่การพัฒนาศักยภาพเยาวชนภายในประเทศ ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดส่งครูอาสาเพื่อไปปฏิบัติการสอนการทำสบู่และปฏิบัติการสอนการทำเทียน ระยะที่ 1 โดยผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต ระหว่างวันที่ 17-30 ธันวาคม 2557 ณ […]

  คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์จัดครูอาสา สอนเยาวชนภูฏานภาคฤดูหนาว

  คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำเนินการจัดครูอาสาสมัครสอนการทำเทียนและสบู่ ให้กับเยาวชนภูฏาน ในช่วงปิดภาคฤดูหนาว เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สู่การพัฒนาศักยภาพเยาวชนภายในประเทศ ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดส่งครูอาสาเพื่อไปปฏิบัติการสอนการทำสบู่และปฏิบัติการสอนการทำเทียน ระยะที่ 1 โดยผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต ระหว่างวันที่ 17-30 ธันวาคม 2557 ณ […]

 • อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร และอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการผลิต หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มมูลค่าสินค้างานหัตถกรรมพื้นบ้าน ตามแนวทางพระราชดำริ”ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ ในหัวข้อ 1)เทคนิคการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมพื้นบ้าน และ2)เทคนิคการผลิตสินค้าสู่เชิงพาณิชย์ ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย ได้มาตรฐาน วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์กลุ่มมิตรสัมพันธ์ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

  ถ่ายทอดเทคนิคการเพิ่มมูลค่าสินค้างานหัตถกรรมพื้นบ้าน

  อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร และอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการผลิต หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มมูลค่าสินค้างานหัตถกรรมพื้นบ้าน ตามแนวทางพระราชดำริ”ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ ในหัวข้อ 1)เทคนิคการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมพื้นบ้าน และ2)เทคนิคการผลิตสินค้าสู่เชิงพาณิชย์ ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย ได้มาตรฐาน วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์กลุ่มมิตรสัมพันธ์ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 • นายอุทัช ธนพิบูลผล นายจรณชัย ไกรพงษ์ และนายฉัตรชัย น้ำจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถาบันการศึกษา ในการประกวดแข่งขันปรุงอาหาร : อาหารกล่องเพื่อสุขภาพ ได้แก่เมนูปลาย่างซอสแกงส้ม ไข่ม้วนไส้ผัก และ ขนมต้มฟักทองไส้ธัญพืช ในโครงการเครือข่ายนักวิชาการอาหารสุขภาพเพื่อสาธารณะผ่านระบบบริการสุขภาพ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมี […]

  การประกวดแข่งขันปรุงอาหาร : อาหารกล่องเพื่อสุขภาพ

  นายอุทัช ธนพิบูลผล นายจรณชัย ไกรพงษ์ และนายฉัตรชัย น้ำจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถาบันการศึกษา ในการประกวดแข่งขันปรุงอาหาร : อาหารกล่องเพื่อสุขภาพ ได้แก่เมนูปลาย่างซอสแกงส้ม ไข่ม้วนไส้ผัก และ ขนมต้มฟักทองไส้ธัญพืช ในโครงการเครือข่ายนักวิชาการอาหารสุขภาพเพื่อสาธารณะผ่านระบบบริการสุขภาพ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมี […]

 • คณาจารย์ และ นักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร และบุพการีชนทั้งหลาย ณ เทวราชธรรมศาลาวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ในการนี้สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในพิธีดังกล่าว

  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส ปี 2557

  คณาจารย์ และ นักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร และบุพการีชนทั้งหลาย ณ เทวราชธรรมศาลาวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ในการนี้สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในพิธีดังกล่าว

 • ผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต อ.ณนนท์ แดงสังวาลย์ และ อ.จักราวุธ ภู่เสม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจาก สำนักพระราชวัง ภูฏาน กับสนง. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปสอนเยาวชนภูฏานในการเป็นครูอาสาสอนการทำเทียนและสบู่ ระหว่างวันที่ 17-30 ธค.57 และครั้งที่2 ระหว่าง 27 ธค.-13 มค.58 […]

  ประชุมเตรียมความพร้อมครูอาสาในประเทศภูฏาน

  ผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต อ.ณนนท์ แดงสังวาลย์ และ อ.จักราวุธ ภู่เสม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจาก สำนักพระราชวัง ภูฏาน กับสนง. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปสอนเยาวชนภูฏานในการเป็นครูอาสาสอนการทำเทียนและสบู่ ระหว่างวันที่ 17-30 ธค.57 และครั้งที่2 ระหว่าง 27 ธค.-13 มค.58 […]

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริการธุรกิจคหกรรมศาศาสตร์ ดำเนินการจัดดอกไม้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  จัดดอกไม้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริการธุรกิจคหกรรมศาศาสตร์ ดำเนินการจัดดอกไม้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1  อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1  อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ถึงบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

  สวัสดีปีใหม่ 2558

  ถึงบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริการธุรกิจคหกรรมศาศาสตร์ ดำเนินการจัดดอกไม้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  KM จัดถ่ายทอดความรู้ เตรียมตัวสหกิจศึกษาอย่างไรในต่างแดน

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริการธุรกิจคหกรรมศาศาสตร์ ดำเนินการจัดดอกไม้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรม “โชติเวช ศุกร์สดใส ร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557″ ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

  กิจกรรมโชติเวช ศุกร์สดใส ร่วมตักบาตรสร้างบุญ ครั้งที่ 3

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรม “โชติเวช ศุกร์สดใส ร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557″ ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 • ขอเชิญชาว มทร.พระนคร ร่วมโหวตร่วมเชียร์ เมนูอาหาร “ช่อบุปผามัจฉาสอดไส้” ผลงานของนายกิติศักดิ์ แซ่ฉั่ว นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ในกิจกรรม Tuna Party อาหารจากผลิตภัณฑ์ทูน่า Nautilus เมนูที่ได้รับยอดวิวสูงสุดและรองลงมาอีก 2 ลำดับ จะได้รับเงินรางวัลร่วม 100,000 บาท สามารถร่วมโหวตได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=KFAITGv0GJU&list=UU_VzPUzclJjmlm1jaOxHtQg ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2557 (เวลา 24.00 […]

  ร่วมโหวต เมนูอาหาร “ช่อบุปผามัจฉาสอดไส้”

  ขอเชิญชาว มทร.พระนคร ร่วมโหวตร่วมเชียร์ เมนูอาหาร “ช่อบุปผามัจฉาสอดไส้” ผลงานของนายกิติศักดิ์ แซ่ฉั่ว นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ในกิจกรรม Tuna Party อาหารจากผลิตภัณฑ์ทูน่า Nautilus เมนูที่ได้รับยอดวิวสูงสุดและรองลงมาอีก 2 ลำดับ จะได้รับเงินรางวัลร่วม 100,000 บาท สามารถร่วมโหวตได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=KFAITGv0GJU&list=UU_VzPUzclJjmlm1jaOxHtQg ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2557 (เวลา 24.00 […]

 • ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับคณะ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดพิธีซ้อมย่อยและแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่

  ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับคณะ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 • ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดร.วไลภรณ์ สุทธา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและหัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก อาจารย์ประจำสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ รับมอบโล่เกียรติคุณ ในการสนับสนุนกิจกรรมของวัดราชาธิวาสและการจัดกิจกรรม อบรมเยาวชน ในโครงการควิถีชีวิตพุทธมามะกะไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวรวิหาร พร้อมทั้งนำเด็กนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการสาธิตการทำลูกชุบ และทำอาหารกลางวัลเลี้ยงเด็กที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

  รับมอบโล่เกียรติคุณ วัดราชาธิวาสวรวิหาร

  ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดร.วไลภรณ์ สุทธา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและหัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก อาจารย์ประจำสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ รับมอบโล่เกียรติคุณ ในการสนับสนุนกิจกรรมของวัดราชาธิวาสและการจัดกิจกรรม อบรมเยาวชน ในโครงการควิถีชีวิตพุทธมามะกะไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวรวิหาร พร้อมทั้งนำเด็กนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการสาธิตการทำลูกชุบ และทำอาหารกลางวัลเลี้ยงเด็กที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดดอกไม้ ในงาน “สโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กล่าวว่า ในนามของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถผ่านการเป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งสถานที่ในงานมหามงคลนี้อย่างสวยงามและสมพระเกียรติ รูปแบบการจัดดอกไม้ในครั้งนี้เป็นการจัดแบบไทยประยุกต์เน้นโทนสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ ซึ่งในส่วนบริเวณพิธีถวายพระพรชัยมงคล หน้าสนามตึกไทยคู่ฟ้า ได้ทำโครงสร้างลักษณะไทยประยุกต์รูปใบโพธิ์แสดงถึงความจงรักภักดีโดยธรรม และได้จัดตกแต่งห้องต่างๆ ในตึกไทยคู่ฟ้าด้วยดอกไม้และงานเอกลักษณ์ไทย […]

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดดอกไม้งานสโมสรสันนิบาต

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดดอกไม้ ในงาน “สโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กล่าวว่า ในนามของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถผ่านการเป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งสถานที่ในงานมหามงคลนี้อย่างสวยงามและสมพระเกียรติ รูปแบบการจัดดอกไม้ในครั้งนี้เป็นการจัดแบบไทยประยุกต์เน้นโทนสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ ซึ่งในส่วนบริเวณพิธีถวายพระพรชัยมงคล หน้าสนามตึกไทยคู่ฟ้า ได้ทำโครงสร้างลักษณะไทยประยุกต์รูปใบโพธิ์แสดงถึงความจงรักภักดีโดยธรรม และได้จัดตกแต่งห้องต่างๆ ในตึกไทยคู่ฟ้าด้วยดอกไม้และงานเอกลักษณ์ไทย […]

 • ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครนำโดย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา มหาราชา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติให้ดำเนินการจัดดอกไม้ประดับสถานที่ และบริการเครื่องดื่มให้แก่ผู้ร่วมงานอีกในครั้งนี้ เมื่อ 3 ธันวาคม 2557 ณ วัดเทวราชกุญชร […]

  โครงการ 5 ธันวามหามงคล

  ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครนำโดย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา มหาราชา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติให้ดำเนินการจัดดอกไม้ประดับสถานที่ และบริการเครื่องดื่มให้แก่ผู้ร่วมงานอีกในครั้งนี้ เมื่อ 3 ธันวาคม 2557 ณ วัดเทวราชกุญชร […]

 • คณาจารย์ และ นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากสำนักพุทธมณฑล ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เมื่อ 3 ธันวาคม 2557 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

  คหกรรมศาสตร์ จัดดอกไม้ งานปฏิบัติเฉลิมพระเกียรติฯ

  คณาจารย์ และ นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากสำนักพุทธมณฑล ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เมื่อ 3 ธันวาคม 2557 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 • คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจาก ศูนย์ 3วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ให้ดำเนินการเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนคน 3 วัย ในหลักสูตรงานดอกไม้สด งานใบตอง และงานริบบิ้นพวงมาลัย โดยมี อ.นิอร ดาวเจริญพร และ อ.อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ณ […]

  อาจารย์คหกรรมเป็นวิทยากร สอนงานประดิษฐ์ ศูนย์3วัย

  คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจาก ศูนย์ 3วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ให้ดำเนินการเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนคน 3 วัย ในหลักสูตรงานดอกไม้สด งานใบตอง และงานริบบิ้นพวงมาลัย โดยมี อ.นิอร ดาวเจริญพร และ อ.อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ณ […]

 • “คหกรรม..คว้า 4 รางวัล จากการประกวด Mr.&Miss RMUTP 2015,Seeson Award & Jumbo Queen 2015″จากการประกวด Mr.&Miss RMUTP 2015,Seeson Award & Jumbo Queen 2015 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครได้เข้ากิจกรรมและได้รับรางวัลจากการประกวดดังกล่าวดังนี้นายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์ รับรางวัล Jumbo Queen 2015 นายศิริวัฒน์ […]

  “คหกรรม..คว้า 4 รางวัล จากการประกวด Mr.&Miss RMUTP 2015″

  “คหกรรม..คว้า 4 รางวัล จากการประกวด Mr.&Miss RMUTP 2015,Seeson Award & Jumbo Queen 2015″จากการประกวด Mr.&Miss RMUTP 2015,Seeson Award & Jumbo Queen 2015 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครได้เข้ากิจกรรมและได้รับรางวัลจากการประกวดดังกล่าวดังนี้นายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์ รับรางวัล Jumbo Queen 2015 นายศิริวัฒน์ […]

Page 1 of 4512345...102030...Last »
 • ผู้สนับสนุน
  บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
  บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
  ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำตาลสำหรับการเรียนการสอน