• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (Master of Home Economics Program in Home Economics) จำนวน 3 กลุ่มวิชา  1.กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 2.กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 3.กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คุณสมบัติของผู้สมัคร รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (คหกรรมศาสตรบัณฑิต)  หรือเทียบเท่าและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 […]

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (Master of Home Economics Program in Home Economics) จำนวน 3 กลุ่มวิชา  1.กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 2.กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 3.กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คุณสมบัติของผู้สมัคร รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (คหกรรมศาสตรบัณฑิต)  หรือเทียบเท่าและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 […]

 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  (รายชื่อผ่อนผันทหาร 57)  

  ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ฯ 57

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  (รายชื่อผ่อนผันทหาร 57)  

 • คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ภายใน “งานคืนสู่เหย้า ที่เราข้ามฟาก คืนสู่ความสุข” ณ ลานพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรีย์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

  “งานคืนสู่เหย้า ที่เราข้ามฟาก คืนสู่ความสุข”

  คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ภายใน “งานคืนสู่เหย้า ที่เราข้ามฟาก คืนสู่ความสุข” ณ ลานพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรีย์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

 • อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง โดย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ภายใน “กิจกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งทักษะการงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนไทรน้อย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

  ตัดสินการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ

  อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง โดย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ภายใน “กิจกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งทักษะการงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนไทรน้อย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

 • รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เยี่ยมชมสถานประกอบการ”SHABU GRILL” ร้านอาหารไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในส่วนของการรับบัณฑิตเข้าทำงานและการจัดส่งนักศึกษาสหกิจ รุ่นที่ 2 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เมื่อ 16 พ.ย.2557 ณ SHABU GRILL ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา“SHABU GRILL” เป็นร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาของบริษัท ไอที […]

  เยี่ยมชมสถานประกอบการณ์ด้านอาหาร ป้อน!!!บัณฑิตทำงานสหรัฐอเมริกา

  รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เยี่ยมชมสถานประกอบการ”SHABU GRILL” ร้านอาหารไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในส่วนของการรับบัณฑิตเข้าทำงานและการจัดส่งนักศึกษาสหกิจ รุ่นที่ 2 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เมื่อ 16 พ.ย.2557 ณ SHABU GRILL ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา“SHABU GRILL” เป็นร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาของบริษัท ไอที […]

 • ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานสำหรับผ้พิการ (Design and Development of Industrial sewing machines to use for People with disabilities)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อช่วยในการใช้งานจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว ฝีเข็มกุญแจ สำหรับผู้พิการทางขา ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2557

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่งานวิจัยสำหรับผู้พิการ

  ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานสำหรับผ้พิการ (Design and Development of Industrial sewing machines to use for People with disabilities)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อช่วยในการใช้งานจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว ฝีเข็มกุญแจ สำหรับผู้พิการทางขา ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2557

 • รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เดินทางไปยัง Shabu Grill Restaurant ร้านอาหารไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ของบริษัทไอที สแควร์ เมื่อ 16 พ.ย.2557 ณ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านสหกิจศึกษา กับ Mr.Matin Allen Muckleroy President […]

  มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือต่างแดน หวัง!!นักศึกษาฝึกประสบการณ์ตรง

  รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เดินทางไปยัง Shabu Grill Restaurant ร้านอาหารไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ของบริษัทไอที สแควร์ เมื่อ 16 พ.ย.2557 ณ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านสหกิจศึกษา กับ Mr.Matin Allen Muckleroy President […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม “โชติเวช ศุกร์สดใส ร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557″ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นอีก 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557

  กิจกรรมโชติเวช ศุกร์สดใส ร่วมตักบาตรสร้างบุญ ครั้งที่ 2

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม “โชติเวช ศุกร์สดใส ร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557″ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นอีก 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดสอนการแกะสลักผักและผลไม้ระยะสั้นให้แก่นักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัย Heinrich Heine University Düsseldorf สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ประสานงาน เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

  นักเรียนแพทย์เยอรมัน บินตรงเรียนแกะสลักระยะสั้น

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดสอนการแกะสลักผักและผลไม้ระยะสั้นให้แก่นักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัย Heinrich Heine University Düsseldorf สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ประสานงาน เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ในชื่อ “โครงการเลือกแนวทาง…วางอนาคต” เมื่อวันที่10 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีความสนใจ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยมีอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่19

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ในชื่อ “โครงการเลือกแนวทาง…วางอนาคต” เมื่อวันที่10 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีความสนใจ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยมีอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ และการสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านงานฝีมือแบบไทย อาหาร และขนมไทยเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน ในงานเลี้ยงรับรองการประชุมสมัชชาสมาคมสหพันธ์โอลิมปิกแห่งชาติ ประจำปี 2557 (ANOC General Assembly 2014) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

  งานประชุมสมาพันธ์โอลิมปิคแห่งชาติ 2557

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ และการสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านงานฝีมือแบบไทย อาหาร และขนมไทยเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน ในงานเลี้ยงรับรองการประชุมสมัชชาสมาคมสหพันธ์โอลิมปิกแห่งชาติ ประจำปี 2557 (ANOC General Assembly 2014) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

 • นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ในเทศกาลสืบสานประเพณีลอยกระทง เขตดุสิต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร จัดโดยสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และอาจารย์กิตติ ยอดอ่อน เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชนะเลิศ การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม

  นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ในเทศกาลสืบสานประเพณีลอยกระทง เขตดุสิต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร จัดโดยสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และอาจารย์กิตติ ยอดอ่อน เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

 • อาจารย์สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาธิตการทำกระทงจาก พืชผักธรรมชาติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง 3 Family) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร กำหนดออกอากาศ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 น.

  บันทึกเทปช่อง 3 Family

  อาจารย์สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาธิตการทำกระทงจาก พืชผักธรรมชาติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง 3 Family) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร กำหนดออกอากาศ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 น.

 • นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ (กระทงใบบางย่อยสลายง่าย กลายเป็นปุ๋ย) ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ช่วง “สกู๊ปข่าวภาคเที่ยง” ถ่ายทำเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  

  บันทึกเทป สกู๊ปข่าวภาคเที่ยง

  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ (กระทงใบบางย่อยสลายง่าย กลายเป็นปุ๋ย) ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ช่วง “สกู๊ปข่าวภาคเที่ยง” ถ่ายทำเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  

 • งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร  ฝึกอบรมการทำอาหารไทยและการจัดดอกไม้แบบพื้นฐาน ให้แก่ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ กองทัพอากาศ ก่อนจะไปประจำการ  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดน ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ลาว และกัมพูชา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริง เมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ประกอบด้วยการอบรมทฤษฎีอาหารและขนมไทย หลักสูตรการทำ กระทงทอง ข้าวเหนียวมูน […]

  จัดอบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตก่อนไปประจำการ ณ ต่างประเทศ

  งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร  ฝึกอบรมการทำอาหารไทยและการจัดดอกไม้แบบพื้นฐาน ให้แก่ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ กองทัพอากาศ ก่อนจะไปประจำการ  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดน ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ลาว และกัมพูชา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริง เมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ประกอบด้วยการอบรมทฤษฎีอาหารและขนมไทย หลักสูตรการทำ กระทงทอง ข้าวเหนียวมูน […]

 • ภาพกิจกรรม การร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “RMUTP เกมส์ ครั้งที่ 9” ประจำปีการศึกษา 2557 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    

  พิธีปิด RMUTP เกมส์ ครั้งที่ 9

  ภาพกิจกรรม การร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “RMUTP เกมส์ ครั้งที่ 9” ประจำปีการศึกษา 2557 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    

 • ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกลักษณ์ แถนสีแสง นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ อดีตนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และอดีตนายกองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 เข้ารับรางวัล“ตาราอวอร์ด” รางวัลสำหรับคนปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ มอบโดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน รางวัล ตาราอวอร์ด คือรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่มี หัวใจโพธิสัตว์ ซึ่งทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยในความหมายที่เป็นได้ตั้งแต่ระดับจุลภาค ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับมหภาค คือสังคมไทยและสังคมโลก สัญลักษณ์ของรางวัล ตาราอวอร์ด […]

  ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกลักษณ์ แถนสีแสง นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ อดีตนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และอดีตนายกองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 เข้ารับรางวัล“ตาราอวอร์ด” รางวัลสำหรับคนปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ มอบโดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน รางวัล ตาราอวอร์ด คือรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่มี หัวใจโพธิสัตว์ ซึ่งทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยในความหมายที่เป็นได้ตั้งแต่ระดับจุลภาค ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับมหภาค คือสังคมไทยและสังคมโลก สัญลักษณ์ของรางวัล ตาราอวอร์ด […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตการทำกระทงจากหัวปลี และ พืชผักต่างๆ โดยอาจารย์ปิยะธิดา สีะหวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ในรายการ”สูตรxสวย” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง9 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ สตูดิโอ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ซึ่งจะมีกำหนดออกอากาศ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

  บันทึกเทปรายการ “สูตรxสวย”

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตการทำกระทงจากหัวปลี และ พืชผักต่างๆ โดยอาจารย์ปิยะธิดา สีะหวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ในรายการ”สูตรxสวย” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง9 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ สตูดิโอ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ซึ่งจะมีกำหนดออกอากาศ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรมการเป็นเจ้าหน้าที่สอบ(Examiner)เพื่อทดสอบและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการจัดดอกไม้(Floristry) จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2557 ณ อาคารอินทาวเวอร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาตร์ เข้าร่วมอบรม จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ผศ.อภิรัติ โสฬศ อ.สุกัญญา จันทกุล อ.นิอร ดาวเจริญพร อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต อ.อนุสรณ์ ใจทน อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ […]

  ติวเข้ม Examiner สาขา Floristry

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรมการเป็นเจ้าหน้าที่สอบ(Examiner)เพื่อทดสอบและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการจัดดอกไม้(Floristry) จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2557 ณ อาคารอินทาวเวอร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาตร์ เข้าร่วมอบรม จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ผศ.อภิรัติ โสฬศ อ.สุกัญญา จันทกุล อ.นิอร ดาวเจริญพร อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต อ.อนุสรณ์ ใจทน อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ […]

 • ภาพบรรยากาศ กิจกรรม “โชติเวชศุกร์สดใสร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557″ ณ ลานเอนกประสงค์ (หน้าเจดีย์) อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร วันที่ 24 ตุลาคม 2557

  กิจกรรมโชติเวชศุกร์สดใสร่วมตักบาตรสร้างบุญ

  ภาพบรรยากาศ กิจกรรม “โชติเวชศุกร์สดใสร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557″ ณ ลานเอนกประสงค์ (หน้าเจดีย์) อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร วันที่ 24 ตุลาคม 2557

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ พระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต

  พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ พระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดำเนินการถ่ายทำวิดีทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำเสนอผลงานการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตมืออาชีพชั้นนำด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ระดับอาเซียน

  ถ่ายทำวีดีทัศน์ มทร.พระนคร

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดำเนินการถ่ายทำวิดีทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำเสนอผลงานการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตมืออาชีพชั้นนำด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ระดับอาเซียน

 • ปฎิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ

  (โควต้า) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

  ปฎิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ

 • ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการผลสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557”  เพื่อให้นักศึกษาได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานจากการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา  จัดโดยงานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานต่างๆของนักศึกษา การจำหน่ายสินค้า การสาธิต และจัดแสดงโปสเตอร์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ประสบการณ์ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการให้เกียรติมาร่วมงานและเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานและฝึกประสบการณ์ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท […]

  นิทรรศการสหกิจศึกษา 2557

  ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการผลสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557”  เพื่อให้นักศึกษาได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานจากการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา  จัดโดยงานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานต่างๆของนักศึกษา การจำหน่ายสินค้า การสาธิต และจัดแสดงโปสเตอร์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ประสบการณ์ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการให้เกียรติมาร่วมงานและเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานและฝึกประสบการณ์ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 รายการสถานีนวัตกรรม มีกำหนดออกอากาศในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ถ่ายทำเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตโดยอาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

  สาธิตการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ทางช่อง 11

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 รายการสถานีนวัตกรรม มีกำหนดออกอากาศในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ถ่ายทำเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตโดยอาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557  - 3 พฤศจิกายน  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร […]

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557  - 3 พฤศจิกายน  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร […]

 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2557

  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อ

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตการทำกระทงจากหัวปลี และ พืชผักต่างๆ ในรายการตลาดสดสนามเป้า ทางสถานีวิทยุกองทัพบอกช่อง 5 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557  ณ สตูดิโอ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ซึ่งจะมีกำหนดออกอากาศ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 สาธิตโดยอาจารย์ปิยะธิดา สีะหวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  อาจารย์สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

  กระทงจากหัวปลี ในรายการตลาดสดสนามเป้า

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตการทำกระทงจากหัวปลี และ พืชผักต่างๆ ในรายการตลาดสดสนามเป้า ทางสถานีวิทยุกองทัพบอกช่อง 5 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557  ณ สตูดิโอ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ซึ่งจะมีกำหนดออกอากาศ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 สาธิตโดยอาจารย์ปิยะธิดา สีะหวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  อาจารย์สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

Page 1 of 4012345...102030...Last »