• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2  อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่24 เมษายน – 1 พฤษาคม  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร […]

  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1/2557

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2  อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่24 เมษายน – 1 พฤษาคม  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1  ได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  มีผู้เข้ารับ การทดสอบภาคทฤษฎี จำนวน 106 คน ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าทดสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 78 คน  ทั้งนี้เพื่อเป็น   การทดสอบความรู้ความสามารถในการทำงานของผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2557 ณ […]

  จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1  ได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  มีผู้เข้ารับ การทดสอบภาคทฤษฎี จำนวน 106 คน ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าทดสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 78 คน  ทั้งนี้เพื่อเป็น   การทดสอบความรู้ความสามารถในการทำงานของผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2557 ณ […]

 • งานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ได้รับเกียรติจากร้อยเอกสุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์ กรมทหารสื่อสาร บรรยาย  ในเรื่อง “รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน”และการทำกิจกรรมกลุ่มเช่นกลุ่มวัฒนธรรมอาหารการทำลูกชุบ กลุ่มวัฒธรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย      การทำพวงกุญแจ กลุ่มงานวัฒนธรรม  งานดอกไม้ไทย การพับดอกบัว เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์   อันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของคนไทย และกิจกรรมการศึกษาดูงานสืบตำนาน ภูมิปัญญา  แห่งแผ่นดินไทย ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยเชิงอนุรักษ์  เมื่อวันที่ […]

  โครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน

  งานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ได้รับเกียรติจากร้อยเอกสุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์ กรมทหารสื่อสาร บรรยาย  ในเรื่อง “รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน”และการทำกิจกรรมกลุ่มเช่นกลุ่มวัฒนธรรมอาหารการทำลูกชุบ กลุ่มวัฒธรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย      การทำพวงกุญแจ กลุ่มงานวัฒนธรรม  งานดอกไม้ไทย การพับดอกบัว เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์   อันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของคนไทย และกิจกรรมการศึกษาดูงานสืบตำนาน ภูมิปัญญา  แห่งแผ่นดินไทย ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยเชิงอนุรักษ์  เมื่อวันที่ […]

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่นและสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา “Fashion  V  Together the Student Fashion Showcase” ครั้งที่ 3  จัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นของนักศึกษา ของ 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนี้นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำเสนอ 2 คอลเลกชั่น […]

  Fashion V Together the Student Fashion Showcase” ครั้งที่ 3

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่นและสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา “Fashion  V  Together the Student Fashion Showcase” ครั้งที่ 3  จัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นของนักศึกษา ของ 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนี้นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำเสนอ 2 คอลเลกชั่น […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการวันกิจกรรมนักศึกษาภายใต้ชื่อ งาน “ยืนยิ้มหน้า ม. ครั้งที่ 5 (Part Around the World )” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ในการเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานตามความสามารถและให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกัน ภายในโครงการประกอบด้วยกิจกรรม การจำหน่ายสินค้าผลงานนักศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ การประกวด ขับร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล เพลงสากล และการประกวด miss international queen เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

  ยืนยิ้มหน้า ม. ครั้งที่ 5 (Part Around the World)

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการวันกิจกรรมนักศึกษาภายใต้ชื่อ งาน “ยืนยิ้มหน้า ม. ครั้งที่ 5 (Part Around the World )” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ในการเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานตามความสามารถและให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกัน ภายในโครงการประกอบด้วยกิจกรรม การจำหน่ายสินค้าผลงานนักศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ การประกวด ขับร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล เพลงสากล และการประกวด miss international queen เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

 • งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการการบูรณาการการมีส่วนร่วมในการเพิ่มทักษะและพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ อำเภอเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผศ.อภิรัติ โสฬศ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยอบรมในหลักสูตรคุกกี้ช็อคโกแลตชิพ,คัพเค้ก โดยอาจารย์สุพรรณิการ์ โกสุม  อาจารย์นันทวัน ชมโฉม  หลักสูตรกระเป๋าผ้าขาวม้า, ซองมือถือผ้าขาวม้า โดยผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ หลักสูตรการจัดดอกไม้ช่อโบเก้,ดอกไม้ในโหลแก้ว โดยอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์กิติ  ยอดอ่อน และหลักสูตรน้ำยาล้างจาน ชามะนาว,น้ำยาซักผ้า โดยอาจารย์อัจฉราวรรณ ณ […]

  โครงการการบูรณาการการมีส่วนร่วมในการเพิ่มทักษะและพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์

  งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการการบูรณาการการมีส่วนร่วมในการเพิ่มทักษะและพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ อำเภอเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผศ.อภิรัติ โสฬศ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยอบรมในหลักสูตรคุกกี้ช็อคโกแลตชิพ,คัพเค้ก โดยอาจารย์สุพรรณิการ์ โกสุม  อาจารย์นันทวัน ชมโฉม  หลักสูตรกระเป๋าผ้าขาวม้า, ซองมือถือผ้าขาวม้า โดยผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ หลักสูตรการจัดดอกไม้ช่อโบเก้,ดอกไม้ในโหลแก้ว โดยอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์กิติ  ยอดอ่อน และหลักสูตรน้ำยาล้างจาน ชามะนาว,น้ำยาซักผ้า โดยอาจารย์อัจฉราวรรณ ณ […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4       ทุกสาขาวิชาที่กำลังจะจบการศึกษาได้เตรียมความพร้อมที่จะออกสู่การปฏิบัติงานและการครองตนในสังคมปัจจุบันบรรยายโดยพระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุวงศาวาส วรวิหาร และโดย สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เรื่องของการทำประกันสังคม ความหมาย และ สิทธิประโยชน์ของการประกันสังคมต่างๆ พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับก่อน การไปสมัครงาน การเขียน Resumeที่ถูกต้อง การแต่งกาย การแสดงออกถูกต้องตามกาลเทศะ และการใช้วาจาในการซักตอบคำถามสัมภาษณ์งาน โดย คุณโชติตรา สุริยะวงศ์ บริษัท […]

  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4       ทุกสาขาวิชาที่กำลังจะจบการศึกษาได้เตรียมความพร้อมที่จะออกสู่การปฏิบัติงานและการครองตนในสังคมปัจจุบันบรรยายโดยพระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุวงศาวาส วรวิหาร และโดย สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เรื่องของการทำประกันสังคม ความหมาย และ สิทธิประโยชน์ของการประกันสังคมต่างๆ พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับก่อน การไปสมัครงาน การเขียน Resumeที่ถูกต้อง การแต่งกาย การแสดงออกถูกต้องตามกาลเทศะ และการใช้วาจาในการซักตอบคำถามสัมภาษณ์งาน โดย คุณโชติตรา สุริยะวงศ์ บริษัท […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรสู่ชุมชน : กรณีศึกษากลุ่ม สตรีสหกรณ์เกษไชไย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง นำโดย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย อาจารย์วไลภรณ์ สุทธา  ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ อาจารย์ปรัชญา แพมงคล และ อาจารย์เชาวลิต อุปฐาก ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการถนอมอาหารโดยใช้น้ำตาล เช่น มะกรูดหยี ทอฟฟี่มะกรูด หลักสูตรการใช้ผลิตภัณฑ์ผักสมุนไพรในอาหารว่าง เช่น โดนัทยีสต์ โดนัทเค้ก […]

  ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรสู่ชุมชน

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรสู่ชุมชน : กรณีศึกษากลุ่ม สตรีสหกรณ์เกษไชไย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง นำโดย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย อาจารย์วไลภรณ์ สุทธา  ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ อาจารย์ปรัชญา แพมงคล และ อาจารย์เชาวลิต อุปฐาก ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการถนอมอาหารโดยใช้น้ำตาล เช่น มะกรูดหยี ทอฟฟี่มะกรูด หลักสูตรการใช้ผลิตภัณฑ์ผักสมุนไพรในอาหารว่าง เช่น โดนัทยีสต์ โดนัทเค้ก […]

 • ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา 

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

  ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา 

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 9 ปี เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557  ณ ห้องประชุม D-Hall คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้  ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์  กี่อาริโย  รับ 2 รางวัล  ได้แก่  รางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี […]

  งานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 9 ปี

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 9 ปี เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557  ณ ห้องประชุม D-Hall คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้  ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์  กี่อาริโย  รับ 2 รางวัล  ได้แก่  รางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี […]

 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2557

  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดอบรมการร้อยมาลัย ดอกไม้สด การใช้ลูกประคบร้อน และการทำอาหาร เช่น กะเพราไก่  ไข่ดาว ต้มยำกุ้ง ส้มตำ และการแกะสลักแตงโม ให้แก่ ภรรยาของ CEO บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัดได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา โปแลนด์ เบลเยี่ยม ออสเตรเลีย และสวิสเซอร์แลนด์ โดยวิทยากรจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผศ.อภิรัติ โสฬศ อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต […]

  ถ่ายทอดเอกลักษณ์และวัฒนธรรม ให้กับภรรยาผู้นำบริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดอบรมการร้อยมาลัย ดอกไม้สด การใช้ลูกประคบร้อน และการทำอาหาร เช่น กะเพราไก่  ไข่ดาว ต้มยำกุ้ง ส้มตำ และการแกะสลักแตงโม ให้แก่ ภรรยาของ CEO บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัดได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา โปแลนด์ เบลเยี่ยม ออสเตรเลีย และสวิสเซอร์แลนด์ โดยวิทยากรจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผศ.อภิรัติ โสฬศ อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต […]

 • ผู้อำนวยการจิตเกษม ตัณฑศิริ ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 2  กระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางมาประสานงาน กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เพื่อขอความร่วมมือกับจัดส่งครูอาสาเพื่อไปปฏิบัติการสอนการทำสบู่และเทียนหอมให้แก่เยาวชน จำนวน 30 คน ในช่วงปิดเทอมฤดูหนาวพร้อมด้วยข้าราชบริพาร ครูผู้สอน ณ กรุงทิมพู ประเทศภูฏาน  โดยทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จัดส่งครูอาสาเพื่อไปปฏิบัติการสอนสบู่ โดย อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และปฏิบัติการสอนการทำเทียนหอม โดย อาจารย์ณนนท์  แดงสังวาลย์ […]

  กระทรวงการต่างประเทศขอความร่วมมือคณะจัดส่งครูอาสาเพื่อไปปฏิบัติการสอนการทำสบู่และเทียนหอมให้แก่เยาวชน ณ กรุงทิมพู ประเทศภูฏาน

  ผู้อำนวยการจิตเกษม ตัณฑศิริ ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 2  กระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางมาประสานงาน กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เพื่อขอความร่วมมือกับจัดส่งครูอาสาเพื่อไปปฏิบัติการสอนการทำสบู่และเทียนหอมให้แก่เยาวชน จำนวน 30 คน ในช่วงปิดเทอมฤดูหนาวพร้อมด้วยข้าราชบริพาร ครูผู้สอน ณ กรุงทิมพู ประเทศภูฏาน  โดยทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จัดส่งครูอาสาเพื่อไปปฏิบัติการสอนสบู่ โดย อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และปฏิบัติการสอนการทำเทียนหอม โดย อาจารย์ณนนท์  แดงสังวาลย์ […]

 •   เรียนผู้บริหาร คณาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4  ทุกท่าน เนื่องจากความไม่สงบทางการเมือง ทางกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร  ขอประกาศ…แจ้งเปลียนสถานที่ในงานปัจฉิมนิเทศและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการประจำปีการศึกษา 2556   ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 จากสถานที่เดิม >> ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ สถานที่ใหม่>> อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   รายละเอียดเพิ่มเติม 

    เรียนผู้บริหาร คณาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4  ทุกท่าน เนื่องจากความไม่สงบทางการเมือง ทางกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร  ขอประกาศ…แจ้งเปลียนสถานที่ในงานปัจฉิมนิเทศและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการประจำปีการศึกษา 2556   ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 จากสถานที่เดิม >> ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ สถานที่ใหม่>> อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   รายละเอียดเพิ่มเติม 

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2557 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุกิจคหกรรมศาสตร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2557 ตำแหน่ง อาจารย์

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2557 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุกิจคหกรรมศาสตร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2557

  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร […]

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2557 ตำแหน่ง อาจารย์

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร […]

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา และ พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 27 มกราคม  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ […]

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2557

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา และ พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 27 มกราคม  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ […]

 • คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ชญาภัทร กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กราบขอพรปีใหม่ ๒๕๕๗ จากพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร  รองเจ้าคณะภาค ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

  กราบขอพรปีใหม่ ๒๕๕๗

  คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ชญาภัทร กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กราบขอพรปีใหม่ ๒๕๕๗ จากพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร  รองเจ้าคณะภาค ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

 • เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ต้อนรับปี 2557  คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  นำโดยผศ.ชญาภัทร กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมขอพรปีใหม่ พร้อมทั้ง มอบของขวัญปีใหม่แด่รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ และรองอธิการบดีเมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร

  ขอพรและสวัสดีปีใหม่ 2557 อธิการบดีและรองอธิการบดี มทร.พระนคร

  เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ต้อนรับปี 2557  คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  นำโดยผศ.ชญาภัทร กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมขอพรปีใหม่ พร้อมทั้ง มอบของขวัญปีใหม่แด่รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ และรองอธิการบดีเมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร

 • คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 (Santa & Santy’s Party Happy New Year 2014)  ส่งมอบความสุข ให้กับบุคลากร โดยมี ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและร่วมอวยพรปีใหม่ 2557 พร้อมทั้งมอบรางวัลพิเศษแก่บุคลากรทั้งนี้สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช ได้เข้าร่วมงานปีใหม่ของคณะพร้อมมอบรางวัลพิเศษแก่บุคลากรของคณะ   เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ อาคารเรือนปัญญา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

  งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 Santa & Santy’s Party Happy New Year 2014

  คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 (Santa & Santy’s Party Happy New Year 2014)  ส่งมอบความสุข ให้กับบุคลากร โดยมี ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและร่วมอวยพรปีใหม่ 2557 พร้อมทั้งมอบรางวัลพิเศษแก่บุคลากรทั้งนี้สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช ได้เข้าร่วมงานปีใหม่ของคณะพร้อมมอบรางวัลพิเศษแก่บุคลากรของคณะ   เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ อาคารเรือนปัญญา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

 • งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  นำวิทยากรให้ความรู้  ในการฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานของขวัญปีใหม่ 57 และงานของรัก(เคย)หวง ครั้งที่ 3 ประกอบด้วยหลักสูตรการจัดช่อบูเก้ วิทยากรโดยผศ.อภิรัติ โสฬศ และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ หลักสูตรการทำวุ้นสายรุ้ง โดยอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก หลักสูตรการทำซูชิ โดยอาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง และหลักสูตรการทำเกี๊ยวซ่า โดยอาจารย์  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 […]

  อบรมอาชีพ ในงานของขวัญปีใหม่ 57 และงานของรัก(เคย)หวง ครั้งที่ 3

  งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  นำวิทยากรให้ความรู้  ในการฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานของขวัญปีใหม่ 57 และงานของรัก(เคย)หวง ครั้งที่ 3 ประกอบด้วยหลักสูตรการจัดช่อบูเก้ วิทยากรโดยผศ.อภิรัติ โสฬศ และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ หลักสูตรการทำวุ้นสายรุ้ง โดยอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก หลักสูตรการทำซูชิ โดยอาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง และหลักสูตรการทำเกี๊ยวซ่า โดยอาจารย์  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 […]

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2557  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต  จำนวน 4  สาขาวิชา 1.          สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 2.          สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.          สาขาวิชาอุตสาหกรรรมการบริการอาหาร 4.       สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สมัครทางเว็บไซต์ที่ http://admis.rmutp.ac.th หรือhttp://www.rmutp.ac.th กดปุ่มศึกษาต่อเลือก ระบบรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บันนี้ถึง  25 กุมภาพันธ์ 2557 สมัครด้วยตนเองที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา […]

  เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เทียบโอน ปี 57

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2557  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต  จำนวน 4  สาขาวิชา 1.          สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 2.          สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.          สาขาวิชาอุตสาหกรรรมการบริการอาหาร 4.       สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สมัครทางเว็บไซต์ที่ http://admis.rmutp.ac.th หรือhttp://www.rmutp.ac.th กดปุ่มศึกษาต่อเลือก ระบบรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บันนี้ถึง  25 กุมภาพันธ์ 2557 สมัครด้วยตนเองที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา […]

Page 1 of 3412345...102030...Last »