รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 1 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง […]

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564โควตา รอบ 2

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา […]

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม 2563

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

    การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ […]

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางคหกรรมศาสตร์

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

รับสมัคร ป.เอก

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพิ่มเติม

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  […]