รับสมัคร ป.เอก

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพิ่มเติม

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  […]

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก (รอบพิ่มเติม)

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ […]

รับสมัครนักศึกษา

คหกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท (รอบเพิ่มเติม) 

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท […]

rmutp

รอบ 3 (สำหรับวุฒิ ปวช.,ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ […]

เปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ […]