รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 2 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สังกัด สาขาวิชา การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง คนงาน คุณวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 20 มิถุนายน 2561 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561 

กำหนดการปฐนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561

12 มิถุนายน 2561 ตรวจสุขภาพ (ช่วงเช้า) เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ D-Hall ศูนย์เทเวศร์ ***แต่งกายชุดสถาบันเดิม
14 มิถุนายน 2561 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนเวลา 07.00 น.
ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ***แต่งกายชุดสถาบันเดิม
16 – 18 มิถุนายน 2561 ค่ายปฐมนิเทศเทศนักศึกษาใหม่
ณ จังหวัดราชบุรี
21 มิถุนายน 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาพรวมมหาวิทยาลัย)
ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
25 มิถุนายน 2561 เปิดภาคเรียน 1/2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์เชาวลิต อุปฐาก (หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) 083 015 4598
หรือ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 02 665 9777 ต่อ 5212

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

>>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 1 อัตราสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

>>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 3 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง อาจารย์คุณวุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง อาจารย์คุณวุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน  2561 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม