• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดำเนินการจัดแสดงและสาธิตการทำขนมไทย ในงาน Dinner reception attendees 13th Session of the General Assembly of the Asia-Pacific TelecomMunity การประชุมของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยมีอาจารย์เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ และอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดแสดงและสาธิตการทำขนมลูกชุบและขนมเบื้องไทย ในงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุม เพื่อแสดงเอกลักษณ์ประจำชาติ เมื่อ 24-25 พฤศจิกายน 2557 […]

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โชว์ขนมไทย เมืองย่างกุ้ง

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดำเนินการจัดแสดงและสาธิตการทำขนมไทย ในงาน Dinner reception attendees 13th Session of the General Assembly of the Asia-Pacific TelecomMunity การประชุมของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยมีอาจารย์เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ และอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดแสดงและสาธิตการทำขนมลูกชุบและขนมเบื้องไทย ในงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุม เพื่อแสดงเอกลักษณ์ประจำชาติ เมื่อ 24-25 พฤศจิกายน 2557 […]

  Continue Reading...

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ และหัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ทำการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาต่างๆ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ และหัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ทำการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาต่างๆ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  Continue Reading...

 • คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ให้ดำเนินการเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการผลิต ในหลักสูตร “เทคนิคการผลิตสินค้าจากดอกไม้ดินไทยและดินญี่ปุ่น ตามแนวทางพระราชดำริ” โดยมี อ.นิอร ดาวเจริญพร และ อ.อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดโคกสะพานขาว หมู่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เทคนิค […]

  อาจารย์คหกรรมเป็นวิทยากรพัฒนาทักษะการผลิตสินค้า

  คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ให้ดำเนินการเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการผลิต ในหลักสูตร “เทคนิคการผลิตสินค้าจากดอกไม้ดินไทยและดินญี่ปุ่น ตามแนวทางพระราชดำริ” โดยมี อ.นิอร ดาวเจริญพร และ อ.อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดโคกสะพานขาว หมู่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เทคนิค […]

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Field Trip ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น และสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการในจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยนักศึกษาได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบ และกระบวนการผลิต ชุดวิวาห์และชุดราตรี  ณ บริษัท แอล ที ยู แอพพาเรล จำกัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557   จัดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  ศึกษาดูงาน บริษัท แอล ที ยู แอพพาเรล จำกัด

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Field Trip ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น และสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการในจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยนักศึกษาได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบ และกระบวนการผลิต ชุดวิวาห์และชุดราตรี  ณ บริษัท แอล ที ยู แอพพาเรล จำกัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557   จัดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 26 ธันวาคม  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 ตำแหน่ง อาจารย์

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 26 ธันวาคม  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

  Continue Reading...

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์  กี่อาริโย คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 2 ต่อจากอธิการบดี คนที่ 1 รศ.ดวงสุดา เตโชติรส ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา หน้า […]

  ขอแสดงความยินดี กับรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 2

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์  กี่อาริโย คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 2 ต่อจากอธิการบดี คนที่ 1 รศ.ดวงสุดา เตโชติรส ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา หน้า […]

  Continue Reading...

 •         คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแนะแนวข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีความสนใจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท        นำโดยอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา และนายเกชา ลาวงษา นักวิชการศึกษา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร   

  งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่19 มหาวิทยาลัยสยาม

          คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแนะแนวข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีความสนใจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท        นำโดยอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา และนายเกชา ลาวงษา นักวิชการศึกษา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร   

  Continue Reading...

Page 10 of 50« First...89101112...203040...Last »