• ผู้บริหารคณาาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวง สวดถอนเข้าพื้นที่ สร้างอาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโนยีคตหกรรมศาสตร์  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  2556

  พิธีบวงสรวง สวดถอนเข้าพื้นที่

  ผู้บริหารคณาาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวง สวดถอนเข้าพื้นที่ สร้างอาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโนยีคตหกรรมศาสตร์  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  2556

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่งในการ เป็นประธานอนุกรรมการแผนกจัดและตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 โดยมีคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร เป็นประธานอนุกรรมการ โดยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้ออกแบบและสร้างสรรค์งานศิลปะประดิษฐ์เชิงอนุรักษ์ในการจัดตกแต่งเวที ที่คงไว้ซึ่งศิลปะและเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานกับการจัดดอกไม้ในรูปแบบไทยประยุกต์ เป็นหนึ่งเดียวในประเทศที่ยังคงรูปแบบการตกแต่งสถานที่ในลักษณะนี้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  จัดดอกไม้ตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่งในการ เป็นประธานอนุกรรมการแผนกจัดและตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 โดยมีคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร เป็นประธานอนุกรรมการ โดยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้ออกแบบและสร้างสรรค์งานศิลปะประดิษฐ์เชิงอนุรักษ์ในการจัดตกแต่งเวที ที่คงไว้ซึ่งศิลปะและเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานกับการจัดดอกไม้ในรูปแบบไทยประยุกต์ เป็นหนึ่งเดียวในประเทศที่ยังคงรูปแบบการตกแต่งสถานที่ในลักษณะนี้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 และงานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอน ลำดับพิธีการให้มีความสมบูรณ์เรียบร้อย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษารุ่นน้องร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 และงานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอน ลำดับพิธีการให้มีความสมบูรณ์เรียบร้อย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษารุ่นน้องร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  Continue Reading...

 • ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมพิธีกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ ผู้จำพรรษากาล ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งบริเวณหน้าที่เครื่องสักการะสำหรับองค์ประธานและภายในงานนี้ด้วย      

  กฐินพระราชทาน

  ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมพิธีกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ ผู้จำพรรษากาล ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งบริเวณหน้าที่เครื่องสักการะสำหรับองค์ประธานและภายในงานนี้ด้วย      

  Continue Reading...

 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโควตา ปีการศึกษา 2557 (สถานศึกษาที่คณะจัดส่งเอกสาร) ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโควตา ปีการศึกษา 2557 กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2557 โปรดชำระเงินภายในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. รายงานตัว (ก่อนชำระเงิน) ณ ห้อง 2206  ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา หมายเหตุ :  […]

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโควตา ปีการศึกษา 2557

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโควตา ปีการศึกษา 2557 (สถานศึกษาที่คณะจัดส่งเอกสาร) ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโควตา ปีการศึกษา 2557 กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2557 โปรดชำระเงินภายในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. รายงานตัว (ก่อนชำระเงิน) ณ ห้อง 2206  ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา หมายเหตุ :  […]

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดสอบระบบโควตาประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัคร 6 สาขาวิชา มียอดผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนกว่า 500 คน โดยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการมีผู้นิยมสมัครมากที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  โควตาประจำปีการศึกษา 2557

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดสอบระบบโควตาประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัคร 6 สาขาวิชา มียอดผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนกว่า 500 คน โดยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการมีผู้นิยมสมัครมากที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงาเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 “จากใจถึงใจ…ด้วยสายใย  ชาวโชติเวช ใน Concept วัยอลวน” แด่ผู้เกษียณอายุราชการได้แก่ อาจารย์นิศารัตน์ สุขเอม ผศ.เกศิณี  บำรุงไทยและนายเจรียน สุขเอี่ยม เมื่อวันศุกร์ที่  27 กันยายน 2556 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

  งาเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงาเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 “จากใจถึงใจ…ด้วยสายใย  ชาวโชติเวช ใน Concept วัยอลวน” แด่ผู้เกษียณอายุราชการได้แก่ อาจารย์นิศารัตน์ สุขเอม ผศ.เกศิณี  บำรุงไทยและนายเจรียน สุขเอี่ยม เมื่อวันศุกร์ที่  27 กันยายน 2556 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

  Continue Reading...

Page 10 of 31« First...89101112...2030...Last »