• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรมการเป็นเจ้าหน้าที่สอบ(Examiner)เพื่อทดสอบและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการจัดดอกไม้(Floristry) จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2557 ณ อาคารอินทาวเวอร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาตร์ เข้าร่วมอบรม จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ผศ.อภิรัติ โสฬศ อ.สุกัญญา จันทกุล อ.นิอร ดาวเจริญพร อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต อ.อนุสรณ์ ใจทน อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ […]

  ติวเข้ม Examiner สาขา Floristry

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรมการเป็นเจ้าหน้าที่สอบ(Examiner)เพื่อทดสอบและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการจัดดอกไม้(Floristry) จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2557 ณ อาคารอินทาวเวอร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาตร์ เข้าร่วมอบรม จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ผศ.อภิรัติ โสฬศ อ.สุกัญญา จันทกุล อ.นิอร ดาวเจริญพร อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต อ.อนุสรณ์ ใจทน อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ […]

  Continue Reading...

 • ภาพบรรยากาศ กิจกรรม “โชติเวชศุกร์สดใสร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557″ ณ ลานเอนกประสงค์ (หน้าเจดีย์) อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร วันที่ 24 ตุลาคม 2557

  กิจกรรมโชติเวชศุกร์สดใสร่วมตักบาตรสร้างบุญ

  ภาพบรรยากาศ กิจกรรม “โชติเวชศุกร์สดใสร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557″ ณ ลานเอนกประสงค์ (หน้าเจดีย์) อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร วันที่ 24 ตุลาคม 2557

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ พระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต

  พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ พระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดำเนินการถ่ายทำวิดีทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำเสนอผลงานการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตมืออาชีพชั้นนำด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ระดับอาเซียน

  ถ่ายทำวีดีทัศน์ มทร.พระนคร

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดำเนินการถ่ายทำวิดีทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำเสนอผลงานการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตมืออาชีพชั้นนำด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ระดับอาเซียน

  Continue Reading...

 • ปฎิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ

  (โควต้า) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

  ปฎิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ

  Continue Reading...

 • ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการผลสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557”  เพื่อให้นักศึกษาได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานจากการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา  จัดโดยงานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานต่างๆของนักศึกษา การจำหน่ายสินค้า การสาธิต และจัดแสดงโปสเตอร์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ประสบการณ์ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการให้เกียรติมาร่วมงานและเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานและฝึกประสบการณ์ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท […]

  นิทรรศการสหกิจศึกษา 2557

  ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการผลสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557”  เพื่อให้นักศึกษาได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานจากการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ เมื่อ 22 ตุลาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา  จัดโดยงานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานต่างๆของนักศึกษา การจำหน่ายสินค้า การสาธิต และจัดแสดงโปสเตอร์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ประสบการณ์ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการให้เกียรติมาร่วมงานและเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานและฝึกประสบการณ์ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท […]

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 รายการสถานีนวัตกรรม มีกำหนดออกอากาศในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ถ่ายทำเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตโดยอาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

  สาธิตการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ทางช่อง 11

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 รายการสถานีนวัตกรรม มีกำหนดออกอากาศในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ถ่ายทำเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตโดยอาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

  Continue Reading...

Page 10 of 46« First...89101112...203040...Last »