•  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นำผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวเล ดูงานเชิงธุรกิจโรงงานมุกภูเก็ตและโรงงานทำผ้าบาติก โดยมุ่งหวังให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน เมื่อวันที่ 20 – 23 เมษายน 2557 ณ จังหวัดชุมพร จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่

  โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นำผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวเล ดูงานเชิงธุรกิจโรงงานมุกภูเก็ตและโรงงานทำผ้าบาติก โดยมุ่งหวังให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน เมื่อวันที่ 20 – 23 เมษายน 2557 ณ จังหวัดชุมพร จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2  อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่24 เมษายน – 1 พฤษาคม  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร […]

  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1/2557

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2  อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่24 เมษายน – 1 พฤษาคม  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร […]

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ให้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารรับรอง จำนวน 200 ที่ อาหารพระพิธี พร้อมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบารมี เพื่อถวายแด่พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในวันที่ 5 เมษายน 2557 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร  

  พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบารมี

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ให้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารรับรอง จำนวน 200 ที่ อาหารพระพิธี พร้อมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบารมี เพื่อถวายแด่พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในวันที่ 5 เมษายน 2557 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร  

  Continue Reading...

 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่สำคัญ มีคุณค่าและเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในวันที่ 5 เมษายน 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   

  โครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย 57

  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่สำคัญ มีคุณค่าและเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในวันที่ 5 เมษายน 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   

  Continue Reading...

 • ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ให้แก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิด การจัดการเรียนการสอนและการใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที 2-4 เมษายน 2557 ณ เลคไซด์ ชาเล่ต์ บายไมด้า (ไมด้า กอล์ฟ คลับ) จังหวัดกาญจนบุรี    

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (TQF)

  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ให้แก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิด การจัดการเรียนการสอนและการใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที 2-4 เมษายน 2557 ณ เลคไซด์ ชาเล่ต์ บายไมด้า (ไมด้า กอล์ฟ คลับ) จังหวัดกาญจนบุรี    

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช จัดงานวันสถาปนาโชติเวช ครบรอบ 76 ปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ หอประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะแห่งการสร้างสรรค์ศาสตร์และศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ และมีความโด่ดเด่นเฉพาะตัว กิจกรรมที่น่าสนใจในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาโชติเวช พิธีกตเวทิตาคุณรดน้ำขอพรท่านอาจารย์อาวุโส นอกจากนี้ยังจัดถ่ายทอดความรู้ทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์จากรุ่นน้องสู่รุ่นพี่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อบรมการทำพวงกุญแจจากผ้าไทย        

  งานวันสถาปนาโชติเวช ครบรอบ 76 ปี

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช จัดงานวันสถาปนาโชติเวช ครบรอบ 76 ปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ หอประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะแห่งการสร้างสรรค์ศาสตร์และศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ และมีความโด่ดเด่นเฉพาะตัว กิจกรรมที่น่าสนใจในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาโชติเวช พิธีกตเวทิตาคุณรดน้ำขอพรท่านอาจารย์อาวุโส นอกจากนี้ยังจัดถ่ายทอดความรู้ทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์จากรุ่นน้องสู่รุ่นพี่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อบรมการทำพวงกุญแจจากผ้าไทย        

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1  ได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  มีผู้เข้ารับ การทดสอบภาคทฤษฎี จำนวน 106 คน ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าทดสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 78 คน  ทั้งนี้เพื่อเป็น   การทดสอบความรู้ความสามารถในการทำงานของผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2557 ณ […]

  จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1  ได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  มีผู้เข้ารับ การทดสอบภาคทฤษฎี จำนวน 106 คน ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าทดสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 78 คน  ทั้งนี้เพื่อเป็น   การทดสอบความรู้ความสามารถในการทำงานของผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2557 ณ […]

  Continue Reading...

Page 10 of 37« First...89101112...2030...Last »