• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  จัดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบาย 3D ประจำปีการศึกษา 2556  กิจกรรมประกอบด้วย  การบรรยายหัวข้อ“ยาเสพติดกับแนวคิด  แบบประชาธิปไตย” และกิจกรรมกลุ่ม “การสร้างนิสัย แห่งความสำเร็จและความจงรักภักดี  ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาให้มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีความยุติธรรม และสอดคล้องกับหนึ่งยุทธศาสตร์ 3D Democracy ด้านประชาธิปไตย Decency ด้านคุณธรรมและความเป็นไทย Drug-Free ด้านภูมิคุ้มกันภัย  จากสาร เสพติด […]

  โครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบาย 3D ประจำปีการศึกษา 2556

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  จัดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบาย 3D ประจำปีการศึกษา 2556  กิจกรรมประกอบด้วย  การบรรยายหัวข้อ“ยาเสพติดกับแนวคิด  แบบประชาธิปไตย” และกิจกรรมกลุ่ม “การสร้างนิสัย แห่งความสำเร็จและความจงรักภักดี  ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาให้มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีความยุติธรรม และสอดคล้องกับหนึ่งยุทธศาสตร์ 3D Democracy ด้านประชาธิปไตย Decency ด้านคุณธรรมและความเป็นไทย Drug-Free ด้านภูมิคุ้มกันภัย  จากสาร เสพติด […]

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   จำนวน 3 กลุ่มวิชา 1. กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 2. กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 3. กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สมัครทางเว็บไซต์ที่ http://admis.rmutp.ac.th หรือhttp://www.rmutp.ac.th กดปุ่มศึกษาต่อเลือก ระบบรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บันนี้ถึง  25 กุมภาพันธ์ 2557 สมัครด้วยตนเองที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา […]

  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2557

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   จำนวน 3 กลุ่มวิชา 1. กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 2. กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 3. กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สมัครทางเว็บไซต์ที่ http://admis.rmutp.ac.th หรือhttp://www.rmutp.ac.th กดปุ่มศึกษาต่อเลือก ระบบรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บันนี้ถึง  25 กุมภาพันธ์ 2557 สมัครด้วยตนเองที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา […]

  Continue Reading...

 • ประกาศ จากทางแผนกวิชาทหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  1/57       จากที่งานวิชาทหารฯ ได้ติดประกาศเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือก เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการฯ ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 นั้น มีนักศึกษาที่ได้แจ้งความประสงค์ พร้อมส่งหลักฐานเพื่อดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ในรอบแรก จำนวน 28 นาย ซึ่งงานวิชาทหารฯ ได้ดำเนินการเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ดังกล่าว ให้เรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อนักศึกษาในใบบัญชีงบหน้าที่แนบท้ายนี้ โดยสิ่งนักศึกษาจะต้องดำเนินการ คือ        […]

  ประกาศจากทางแผนกวิชาทหาร 1/57

  ประกาศ จากทางแผนกวิชาทหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  1/57       จากที่งานวิชาทหารฯ ได้ติดประกาศเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือก เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการฯ ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 นั้น มีนักศึกษาที่ได้แจ้งความประสงค์ พร้อมส่งหลักฐานเพื่อดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ในรอบแรก จำนวน 28 นาย ซึ่งงานวิชาทหารฯ ได้ดำเนินการเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ดังกล่าว ให้เรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อนักศึกษาในใบบัญชีงบหน้าที่แนบท้ายนี้ โดยสิ่งนักศึกษาจะต้องดำเนินการ คือ        […]

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งภายในอาคารตึกไทยคู่ฟ้า และบริเวณที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในงาน “สโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล  

  จัดดอกไม้ ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งภายในอาคารตึกไทยคู่ฟ้า และบริเวณที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในงาน “สโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล  

  Continue Reading...

 • ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม “โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3D” ระหว่างวันที่  13-16 ธันวาคม 2556  วันที่ 13 ธันวาคม  2556  ณ คณะคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานพุทธมณฑล อ.ศาลายา  จ.นครปฐม  กำหนดการ

  โครงการปลูกจิต

  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม “โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3D” ระหว่างวันที่  13-16 ธันวาคม 2556  วันที่ 13 ธันวาคม  2556  ณ คณะคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานพุทธมณฑล อ.ศาลายา  จ.นครปฐม  กำหนดการ

  Continue Reading...

 • งานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้นกศึกษานำประสบการณ์ จากการปฏิบัติจริง มาจัดแสดงประกอบนำประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงมาจัดแสดงประกอบด้วยผลงานของนักศึกษา 6 สาขาวิชา จำนวนกว่า 20 สถานประกอบการณ์ จึงนับได้ว่าการฝึกงานสหกิจศึกษา เป็นการเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นหลัก  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ตรงตามความต้องของสถานประกอบการ และในกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 นั้นได้รับเกียรติ จากบริษัทชั้นนำ กว่า 6 […]

  งานสหกิจศึกษา 56 กลไกสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ

  งานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้นกศึกษานำประสบการณ์ จากการปฏิบัติจริง มาจัดแสดงประกอบนำประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงมาจัดแสดงประกอบด้วยผลงานของนักศึกษา 6 สาขาวิชา จำนวนกว่า 20 สถานประกอบการณ์ จึงนับได้ว่าการฝึกงานสหกิจศึกษา เป็นการเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นหลัก  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ตรงตามความต้องของสถานประกอบการ และในกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 นั้นได้รับเกียรติ จากบริษัทชั้นนำ กว่า 6 […]

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดกิจกรรม ในงาน“การประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียและแปซิฟิก (Connect Asia-Pacific Summit 2013)” โดยจัดแสดงสาธิตขนมไทย ได้แก่ ขนมลูกชุบ ขนมชุดเครื่องทอง การสานปลาตะเพียน และร้อยมาลัยดอกไม้สด พานพุ่ม การแกะสลักผักและผลไม้ เพื่อต้อนรับผู้นำในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลลูม  อิมแพ็ค เมืองทองธานี

  จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน Connect Asia-Pacific Summit 2013 ต้อนรับผู้นำในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดกิจกรรม ในงาน“การประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียและแปซิฟิก (Connect Asia-Pacific Summit 2013)” โดยจัดแสดงสาธิตขนมไทย ได้แก่ ขนมลูกชุบ ขนมชุดเครื่องทอง การสานปลาตะเพียน และร้อยมาลัยดอกไม้สด พานพุ่ม การแกะสลักผักและผลไม้ เพื่อต้อนรับผู้นำในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลลูม  อิมแพ็ค เมืองทองธานี

  Continue Reading...

Page 10 of 32« First...89101112...2030...Last »