• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1  ได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  มีผู้เข้ารับ การทดสอบภาคทฤษฎี จำนวน 106 คน ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าทดสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 78 คน  ทั้งนี้เพื่อเป็น   การทดสอบความรู้ความสามารถในการทำงานของผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2557 ณ […]

  จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1  ได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  มีผู้เข้ารับ การทดสอบภาคทฤษฎี จำนวน 106 คน ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าทดสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 78 คน  ทั้งนี้เพื่อเป็น   การทดสอบความรู้ความสามารถในการทำงานของผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2557 ณ […]

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่องานวัฒนธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์เชิงวัฒนธรรมไทยและเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์และเตรียมความพร้อม ในการก้าวสู่โลกอาชีพ ในระดับสากล การจัดโครงการได้รับเกียรติจากวิทยากรจากคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้และทำกิจกรรมให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 19 -22 มีนาคม 2557  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  ค่ายภาษาอังกฤษเพื่องานวัฒนธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่องานวัฒนธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์เชิงวัฒนธรรมไทยและเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์และเตรียมความพร้อม ในการก้าวสู่โลกอาชีพ ในระดับสากล การจัดโครงการได้รับเกียรติจากวิทยากรจากคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้และทำกิจกรรมให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 19 -22 มีนาคม 2557  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงาน “Good bye Senior’53 ”ภายใต้ชื่องาน “Back To School” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ของทุกสาขาวิชาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเกิดความประทับใจ ความเคารพรัก ความผูกพัน  ระหว่างนักศึกษากับสถาบัน ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

  Good bye Senior’53 “Back To School”

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงาน “Good bye Senior’53 ”ภายใต้ชื่องาน “Back To School” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ของทุกสาขาวิชาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเกิดความประทับใจ ความเคารพรัก ความผูกพัน  ระหว่างนักศึกษากับสถาบัน ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

  Continue Reading...

 • งานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ได้รับเกียรติจากร้อยเอกสุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์ กรมทหารสื่อสาร บรรยาย  ในเรื่อง “รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน”และการทำกิจกรรมกลุ่มเช่นกลุ่มวัฒนธรรมอาหารการทำลูกชุบ กลุ่มวัฒธรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย      การทำพวงกุญแจ กลุ่มงานวัฒนธรรม  งานดอกไม้ไทย การพับดอกบัว เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์   อันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของคนไทย และกิจกรรมการศึกษาดูงานสืบตำนาน ภูมิปัญญา  แห่งแผ่นดินไทย ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยเชิงอนุรักษ์  เมื่อวันที่ […]

  โครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน

  งานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ได้รับเกียรติจากร้อยเอกสุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์ กรมทหารสื่อสาร บรรยาย  ในเรื่อง “รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน”และการทำกิจกรรมกลุ่มเช่นกลุ่มวัฒนธรรมอาหารการทำลูกชุบ กลุ่มวัฒธรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย      การทำพวงกุญแจ กลุ่มงานวัฒนธรรม  งานดอกไม้ไทย การพับดอกบัว เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์   อันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของคนไทย และกิจกรรมการศึกษาดูงานสืบตำนาน ภูมิปัญญา  แห่งแผ่นดินไทย ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยเชิงอนุรักษ์  เมื่อวันที่ […]

  Continue Reading...

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่นและสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา “Fashion  V  Together the Student Fashion Showcase” ครั้งที่ 3  จัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นของนักศึกษา ของ 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนี้นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำเสนอ 2 คอลเลกชั่น […]

  Fashion V Together the Student Fashion Showcase” ครั้งที่ 3

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่นและสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา “Fashion  V  Together the Student Fashion Showcase” ครั้งที่ 3  จัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นของนักศึกษา ของ 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนี้นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำเสนอ 2 คอลเลกชั่น […]

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการวันกิจกรรมนักศึกษาภายใต้ชื่อ งาน “ยืนยิ้มหน้า ม. ครั้งที่ 5 (Part Around the World )” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ในการเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานตามความสามารถและให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกัน ภายในโครงการประกอบด้วยกิจกรรม การจำหน่ายสินค้าผลงานนักศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ การประกวด ขับร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล เพลงสากล และการประกวด miss international queen เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

  ยืนยิ้มหน้า ม. ครั้งที่ 5 (Part Around the World)

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการวันกิจกรรมนักศึกษาภายใต้ชื่อ งาน “ยืนยิ้มหน้า ม. ครั้งที่ 5 (Part Around the World )” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ในการเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานตามความสามารถและให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกัน ภายในโครงการประกอบด้วยกิจกรรม การจำหน่ายสินค้าผลงานนักศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ การประกวด ขับร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล เพลงสากล และการประกวด miss international queen เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

  Continue Reading...

 • งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการการบูรณาการการมีส่วนร่วมในการเพิ่มทักษะและพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ อำเภอเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผศ.อภิรัติ โสฬศ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยอบรมในหลักสูตรคุกกี้ช็อคโกแลตชิพ,คัพเค้ก โดยอาจารย์สุพรรณิการ์ โกสุม  อาจารย์นันทวัน ชมโฉม  หลักสูตรกระเป๋าผ้าขาวม้า, ซองมือถือผ้าขาวม้า โดยผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ หลักสูตรการจัดดอกไม้ช่อโบเก้,ดอกไม้ในโหลแก้ว โดยอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์กิติ  ยอดอ่อน และหลักสูตรน้ำยาล้างจาน ชามะนาว,น้ำยาซักผ้า โดยอาจารย์อัจฉราวรรณ ณ […]

  โครงการการบูรณาการการมีส่วนร่วมในการเพิ่มทักษะและพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์

  งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการการบูรณาการการมีส่วนร่วมในการเพิ่มทักษะและพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ อำเภอเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผศ.อภิรัติ โสฬศ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยอบรมในหลักสูตรคุกกี้ช็อคโกแลตชิพ,คัพเค้ก โดยอาจารย์สุพรรณิการ์ โกสุม  อาจารย์นันทวัน ชมโฉม  หลักสูตรกระเป๋าผ้าขาวม้า, ซองมือถือผ้าขาวม้า โดยผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ หลักสูตรการจัดดอกไม้ช่อโบเก้,ดอกไม้ในโหลแก้ว โดยอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์กิติ  ยอดอ่อน และหลักสูตรน้ำยาล้างจาน ชามะนาว,น้ำยาซักผ้า โดยอาจารย์อัจฉราวรรณ ณ […]

  Continue Reading...

Page 10 of 36« First...89101112...2030...Last »