• คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ชญาภัทร กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กราบขอพรปีใหม่ ๒๕๕๗ จากพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร  รองเจ้าคณะภาค ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

  กราบขอพรปีใหม่ ๒๕๕๗

  คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ชญาภัทร กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กราบขอพรปีใหม่ ๒๕๕๗ จากพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร  รองเจ้าคณะภาค ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

  Continue Reading...

 • เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ต้อนรับปี 2557  คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  นำโดยผศ.ชญาภัทร กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมขอพรปีใหม่ พร้อมทั้ง มอบของขวัญปีใหม่แด่รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ และรองอธิการบดีเมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร

  ขอพรและสวัสดีปีใหม่ 2557 อธิการบดีและรองอธิการบดี มทร.พระนคร

  เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ต้อนรับปี 2557  คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  นำโดยผศ.ชญาภัทร กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมขอพรปีใหม่ พร้อมทั้ง มอบของขวัญปีใหม่แด่รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ และรองอธิการบดีเมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 (Santa & Santy’s Party Happy New Year 2014)  ส่งมอบความสุข ให้กับบุคลากร โดยมี ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและร่วมอวยพรปีใหม่ 2557 พร้อมทั้งมอบรางวัลพิเศษแก่บุคลากรทั้งนี้สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช ได้เข้าร่วมงานปีใหม่ของคณะพร้อมมอบรางวัลพิเศษแก่บุคลากรของคณะ   เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ อาคารเรือนปัญญา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

  งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 Santa & Santy’s Party Happy New Year 2014

  คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 (Santa & Santy’s Party Happy New Year 2014)  ส่งมอบความสุข ให้กับบุคลากร โดยมี ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและร่วมอวยพรปีใหม่ 2557 พร้อมทั้งมอบรางวัลพิเศษแก่บุคลากรทั้งนี้สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช ได้เข้าร่วมงานปีใหม่ของคณะพร้อมมอบรางวัลพิเศษแก่บุคลากรของคณะ   เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ อาคารเรือนปัญญา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

  Continue Reading...

 • งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  นำวิทยากรให้ความรู้  ในการฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานของขวัญปีใหม่ 57 และงานของรัก(เคย)หวง ครั้งที่ 3 ประกอบด้วยหลักสูตรการจัดช่อบูเก้ วิทยากรโดยผศ.อภิรัติ โสฬศ และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ หลักสูตรการทำวุ้นสายรุ้ง โดยอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก หลักสูตรการทำซูชิ โดยอาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง และหลักสูตรการทำเกี๊ยวซ่า โดยอาจารย์  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 […]

  อบรมอาชีพ ในงานของขวัญปีใหม่ 57 และงานของรัก(เคย)หวง ครั้งที่ 3

  งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  นำวิทยากรให้ความรู้  ในการฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานของขวัญปีใหม่ 57 และงานของรัก(เคย)หวง ครั้งที่ 3 ประกอบด้วยหลักสูตรการจัดช่อบูเก้ วิทยากรโดยผศ.อภิรัติ โสฬศ และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ หลักสูตรการทำวุ้นสายรุ้ง โดยอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก หลักสูตรการทำซูชิ โดยอาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง และหลักสูตรการทำเกี๊ยวซ่า โดยอาจารย์  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 […]

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2557  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต  จำนวน 4  สาขาวิชา 1.          สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 2.          สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.          สาขาวิชาอุตสาหกรรรมการบริการอาหาร 4.       สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สมัครทางเว็บไซต์ที่ http://admis.rmutp.ac.th หรือhttp://www.rmutp.ac.th กดปุ่มศึกษาต่อเลือก ระบบรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บันนี้ถึง  25 กุมภาพันธ์ 2557 สมัครด้วยตนเองที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา […]

  เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เทียบโอน ปี 57

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2557  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต  จำนวน 4  สาขาวิชา 1.          สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 2.          สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.          สาขาวิชาอุตสาหกรรรมการบริการอาหาร 4.       สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สมัครทางเว็บไซต์ที่ http://admis.rmutp.ac.th หรือhttp://www.rmutp.ac.th กดปุ่มศึกษาต่อเลือก ระบบรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บันนี้ถึง  25 กุมภาพันธ์ 2557 สมัครด้วยตนเองที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา […]

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดพิธีครอบครูช่างหัตถศิลป์คหกรรมไทย  ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักศึกษา เกิดความเชื่อมั่นในตัวครู อาจารย์และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในสายวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร  

  พิธีครอบครูช่างหัตถศิลป์คหกรรมไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดพิธีครอบครูช่างหัตถศิลป์คหกรรมไทย  ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักศึกษา เกิดความเชื่อมั่นในตัวครู อาจารย์และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในสายวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร  

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  จัดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบาย 3D ประจำปีการศึกษา 2556  กิจกรรมประกอบด้วย  การบรรยายหัวข้อ“ยาเสพติดกับแนวคิด  แบบประชาธิปไตย” และกิจกรรมกลุ่ม “การสร้างนิสัย แห่งความสำเร็จและความจงรักภักดี  ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาให้มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีความยุติธรรม และสอดคล้องกับหนึ่งยุทธศาสตร์ 3D Democracy ด้านประชาธิปไตย Decency ด้านคุณธรรมและความเป็นไทย Drug-Free ด้านภูมิคุ้มกันภัย  จากสาร เสพติด […]

  โครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบาย 3D ประจำปีการศึกษา 2556

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  จัดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบาย 3D ประจำปีการศึกษา 2556  กิจกรรมประกอบด้วย  การบรรยายหัวข้อ“ยาเสพติดกับแนวคิด  แบบประชาธิปไตย” และกิจกรรมกลุ่ม “การสร้างนิสัย แห่งความสำเร็จและความจงรักภักดี  ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาให้มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีความยุติธรรม และสอดคล้องกับหนึ่งยุทธศาสตร์ 3D Democracy ด้านประชาธิปไตย Decency ด้านคุณธรรมและความเป็นไทย Drug-Free ด้านภูมิคุ้มกันภัย  จากสาร เสพติด […]

  Continue Reading...

Page 10 of 33« First...89101112...2030...Last »