• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   จำนวน 3 กลุ่มวิชา 1. กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 2. กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 3. กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สมัครทางเว็บไซต์ที่ http://admis.rmutp.ac.th หรือhttp://www.rmutp.ac.th กดปุ่มศึกษาต่อเลือก ระบบรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บันนี้ถึง  25 กุมภาพันธ์ 2557 สมัครด้วยตนเองที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา […]

  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2557

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   จำนวน 3 กลุ่มวิชา 1. กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 2. กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 3. กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สมัครทางเว็บไซต์ที่ http://admis.rmutp.ac.th หรือhttp://www.rmutp.ac.th กดปุ่มศึกษาต่อเลือก ระบบรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บันนี้ถึง  25 กุมภาพันธ์ 2557 สมัครด้วยตนเองที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา […]

  Continue Reading...

 • ประกาศ จากทางแผนกวิชาทหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  1/57       จากที่งานวิชาทหารฯ ได้ติดประกาศเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือก เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการฯ ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 นั้น มีนักศึกษาที่ได้แจ้งความประสงค์ พร้อมส่งหลักฐานเพื่อดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ในรอบแรก จำนวน 28 นาย ซึ่งงานวิชาทหารฯ ได้ดำเนินการเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ดังกล่าว ให้เรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อนักศึกษาในใบบัญชีงบหน้าที่แนบท้ายนี้ โดยสิ่งนักศึกษาจะต้องดำเนินการ คือ        […]

  ประกาศจากทางแผนกวิชาทหาร 1/57

  ประกาศ จากทางแผนกวิชาทหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  1/57       จากที่งานวิชาทหารฯ ได้ติดประกาศเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือก เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการฯ ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 นั้น มีนักศึกษาที่ได้แจ้งความประสงค์ พร้อมส่งหลักฐานเพื่อดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ในรอบแรก จำนวน 28 นาย ซึ่งงานวิชาทหารฯ ได้ดำเนินการเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ดังกล่าว ให้เรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อนักศึกษาในใบบัญชีงบหน้าที่แนบท้ายนี้ โดยสิ่งนักศึกษาจะต้องดำเนินการ คือ        […]

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งภายในอาคารตึกไทยคู่ฟ้า และบริเวณที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในงาน “สโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล  

  จัดดอกไม้ ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งภายในอาคารตึกไทยคู่ฟ้า และบริเวณที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในงาน “สโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล  

  Continue Reading...

 • ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม “โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3D” ระหว่างวันที่  13-16 ธันวาคม 2556  วันที่ 13 ธันวาคม  2556  ณ คณะคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานพุทธมณฑล อ.ศาลายา  จ.นครปฐม  กำหนดการ

  โครงการปลูกจิต

  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม “โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3D” ระหว่างวันที่  13-16 ธันวาคม 2556  วันที่ 13 ธันวาคม  2556  ณ คณะคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานพุทธมณฑล อ.ศาลายา  จ.นครปฐม  กำหนดการ

  Continue Reading...

 • งานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้นกศึกษานำประสบการณ์ จากการปฏิบัติจริง มาจัดแสดงประกอบนำประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงมาจัดแสดงประกอบด้วยผลงานของนักศึกษา 6 สาขาวิชา จำนวนกว่า 20 สถานประกอบการณ์ จึงนับได้ว่าการฝึกงานสหกิจศึกษา เป็นการเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นหลัก  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ตรงตามความต้องของสถานประกอบการ และในกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 นั้นได้รับเกียรติ จากบริษัทชั้นนำ กว่า 6 […]

  งานสหกิจศึกษา 56 กลไกสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ

  งานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้นกศึกษานำประสบการณ์ จากการปฏิบัติจริง มาจัดแสดงประกอบนำประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงมาจัดแสดงประกอบด้วยผลงานของนักศึกษา 6 สาขาวิชา จำนวนกว่า 20 สถานประกอบการณ์ จึงนับได้ว่าการฝึกงานสหกิจศึกษา เป็นการเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นหลัก  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ตรงตามความต้องของสถานประกอบการ และในกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 นั้นได้รับเกียรติ จากบริษัทชั้นนำ กว่า 6 […]

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดกิจกรรม ในงาน“การประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียและแปซิฟิก (Connect Asia-Pacific Summit 2013)” โดยจัดแสดงสาธิตขนมไทย ได้แก่ ขนมลูกชุบ ขนมชุดเครื่องทอง การสานปลาตะเพียน และร้อยมาลัยดอกไม้สด พานพุ่ม การแกะสลักผักและผลไม้ เพื่อต้อนรับผู้นำในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลลูม  อิมแพ็ค เมืองทองธานี

  จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน Connect Asia-Pacific Summit 2013 ต้อนรับผู้นำในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดกิจกรรม ในงาน“การประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียและแปซิฟิก (Connect Asia-Pacific Summit 2013)” โดยจัดแสดงสาธิตขนมไทย ได้แก่ ขนมลูกชุบ ขนมชุดเครื่องทอง การสานปลาตะเพียน และร้อยมาลัยดอกไม้สด พานพุ่ม การแกะสลักผักและผลไม้ เพื่อต้อนรับผู้นำในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลลูม  อิมแพ็ค เมืองทองธานี

  Continue Reading...

 • อาจารยปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล อาจารย์สุกัญญา จันทกุล และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่วิธีการประดิษฐ์กระทงลอย ตามแนวคิด “พืชผักสวนครัว…ริมรั้วทำกระทงได้” ในรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

  ประดิษฐ์กระทงจากพืชผักสวนครัว…ริมรั้วทำกระทงได้ ในรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

  อาจารยปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล อาจารย์สุกัญญา จันทกุล และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่วิธีการประดิษฐ์กระทงลอย ตามแนวคิด “พืชผักสวนครัว…ริมรั้วทำกระทงได้” ในรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

  Continue Reading...

Page 10 of 32« First...89101112...2030...Last »