รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 3 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง อาจารย์คุณวุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง อาจารย์คุณวุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน  2561 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 1 อัตราสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

>>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรับสมัคร ป.โท คหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัคร ป.โท คหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 สนใจดูรายละเอียด
1) กำหนดการรับสมัคร ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
2) รายละเอียดของหลักสูตร http://mhe.hec.rmutp.ac.th
*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โทร. 02 665 3888 ต่อ 5236, 5208 

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่ง อาจารย์คุณวุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2561 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน

http://regis.rmutp.ac.th/upload/file61/TCAS_ADMISco-op3.pdf

คหกรรมศาสตร์…ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส

คหกรรมศาสตร์…ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย และอาจารย์อัชชา หัทยานานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ พระดาบส รุ่นที่ 42 หลักสูตรเคหบริบาล “วิชางานซ่อมแซมและดูแลรักษาเครื่องนุ่งห่ม” ในหัวข้อการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดด้วยมือ เช่น การปะ การชุน การซ่อมตะเข็บ และเครื่องเกาะเกี่ยว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร