ร่วมจัดแสดงงานโขนเฉลิมพระเกียรติรอบพิเศษชุด“หนุมาน”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ให้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารรับรอง พร้อมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่และสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย ต้อนรับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต และแขกผู้มีเกียรติ ในงานแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติรอบพิเศษชุด“หนุมาน”เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 และเพื่อนำรายได้มอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และเป็นค่ารักษาพยาบาลสำหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธ เมื่อวันที่   9 สิงหาคม 2556

DSC_0653 DSC_0508 DSC_0466 DSC_0542 DSC_0545 DSC_0500 DSC_0478 DSC_0470 DSC_0468 DSC_0534 DSC_0538 DSC_0579 DSC_0606 DSC_0659 DSC_0589 DSC_0583 DSC_0548 DSC_0553 DSC_0572 DSC_0573

ถวายพระพร วันแม่ 56

คณะผู้ บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครร่วมงาน “๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 81 พรรษา มหาราชินี” ประกอบด้วยกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์ 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม2556 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DSC_0319 DSC_0354 DSC_0356 DSC_0359 DSC_0361 DSC_0368 DSC_0370 DSC_0371 DSC_0374

โครงการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 56

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปีการศึกษา 2556 กิจกรรม ประกอบด้วยการนั่งสมาธิและการเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพระเทพคุณาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เป็นผู้นำการเจริญจิตภาวนาเพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่ พระมหากษัตริย์ไทย และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อความผาสุข ในการดำเนินชีวิต เมื่อวันที่  6-8 สิงหาคม 2556 ณ เทวราชธรรมศาลา วัดเทวราชกุญชร วรววิหาร

ทั้งนี้ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร จัดทำเสื้อโปโล“กตัญญูรู้คุณ” สีขาวจำนวน 600 ตัว เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมปฏิบัติธรรม อาหารกลางวัน จำนวน 600 กล่อง มอบให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

1 2 3 4 DSC_0002 DSC_0007 DSC_0013 DSC_0026 DSC_0112 DSC_0135 DSCN0083 DSCN0090 DSCN9996 DSCN9999

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ศึกษาดูงานการผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง และเป็นแนวทางให้นักศึกษานำความรู้ที่ไดรับ ไปใช้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความชำนาญด้านวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ บริษัท แอลทียู แอพพาเรล จำกัด จังหวัดนครปฐม

06 (1) 05 04

โครงการวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี ปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี ปีการศึกษา 2556  โดยกิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อแสดงออกถึงความนอบน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DSCN9771 DSCN9774 DSCN9804 DSCN9805 DSCN9806 DSCN9832 DSCN9836 DSCN9868 DSCN9869

รับ 5 รางวัล จากการประกวด ในโครงการเย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 4

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับ 5 รางวัล จากการประกวด ในโครงการเย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 4 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รางวัลที่ได้รับจากการประกวดครั้งนี้ ได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ระดับอุดมศึกษา)
2. รางวัลชนะเลิศ การประกวดพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ระดับอุดมศึกษา)
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกระเช้ามาลีวิจิตร (ระดับอุดมศึกษา)
4.รางวัลชมเชย การประกวดกระเช้ามาลีวิจิตร (ระดับอุดมศึกษา)
5.รางวัลชมเชย จากการประกวดพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ระดับอุดมศึกษา) 1 2.1 2.2 2 3 4 5

โครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานสหกิจศึกษา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กับ 6 สถานประกอบการและ 2 สถาบันการศึกษา ประกอบไปด้วย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทดิออริจินัล ฟาร์ม จำกัด บริษัทฟูดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง   เซอร์วิสเซส บริษัทวีรสุกรุ๊ป จำกัด  บริษัทอะคิโยชิ จำกัด มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กรมพลาธิการทหารเรือ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี และวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เพื่อเป็นพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาถ่ายทอดและเชื่อมโยงการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติงานในสถานประกอบการกับสถาบันการศึกษาได้อย่างมีระบบและต่อเนื่องโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกรฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมโชติเวช  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

DSC_0106 DSC_0093 DSC_0088 DSC_0082 DSC_0076 DSC_0106 DSC_0052 DSC_0063 DSC_0068