พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับปีใหม่ 2556

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับปีใหม่ 2556 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการ  ส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ ลานอเนกประสงค์อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

พิธีครอบครูช่างหัตถศิลป์คหกรรมไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 255

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดพิธีครอบครูช่างหัตถศิลป์คหกรรมไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์เกิดความเชื่อมั่นในตัวครูอาจารย์และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในสายวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร

 

งานฉลอง ๑๐๑ ปี ละครวังสวนกุหลาบ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากธนาคารกรุงเทพ โดยความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง เป็นเจ้าภาพการดำเนินงาน เพื่อรำลึกเชิดชูเกียรติคุณของบุคลากรคณะละครวังสวนกุหลาบ

ในการนี้ ทางเจ้าภาพให้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ดำเนินการสาธิตทำอาหารและขนมไทย อาทิ ขนมเบื้องไทย  ขนมครก ทองพลุ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ลูกชุบ ข้าวเกรียบปากหม้อ รวมถึงการจัดเลี้ยงและบริการอาหารในลักษณะบุฟเฟต์อาหารไทย ให้แก่แขกที่เข้าชมงาน ในงาน“งานฉลอง ๑๐๑ ปี ละครวังสวนกุหลาบ” โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ณ วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต โดยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งบริเวณหน้าที่ประทับสำหรับองค์ประธานและภายในงานนี้ด้วย


 

โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายวิชาการ ได้พัฒนาความรู้และความเข้าใจในหลักการและแนวทางในการวางแผนดำเนินงานการพัฒนาทักษะการบริหาร  และการจัดการคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีรองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นวิทยากร จัดขึ้นเมื่อ 14 ธันวาคม  2555   ณ ห้องประชุมโชติเวช   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 

งานแถลงข่าว การจัดงาน งาน ๑๐๑ ปี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญจาก ธนาคารกรุงเทพ  ให้ดำเนินการ จัดแสดงสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทยการทำขนมเบื้อง ลูกชุบในงานแถลงข่าว การจัดงาน งาน ๑๐๑ ปี ละครวังสวนกุหลาบ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555  ณ ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่

 

(Thai PBS) ถ่ายการประดิษฐ์กระทงลอย

 

 

อาจารย์ศักรินทร์ หงษ์รัตนาวรกิจ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่วิธีการประดิษฐ์กระทงลอย จากวัสดุธรรมชาติ   เมื่อวันที่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และออกอากาศรายการสดในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555  ในรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

 

จัดดอกไม้ในงานเลี้ยงต้อนรับนายบารัค โอบามา

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ในงานเลี้ยงต้อนรับนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รูปแบบการจัดเป็นการจัดดอกไม้แบบไทยประยุกต์ ณ ห้องต่างๆ ในตึกสันติไมตรี โดยการนำของผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์นักศึกษาสาขาวิชา           การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ในแนวคิดความเป็นไทยและสานสัมพันธ์จากสัญลักษณ์ของ 2 ประเทศ