งานแถลงข่าว การจัดงาน งาน ๑๐๑ ปี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญจาก ธนาคารกรุงเทพ  ให้ดำเนินการ จัดแสดงสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทยการทำขนมเบื้อง ลูกชุบในงานแถลงข่าว การจัดงาน งาน ๑๐๑ ปี ละครวังสวนกุหลาบ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555  ณ ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่

 

(Thai PBS) ถ่ายการประดิษฐ์กระทงลอย

 

 

อาจารย์ศักรินทร์ หงษ์รัตนาวรกิจ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่วิธีการประดิษฐ์กระทงลอย จากวัสดุธรรมชาติ   เมื่อวันที่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และออกอากาศรายการสดในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555  ในรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

 

จัดดอกไม้ในงานเลี้ยงต้อนรับนายบารัค โอบามา

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ในงานเลี้ยงต้อนรับนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รูปแบบการจัดเป็นการจัดดอกไม้แบบไทยประยุกต์ ณ ห้องต่างๆ ในตึกสันติไมตรี โดยการนำของผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์นักศึกษาสาขาวิชา           การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ในแนวคิดความเป็นไทยและสานสัมพันธ์จากสัญลักษณ์ของ 2 ประเทศ

 

พิธีกฐินพระราชทาน 2555

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีกฐินพระราชทาน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณวรวิทย์ คุณพัชรา วีรบวรพงศ์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษากาล ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้นำคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี พร้อมดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่และการให้บริการเครื่องดื่ม

นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

 

 

 

 

 

งานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา สหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นำประสบการณ์  จากการปฏิบัติจริงมาจัดแสดงประกอบ ด้วยผลงานของนักศึกษา 6 สาขาวิชา และการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสหกิจดีเด่น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โครงการเต้นรำทำครัวไทย

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ให้ความร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ในการจัดวิทยากรที่มีความชำนาญทางด้านการทำอาหารไทย ร่วมโครงการ “เต้นรำ ทำครัวไทย”โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาหารไทย “ครัวไทย ๔ ภาค” เพื่อส่งเสริมเผยแพร่และสืบทอดภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านประจำท้องถิ่นของไทย ให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่คนไทยและต่างชาติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศาสตร์ของศิลปวัฒนธรรมสากล ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันเสาร์ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม –๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 

บรรยากาศสอบ โควตา 56

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๖ สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา โดยมีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในครั้งนี้ จำนวน ๑,๐๐๗ คน ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๐๕ คน