โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตสิ่งทอไทย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านแฟชั่น

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตสิ่งทอไทยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านแฟชั่น ให้แก่คณาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่นและสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  จำนวน 30 คน อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณาจารย์ ประกอบด้วยกิจกรรมงานประดิษฐ์อินเทรนด์  จากเทคนิคการทอ จากพญ.บุษยา เตชะเสน และการฟังบรรยายเรื่อง นาโนเทคโนโลยีสำหรับผ้าทอและผ้าไม่ทอ การวางแผนเพื่อการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ จากคุณพีรพัทธ์ วงค์กมลพร เมื่อวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2555 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

 

 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากผลงานวิจัยการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และศิลปะประดิษฐ์งานบัวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสู่ชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เรื่องการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และศิลปะประดิษฐ์งานบัวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสู่ชุมชน อบรมในหลักสูตรการทำทองม้วนเม็ดบัว โครเกตเม็ดบัว วาฟเฟิลเม็ดบัว  สังขยาเม็ดบัว ศิลปะการพับกลีบดอกบัวและการจัดพาน การประดิษฐ์พานพุทธบูชาและการทำหมอนบาติก เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2555  ณ ชุมชนไทรงาม ยัวซ่า ร่วมพัฒนา จังหวัดสมุทรปราการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการการอบรมศิลปะงานประดิษฐ์ไทยสู่เยาวชนอาเซียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการการอบรมศิลปะงานประดิษฐ์ไทย สู่เยาวชนอาเซียน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน Anglo Singapore International School นำตัวแทนเยาวชนนักศึกษานานาชาติ กว่า 40 คน เข้าร่วมโครงการ ในรูปแบบการทำกิจกรรมกลุ่ม ในด้านงานศิลปะประดิษฐ์ ประกอบด้วยหลักสูตรเดคูพาจ ข้าวเกรียบปากหม้อ การจัดดอกมะลิวันแม่ แกะสลักแตงโม การบูรปลาทอง ขนมลูกชุบ และการทำกระทงลอย เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2555 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรมระหว่าง สถานศึกษาไทยกับเยาวชนนานาชาติ สู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “สิ่งทอและแฟชั่น”

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดแสดงผลงานศิลปประดิษฐ์ จากผ้า เช่นพานพุ่ม พวงมาลัย บายศรี เครื่องแขวนและจัดทำขนมเค้กทูลเกล้าฯ ถวาย ในการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานเปิด งาน“ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ สิ่งทอและแฟชั่น” (The 4th RMUTP International Conference: Textiles & Fashion) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรม Pullman Bangkok  King Power

พร้อมกันนี้ได้นำนักศึกษาร่วมสาธิตการทำอาหารและขนมไทย   และจัดแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าขาวม้า ในงานเลี้ยงอาหารค่ำ Textiles & Fashion Party  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

 

 

 


สาธิตการศิลปวัฒนธรรมไทย ต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการจัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ การร้อยมาลัยและการทำขนมไทย ต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัจซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน  วัดเดาละห์ พระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 30มิถุนายน 2555   ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล