โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ […]

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรสู่ชุมชน

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรสู่ชุมชน : กรณีศึกษากลุ่ม […]

งานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 9 ปี

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ […]

ถ่ายทอดเอกลักษณ์และวัฒนธรรม ให้กับภรรยาผู้นำบริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดอบรมการร้อยมาลัย ดอกไม้สด การใช้ลูกประคบร้อน […]

กระทรวงการต่างประเทศขอความร่วมมือคณะจัดส่งครูอาสาเพื่อไปปฏิบัติการสอนการทำสบู่และเทียนหอมให้แก่เยาวชน ณ กรุงทิมพู ประเทศภูฏาน

Posted Posted in กิจกรรม

ผู้อำนวยการจิตเกษม ตัณฑศิริ ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 2  กระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางมาประสานงาน […]