กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ฯ…รับมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อประโยชน์ทางสุขอนามัยในสถานศึกษา

คหกรรมศาสตร์ฯ…รับมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อประโยชน์ทางสุขอนามัยในสถานศึกษา
               พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย แก่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เพื่อนำไปใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิของนักศึกษาและบุคลากรก่อนที่จะขึ้นไปยังอาคารเรียน ตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
               ทั้งนี้ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสโมสรนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564