กิจกรรม

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาคณาจารย์

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาคณาจารย์

               หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศูนย์โชติเวช จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศูนย์โชติเวช ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์