กิจกรรม

ครูจิตอาสาสอนหลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้น ให้แก่ ผู้บกพร่องทางสติปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

คหกรรม…จัดครูจิตอาสาสอนหลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้น ให้แก่ ผู้บกพร่องทางสติปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำวิทยากร ได้แก่อาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และอาจารย์บุญยนุช ภู่ระหงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้นให้แก่ ผู้บกพร่องทางสติปัญญา และพนักงานร้านปัญญาคาเฟ่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญา มีพัฒนาทักษะและความรู้ ความสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้  เมื่อ 23-24 เมษายน 2561

ในการนี้ทางมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย จะดำเนินการจัดทำเบเกอรี่สูตรของโชติเวชเป็นสินค้าจำหน่ายในร้านปัญญาคาเฟ่ต่อไป