กิจกรรม

ประกาศเจตจำนงสุจริต  

คหกรรมศาสตร์ ขานรับการถ่ายทอดประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน