รับมอบน้ำมันถั่วเหลือง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่น มอบ น้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นจำนวน 50 ลัง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ทั้งนี้ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ดร.วไลภรณ์ สุทธา รองคณบดีฝ่ายวางแผน และหัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริหารอาหาร และคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผู้รับมอบน้ำมันถั่วเหลือง เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560