กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รับเกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับเชิญจากสมาคมนักวิจัย ให้เข้ารับเกียรติบัตรการรับรองเป็น ” วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย จากทางสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ “Thailand Research Expo 2016” เมื่อ 18 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ