กิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558  เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกของงานอาชีพและเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ได้รับเกียรติจากคุณโชษิตรา สุริยะวงศ์ บริษัท CRG แนะนำการเขียน RESUME ให้หน้าสนใจ เทคนิคการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน การแต่งหน้าเพื่อไปสมัครงาน และบุคลิคภาพ พร้อมทั้งการเปิดรับสมัครจากสถานประกอบการกว่า 20 สถานประกอบการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ หอประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จัดโดย งานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (13) 2 3 (4) 3 (5) 3 (6) 3 (7) 4 (1) 4 (2) 5 (1) 5 (2) 6 (1) 6 (2) 6 (3) 6 (4) 6 (5) 6 (6) 6 (7) 6 (8) 10 (1) 10 (2) 10 (3) 10 (4) 10 (5) 10 (6) 10 (7) 10 (8) 10 (9) 10 (10) 11 (1) 11 (2) 12 13 (1) 13 (2) 14 (1) 14 (2) 14 (3) 14 (4) 14 (5) 14 (7)