กิจกรรม

อาจารย์คหกรรมเป็นวิทยากร สอนงานประดิษฐ์ ศูนย์3วัย

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจาก ศูนย์ 3วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ให้ดำเนินการเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนคน 3 วัย ในหลักสูตรงานดอกไม้สด งานใบตอง และงานริบบิ้นพวงมาลัย โดยมี อ.นิอร ดาวเจริญพร และ อ.อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ 3วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เทคนิค การต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สร้างรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน