กิจกรรม

กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่านกรอกข้อมูลและปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. บัณฑิตเข้าไปที่ www.job.rmutp.ac.th ของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้บัณฑิตจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ภายในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามมาส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะ 
  2. เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษาเข้าไปที่ www.job.rmutp.ac.th ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้บัณฑิตต้องพิมพ์หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบออนไลน์ www.job.rmutp.ac.th โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต ภายในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เมื่อผู้บังคับบัญชาตอบแบบสอบถามแล้วบัณฑิตจะต้องพิมพ์ใบยืนการตอบแบบสอบถาม พร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนามและประทับตราสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงาน และส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

หากมีข้อส่งสัยประการใดเกี่ยวกับการกรอกภาวะการมีงานทำหรือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

สอบถามได้ที่ 1.อาจารย์ที่ปรึกษา

2. อาจารย์เชาวลิต อุปฐาก (อ.ต้น ) หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เบอร์โทร 08-3015-4589)

3.ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ เบอร์โทร 02-281-9756-8 ต่อ 5212

ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้