กิจกรรม

 

เรียนผู้บริหาร คณาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4  ทุกท่าน

เนื่องจากความไม่สงบทางการเมือง ทางกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร  ขอประกาศ…แจ้งเปลียนสถานที่ในงานปัจฉิมนิเทศและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการประจำปีการศึกษา 2556   ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

จากสถานที่เดิม >> ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
สถานที่ใหม่>> อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  

รายละเอียดเพิ่มเติม