ข่าวประกาศ

ประกาศ

ประกาศ  สำนักราชเลขาธิการ ได้แจ้งเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 4-6 พฤศจิกายน  2556  ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี  จังหวัดประทุมธานี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.