กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการวันแม่ ๑๒ สิงหามหาราชินี และกิจกรรมBig Clean For the Queen ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตและกิจกรรม Big Clean For the Queen เพื่อเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published.