กิจกรรม

สาธิตการศิลปวัฒนธรรมไทย ต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการจัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ การร้อยมาลัยและการทำขนมไทย ต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัจซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน  วัดเดาละห์ พระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 30มิถุนายน 2555   ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.