กิจกรรม

ฝึกอบรมอาหารไทยให้แก่ นักศึกษา(FHWS) ประเทศเยอรมนี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดหลักสูตรฝึกอบรมอาหารไทย ให้กับคณะบริหารธุรกิจในการนำนักศึกษาจาก University of Applied Sciences Wurzburg – Schweinfurt (FHWS) ประเทศเยอรมนี จำนวน 25 คน ฝึกการทำต้มยำกุ้ง และผัดไทยกุ้งสด ในกิจกรรม Academic Summer School โดยมี ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากร เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร