กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

  นักศึกษาคหกรรมศาสตร์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

นายกฤษฎา หนูสู นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการประเมินการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในการนี้ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัตนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการและให้กำลังใจแก่นักศึกษา