กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ทดสอบมาตรฐานฝีมือกุ๊กภาคทฤษฎี

คหกรรมศาสตร์…ทดสอบมาตรฐานฝีมือกุ๊กภาคทฤษฎี

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคทฤษฎี จำนวน 87 คน ดำเนินการโดยงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม และนายโอภาส คำอ่อน ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เป็นคณะกรรมการทดสอบ