โครงการตามรอยพระราชดำริ 60

Posted Posted in กิจกรรม

พิธีเปิด โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชเพื่อการอนุรักษ์ ประจำปี 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

โครงการค่ายภาษาอังกฤษด้านคหกรรมศาสตร์

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการค่ายภาษาอังกฤษด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง

Posted Posted in กิจกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเปิด งานแสดงประติมากรรมจัดดอกไม้จากไม้ประดับแห้ง […]