กิจกรรม

“ราชมงคลพระนคร ทำดีเพื่อพ่อ” แจกอาหารประชาชนที่เข้าถวายบังคมพระบรมศพ

“ราชมงคลพระนคร ทำดีเพื่อพ่อ” แจกอาหารประชาชนที่เข้าถวายบังคมพระบรมศพ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในการนี้ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสาขาอาหารและโภชนาการ จัดทำอาหารกล่องเพื่อมอบแด่ประชาชนที่เดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง โดยมี อ.เชาวลิต อุปฐาก นำอาจารย์และนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ปรุงอาหาร เมนูผัดผักรวมและ ไก่ย่างจิ้มแจ่ว จำนวน 600 ชุด ไปแจกจ่ายเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 และ ผศ.วาสนา ขวยเขิน ปรุงอาหารจานเดียวเมนูขนมจีนน้ำยา จำนวน 600 ชุด ไปแจกจ่ายเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารคณะได้เดินทางไปร่วมแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การสนับสนุนงบประมาณ