กิจกรรม

ค่ายปลูกจิตสำนึกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3 D ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จัดโดยงานพัฒนาวินัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยมี อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 กิจกรรมประกอบด้วยการฟังบรรยาย การสวดมนต์ การเจริญจิตภาวนา กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมอุดมปัญญา