คณะอนุกรรมการเทคนิค การแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]