กิจกรรม

บริจาคโลหิต 2559

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงที่ขาดแคลนเลือดมากที่สุดของปี กับทางภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมียอดการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 96 ถุง คิดเป็นปริมาณเท่ากับ 43200 cc.