ข่าวประกาศ

แผนกวิชาทหาร 1/56

ประกาศ  จากทางแผนกวิชาทหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
จากที่งานวิชาทหารฯ ได้ติดประกาศ “เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือก เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการฯ” ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 นั้น มีนักศึกษาแจ้งความประสงค์และส่งหลักฐานเพื่อดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ รอบแรก จำนวน 41 นาย รอบสอง จำนวน 9 นาย และในรอบเพิ่มเติม จำนวน 3 นาย ซึ่งงานวิชาทหารฯ ได้ดำเนินการเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกดังกล่าวให้แล้ว

ตามรายชื่อในใบบัญชีงบหน้าที่แนบท้ายนี้

สำหรับนักศึกษาที่คณะฯ ดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ให้แล้วนั้นนักศึกษา จะต้องไปแสดงตัว ในวันตรวจเลือกฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ในหมายเรียก (สด.35) เพื่อยืนยันตัวตนในการขอผ่อนผันในปี 2556 นี้ด้วย หากนักศึกษา เพิกเฉย และไม่ไปแสดงตในวันตรวจเลือกฯ แล้ว จะถือว่า มีความผิดทางกฎหมาย

บัญชีรายชื่อ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.