งาน“เย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง”

คหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระราชินี งาน“เย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่นายวีระพงษ์ ปากโพ นายศรายุธ คำมา นายนิวุฒิ ปัญญา นายเทพนรินทร์ กาฬสิทธิ์ และนายชัชฎา จุมกา รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน จากการประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยดอกมะลิเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี ศรีแผ่นดิน ในโครงการ “เย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 7” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เมื่อ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

Presentation1 (2)

โชว์อาหาร และงานฝีมือไทย ต้อนรับที่ปรึกษารัฐเมียนมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณาจารย์ นักศึกษา ต้อนรับนาง อองซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา เมื่อ 24 มิถุนายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

นศ.คหกรรมฯ คว้า Popular Vote กิจกรรมออกแบบแฟชั่น “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 9”

นศ.คหกรรมฯ คว้า Popular Vote กิจกรรมออกแบบแฟชั่น “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 9″เชิดชูภูมิปัญญาผ้าไทย

นักศึกษาสาขาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร นายธีรภัทร์ พุ่มคง นายนนทวัตร์ วงค์พิใจ นายธนกร หทัยโสภณ นางสาว ศศิวิมล เจนการ
นางสาว อารียา บุญชุ่ม รับรางวัล Popular Vote จากกิจกรรมการประกวดออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ในงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 9” หัวข้อ ฝ้ายทอมือ เมื่อ 24 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ บางไทร จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

นักศึกษาใช้ชื่อทีม”ฝ้ายสยาม” ในการส่งประกวดด้วยแนวคิดของดอกฝ้ายสีเหลืองอ่อน ที่มีความอ่อนหวานนุ่มนวลและแฝงด้วยความสดใสพร้อมรับการเริ่มต้นวันใหม่ของทุกวัน โดยมีอาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ให้การปรึกษาการออกแบบและตัดเย็บ

โอกาสนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร และทีมฝ้ายสยาม ขอขอบคุณกำลังใจในทุกคะแนนโหวต ทำให้ได้มาซึ่งรางวัลดังกล่าว เป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานในโอกาสต่อไป

•ขอบคุณภาพข่าวจาก อ.มัลลิกา จงจิตต์

ชนะเลิศการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น นางสาวลลิตา แนะกระโทก และนางสาวพิชชา พันธ์ธรรม ในโอกาสรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานการสร้างสรรค์ลวดลายจากคลอรีน จากการประกวด “การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ” ประเภทเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Fashion V Together มหาวิทยาลัยเครือข่าย 6 สถาบัน เมื่อ 27 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี อ.มัลลิกา จงจิตต์ และอ.ณัฐชยา เปียแก้ว ผู้ควบคุม

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์รับรางวัล

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการประกวดเทพีสงกรานต์ – หนุ่มลอยชาย และการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ภายในงาน “ราชมงคลพระนครสืบสานมหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำใจแต่งไทยนุ่งซิ่น ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง” เมื่อ 19 เมษายน 2559 ณ ลานกิจกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การประกวดกุลบุตรสงกรานต์
ได้แก่นายศราวุฒิ สุขศรี  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

2.รางวัลการแต่งกายงาม การประกวดกุลบุตรสงกรานต์
ได้แก่นายวิษณุพงษ์ รัตนะ  นักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

3.รางวัลชนะเลิศ การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย
ได้แก่นายปารเมศ สังฆคุณ นายจักรภพ สามเพชรเจริญ นายดูดี บุญขวัญ นายชัชชฎากุล บรรพบุรุษ
และนางสาวจิรภา เทียนพิมาย นักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย
ได้แก่นายโกวิท ดิดสำโรง นายสันติ คำดี และนายศุภชัย วรรณโคตร์ นักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

 

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ คว้า 7 รางวัล จากการประกวดกล้วยไม้

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ คว้า 7 รางวัล จากการประกวดกล้วยไม้
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ส่งผลงานร่วมโครงการจัดประชุมกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 (Asia Pacific Orchid Conference) ใน ปี 2559 ภายใต้แนวคิด “กล้วยไม้แห่งมวลมนุษยชาติ : Orchids and Human Beings)” จัดโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ 19 -27 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ได้แก่ 7 รางวัล ดังนี้
1.นายธิติพงศ์ วัฒนสกุลทิพย์ รับรางวัลชนะเลิศ (หัวข้อ กล้วยไม้กับความฝัน)
2.นายจักรภพ สามเพชรเจริญ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (หัวข้อ กล้วยไม้กับความฝัน)
3.นายสพัฒน์ ศรีอรุณ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (หัวข้อ กล้วยไม้กับความฝัน)
4. นายดิฐิพัฒน์ แสงสี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (หัวข้อ กล้วยไม้กับความฝัน)
5. นายณรงค์กร ทองหมื่น นายดูดี บุญขวัญ และนายกบินทร์ สารัส รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (หัวข้อ กล้วยไม้วิจิตรประเภทช่อบูเก้)
6. นายชัชฎา จุ่มก๋า นายวีระพงษ์ ปากโพ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (หัวข้อ กล้วยไม้วิจิตรประเภทช่อบูเก้)
7 .นายธิติพงศ์ วัฒนสกุลทิพย์ นายจักรภพ สามเพชรเจริญ และนายกฤตานนท์ ปล้องแก้ว รับรางวัลชมเชย (หัวข้อ กล้วยไม้วิจิตรในภาชนะ)

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 59

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับนายสายชล พุทธา พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ เข้ารับรางใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมครุฑทองคำ เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล