รับเกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับเชิญจากสมาคมนักวิจัย ให้เข้ารับเกียรติบัตรการรับรองเป็น ” วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย จากทางสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ “Thailand Research Expo 2016” เมื่อ 18 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เข้าสัมภาษณ์ ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.จักราวุธ ภู่เสม และทีมนักศึกษา ให้สัมภาษณ์การทำบราวนี่ โดยการใช้ข้าวหอมมันปูสีชมพูแทนแป้งสาลีบางส่วนในบราวนี่
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ทาง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประมาณเดือนสิงหาคม 2559

งาน“เย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง”

คหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระราชินี งาน“เย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่นายวีระพงษ์ ปากโพ นายศรายุธ คำมา นายนิวุฒิ ปัญญา นายเทพนรินทร์ กาฬสิทธิ์ และนายชัชฎา จุมกา รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน จากการประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยดอกมะลิเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี ศรีแผ่นดิน ในโครงการ “เย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 7” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เมื่อ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

Presentation1 (2)

โชว์อาหาร และงานฝีมือไทย ต้อนรับที่ปรึกษารัฐเมียนมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณาจารย์ นักศึกษา ต้อนรับนาง อองซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา เมื่อ 24 มิถุนายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

นศ.คหกรรมฯ คว้า Popular Vote กิจกรรมออกแบบแฟชั่น “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 9”

นศ.คหกรรมฯ คว้า Popular Vote กิจกรรมออกแบบแฟชั่น “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 9″เชิดชูภูมิปัญญาผ้าไทย

นักศึกษาสาขาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร นายธีรภัทร์ พุ่มคง นายนนทวัตร์ วงค์พิใจ นายธนกร หทัยโสภณ นางสาว ศศิวิมล เจนการ
นางสาว อารียา บุญชุ่ม รับรางวัล Popular Vote จากกิจกรรมการประกวดออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ในงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 9” หัวข้อ ฝ้ายทอมือ เมื่อ 24 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ บางไทร จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

นักศึกษาใช้ชื่อทีม”ฝ้ายสยาม” ในการส่งประกวดด้วยแนวคิดของดอกฝ้ายสีเหลืองอ่อน ที่มีความอ่อนหวานนุ่มนวลและแฝงด้วยความสดใสพร้อมรับการเริ่มต้นวันใหม่ของทุกวัน โดยมีอาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ให้การปรึกษาการออกแบบและตัดเย็บ

โอกาสนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร และทีมฝ้ายสยาม ขอขอบคุณกำลังใจในทุกคะแนนโหวต ทำให้ได้มาซึ่งรางวัลดังกล่าว เป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานในโอกาสต่อไป

•ขอบคุณภาพข่าวจาก อ.มัลลิกา จงจิตต์

ชนะเลิศการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น นางสาวลลิตา แนะกระโทก และนางสาวพิชชา พันธ์ธรรม ในโอกาสรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานการสร้างสรรค์ลวดลายจากคลอรีน จากการประกวด “การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ” ประเภทเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Fashion V Together มหาวิทยาลัยเครือข่าย 6 สถาบัน เมื่อ 27 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี อ.มัลลิกา จงจิตต์ และอ.ณัฐชยา เปียแก้ว ผู้ควบคุม

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์รับรางวัล

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการประกวดเทพีสงกรานต์ – หนุ่มลอยชาย และการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ภายในงาน “ราชมงคลพระนครสืบสานมหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำใจแต่งไทยนุ่งซิ่น ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง” เมื่อ 19 เมษายน 2559 ณ ลานกิจกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การประกวดกุลบุตรสงกรานต์
ได้แก่นายศราวุฒิ สุขศรี  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

2.รางวัลการแต่งกายงาม การประกวดกุลบุตรสงกรานต์
ได้แก่นายวิษณุพงษ์ รัตนะ  นักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

3.รางวัลชนะเลิศ การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย
ได้แก่นายปารเมศ สังฆคุณ นายจักรภพ สามเพชรเจริญ นายดูดี บุญขวัญ นายชัชชฎากุล บรรพบุรุษ
และนางสาวจิรภา เทียนพิมาย นักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย
ได้แก่นายโกวิท ดิดสำโรง นายสันติ คำดี และนายศุภชัย วรรณโคตร์ นักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์