รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

Miss Deaf Word 2017 รับโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการ   จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์  Miss Deaf Word 2017 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการ พร้อมเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท จากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม โดยมี ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์นิอร ดาวเจริญพร ผู้ช่วยคณบดี ร่วมพิธี พร้อมสื่อมวลชนร่วมทำข่าว เมื่อ 11 กันยายน 2560  ณ ห้องรับรอง อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

คหกรรม รับ 21 รางวัล ในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ครั้งที่ 25

คหกรรม รับ 21 รางวัล จากการแข่งขันทำอาหาร และแกะสลัก

ในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ครั้งที่ 25

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลจากการแข่งขันทำอาหารและการแกะสลักผักผลไม้ ในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ครั้งที่25  ในกิจกรรมการแข่งขัน The 25th  International Exhibition of Food & Drink, Hotel, Bakery, Restaurant & Foodservice Equipment, Supplies & Services (นิทรรศการการค้าระหว่างประเทศชั้นนำสำหรับธุรกิจอาหารและโรงแรมในประเทศไทยและในภูมิภาค FHT) ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา เมื่อ 6-9 กันยายน 2560 โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ได้รับรางวัลดังนี้

 • นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รับ 4 รางวัล การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ได้แก่ รางวัลหรียญทองประเภทเดี่ยว 2 รางวัล และรางวัลเหรียญทองประเภททีม 2 รางวัล โดยนางสาวปัทมปาณี สีสุราช และนางสาวจิดาภา สุภามาลา

 • นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ รับ 3 รางวัล การแข่งขันในรายการ The International Judges Panel of Thailand’s International Culinary Cup 2017 ประเภท 3 Course Free Style Set Menu : Team of 3 โดยมี อ.เชาวลิต อุปฐาก ผู้ควบคุมได้แก่

 1. รางวัลเหรียญทองแดง(Bronze) ทีมนางสาวสุทธิรัก แซ่ลิ่ม นายอริส พยายาม นายสัณหวัช ชูแก้ว ในเมนู SAM PAEN DIN , PLETNG MACHA and SIAM BURI
 2. รางวัลเหรียญทองแดง(Bronze) ทีมนายเอกราช รมยะยศวัฒน์ นายปุณณพฤกษ์ อินเอี่ยม นายธนโชติ ขุนทอง ในเมนู แซบสยาม ซูวีศรีสยาม สยามเมืองยิ้ม
 3. รางวัล(Diploma)   ทีมนางสาวสิริวรางค์ ลาภธรรมนนท์ นายอภิสิทธิ์ เดชวรรณ และนางสาวนวรัตน์ วงษ์สุรกูล ในเมนูวิหกในรงรัง มรกตสยาม ธรณีวิถีไทย
 • และนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการรับ 5 รางวัล การแข่งขันประเภทเดี่ยว โดยมี อ.เชาวลิต อุปฐาก ผู้ควบคุม ได้แก่

 1. รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze) ประเภทไทยโมเดิร์น เมนูฉู่ฉี่มัจฉา ข้าวหอมกุ้ง & ผักราดผักกะทิ
 2. รางวัล(Diploma) ประเภท Duck Main Course by BR Group : Individual นายอริส พยายาม เมนูเป็ด 2 อย่าง & 2 ซอสมันม่วงบดและผักโชเต
 3. รางวัล(Diploma) ประเภท Nagasakl Wagyu Main Course by Nippon ham Group :Individual นายสัณหวัช ชูแก้ว เมนูเนื้อวากิวเมนูสเต็ก เนื้ออบสมุนไพร
 4. รางวัล (Diploma) ประเภทไทยโมเดิร์น นางสาวสิริวรางค์ ลาภธรรมนนท์ เมนูมัสมั่นปูจ๋า
 5. รางวัล(Diploma) ประเภทไทยโมเดิร์น นายธนโชติ ขุนทอง เมนูสยามเมืองยิ้ม
 • นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร อ.บุษยมาลี ถนนทิพย์ และอ.กมลพิพัทธิ์ ชนะสิทธิ์ ผู้ควบคุม ได้รับรางวัล 9 รางวัล ดังนี้

 1. รางวัลเหรียญเงิน (Silver) Classic Thai Cuisine junior ได้แก่ น.ส.ขนิษฐา ทองทรัพย์ใหญ่
 2. รางวัลเหรียทองแดง(Bronze) ประเภท 3 Course Free Style Set Menu : Team of 3 ได้แก่ นางสาหนึ่งฤทัย รักอยู่ นางสาวจิตรประภา ศรีศรันยพงศ์ นายยศนนท์ นิยม
 3. รางวัลทองแดง(Bronze) 2 รางวัล ประเภท Word Street Food : Individual ได้แก่ นางสาวอารีญา พุ่มศรี  นายจิรายุ ซิ้มเจริญ
 4. รางวัล (Diploma) 4 รางวัล ประเภท Course Free Style Set Menu : Team of 3 ได้แก่ทีมนายดนุสรณ์ โอนหอม นายคุณานนต์ ชำกุล และนายธนพงษ์ ปัตถานัง  ทีมนายทศพล ศิริกิติกุล นายกิตติวัฒน์ สร้อยมาลี และนางสาวเทพรัตน์ ขันตี ทีมนายกานต์ เสริฐวาสนา นางสาวศศิมล กล่อมพันธ์ และนายฐิติพันธ์ บุญมา ทีมนายโชติพัฒน์ โรจนะเสน นายธีรพงศ์ อ่วมวงษ์ และนางสาวอรัญญา คำภา
 5. รางวัล (Diploma) ประเภท Burger Innovation : Individual ได้แก่ นายสิชล สนธิสุวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันทำอาหาร รายการ”TODD FOOD FEST MADE BY TODD

นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกอบไปด้วยเงินรางวัล 2,000บาท น้ำสิงห์ 30 แพ็ก ข้าวสาร 30 กิโลกรัม จาก 10 มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารในโจทย์ ชาวค่าย รายการ “TODD FOOD FEST MADE BY TODD ซอสพริก พริก” ในเมนู “ข้าวมันจิ้มแจ่วปีกไก่ซอสซาบซ่า” เมื่อ 5 สิงหาคม 2560 ณ เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

สื่ิอสัมภาษณ์ “น้ำหวาน” มิสเดฟเวิลด์

หนังสือพิมพ์ คม-ชัด-ลึก และรายการเนชั่นบันเทิง สัมภาษณ์ “น้ำหวาน” มิสเดฟเวิลด์

นางสาวชุติมา เนตรสุริวงค์ “น้ำหวาน” MISS DEAF WORLD 2017″ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ให้สัมภาษณ์ รายการเนชั่นบันเทิง ช่อง Nation TV และหนังสือพิมพ์ คม-ชัด-ลึก เมื่อ 31 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

รับรางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์ใบตอง

คหกรรมฯ รับรางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์ใบตอง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันประดิษฐ์ผลงานศิลปะงานใบตองส่งดข้าประกวด รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากการประกวดวิจิตรตระการ ดอกไม้งานอุปสมบท น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช พร้อมด้วยรางวัลชมเชยและรางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อวิจิตรตระการ“งานบายศรีใหญ่” ในโครงการ ครบเครื่อง เรื่องการเรือน เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 8 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เมื่อ 25 กรกฎาคม 2560

‘น้ำหวาน’ สาวคหกรรมศาสตร์  ม.ราชมงคลพระนคร คว้ามงกุฎมิสเดฟเวิลด์ 2017

‘น้ำหวาน’ สาวคหกรรมศาสตร์
ม.ราชมงคลพระนคร คว้ามงกุฎมิสเดฟเวิลด์ 2017 สร้างชื่อเสียงประเทศไทยบนเวทีระดับโลก

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวชุติมา เนตรสุริวงค์ “น้ำหวาน” นักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตัวแทนสาวงามผู้บกพร่องทางการได้ยินประเทศไทย ในโอกาสรับตำแหน่ง “MISS DEAF WORLD 2017” คว้ามงกุฎและสายสะพายมาครองจากการประกวด Miss & Mister Deaf World and Europe and Asia, World Fashion show 2017 เมื่อ 15 กรกฎาคม 2017 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

ในการนี้ ม.ราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในเวทีระดับโลก และได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย นำมาซึ่งความภาคภูมิใจสู่มหาวิทยาลัย ทางคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนเพื่อนนักศึกษา ขอเป็นกำลังใจในการก้าวต่อไปของการดำเนินชีวิต

ขอขอบคุณภาพจากกองประกวด MISS & MISTER DEAF THAILAND

คหกรรมศาสตร์…รับรางวัลชนะเลิศ

คหกรรมศาสตร์…รับรางวัลชนะเลิศ รอบการคัดเลือก แข่งขันอาหารจานเดียว“TIPAROS Challenge 2017” นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าแข่งขันการทำอาหารจานเดียวแบบไทยตามรอยพระราชดำริ ในโครงการ“TIPAROS Challenge 2017” หัวข้อ“ตามรอยอาหารของพ่อ…เมนูโปรดเพื่อความพอเพียง”จัดโดยน้ำปลาแท้ ตราทิพรส บริษัท ไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) จำกัด โดยมีผู้เข้าแข่งขันเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ทีม ได้แก่ ทีมลูกชาวนา ทีมตัวจี๊ด ทีมรัญจวน ทีมกินตามพ่อ…สู่พอเพียง เมื่อ 7 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารปฎิบัติการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ทีม“ลูกชาวนา”ประกอบด้วยนายธีรพงศ์ อ่วมวงษ์ นายโชติพัฒน์ โรจนะเสน และนายพชร พนาสนธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร รับรางวัลชนะเลิศ รอบการคัดเลือก ประเภททีม นำเสนอในเมนูข้าวผัดน้ำพริกใบกาบหมาก รับโอกาสในการแข่งขันรอบที่ 2 ต่อไป