(Thai PBS) ถ่ายการประดิษฐ์กระทงลอย

 

 

อาจารย์ศักรินทร์ หงษ์รัตนาวรกิจ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่วิธีการประดิษฐ์กระทงลอย จากวัสดุธรรมชาติ   เมื่อวันที่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และออกอากาศรายการสดในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555  ในรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

 

รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอุทิศ  พุฒสังข์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับคัดเลือกและยกย่อง ว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม ประจำปี 2554 จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  2555 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา

คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ารับประทานรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี 2555 รางวัล “ระฆังทอง”

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เข้ารับประทานรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๕๕ รางวัล “ระฆังทอง”ครั้งที่ ๕   ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๕  สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) รับประทานรางวัลจากพลเอกพิจิตร   กุลละวณิชย์ องคมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 3 รางวัล การประกวด โครงการเย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติครั้งที่ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเครื่องขันหมาก ระดับอุดมศึกษาและอีก 2 รางวัลสำคัญ  ในโครงการเย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 3 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สวนดุสิต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

  • รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเครื่องขันหมาก ระดับอุดมศึกษา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเครื่องขันหมาก ระดับอุดมศึกษา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเครื่องแขวน ประเภทวิมาน ระดับอุดมศึกษา