การประกวดการแข่งขันการทำอาหารสมัยใหม่

นายธิติวัฒน์ นิพิฐธนศาสตร์ นายจรณชัย ไกรพวษ์ และนายอุทัช ธนพิบูลผล นักศึกษาปริญญาตรี ปี 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับเหรียญทองแดง การประกวดการแข่งขันการทำอาหารสมัยใหม่ Modern Thai Cuisine Cooking Contest : Team of 3 ในงาน TICC Thailand’s international culinary cup 2015 เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเป็นอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา
ทั้งนี้นายเจษฎา หยัดสูงเนิน นายธนพงศ์ อุ่นศิริ และนายธนนนท์ พรหมสุวรรณ นักศึกษาปริญญาตรี ปี 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร รับใบประกาศจากประกวดการแข่งขันการทำอาหารสมัยใหม่ Modern Thai Cuisine Cooking Contest : Team of 3 ในงานดังกล่าวด้วย

DSC_0001 DSC_0006 DSC_0007 S__30507037 DSC_0013 S__30507043 S__30507041 S__30507044 S__30507047

รับเหรียญรางวัลชมเชย การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 43

นางสาวอรวรรณ เพชรนิล นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเหรียญรางวัลชมเชยพร้อม ใบรับรองความสามารถฝีมือผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 43 (World skills 2015) ในสาขาแฟชั่นเทคโนโลยี (Fashion Technology) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ นครเซาท์เปาโล ประเทศบราซิล

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับเชิญจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เข้าร่วมเป็น คณะอนุกรรมการเทคนิคและตัดสินการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ในสาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ และเสื้อผ้าสตรี ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ขอแสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดี นางสาว ธนานิษฐ์ วัฒนะชัยอัมพร นักศึกษาชั้นปีที่๔ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี๒๕๕๘ จัดโดยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รับ 2 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับรางวัลสำคัญจากการแข่งขัน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 (ระดับภาค) จัดโดยกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 8-10 กรกฏาคม 2588 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี ทำให้ได้มาซึ่ง 2 รางวัลสำคัญ ได้แก่
1. รางวัลเหรียญเงิน สาขาผู้ประกอบอาหาร โดย นาย ดนุสรณ์ โอนหอม นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร การแข่งขันด้วยสาขาการประกอบอาหาร
2. รางวัลเหรียญเงิน สาขาช่างจัดดอกไม้ โดยนาย กบินทร์ สารัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ การแข่งขันด้วยการจัดดอกไม้ ทั้งนี้ยังได้รับคัดเลือกในเก็บตัวแข่งขันในระดับชาติต่อไป

คว้า 6 รางวัล การประกวด เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ อีก 5 รางวัล ในการประกวด เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 6

นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดและแข่งขันการประดิษฐ์ใบตอง ในงานเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด้วยฝีมืออันประณีตและความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง รวมถึงศิษย์และเก่าศิษย์ปัจจุบันในการร่วมกันประดิษฐ์ผลงาน โดยมีอาจารย์สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการประกวด ทำให้ได้มาซึ่งรางวัลสำคัญ 6 รางวัล ได้แก่
1.รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อย เครื่องแขวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” โดยมีนายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์ นายสุรเทพ ตันตระกูล นายณัฐพงษ์ กุลโพนเมือง นายกิตติศักดิ์ พิทักษ์กรสกุล นายชาญณรงค์ จุมปี นายวิษณุพงศ์ รัตนะ นายธีระยุทธ์ รุ่งเรือง นายอานนท์ จุลพันธ์ นายฤทธิชัย ไกรพล น.ส.วิมลรัตน์ จันทร์หอม และทีม รับถ้วยพระราชทาน เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด “วิจิตรตระการพานพระศรีเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” โดยนายธีระยุทธ์ รุ่งเรือง นายวิษณุพงศ์ รัตนะ นายชาญณรงค์ จุมปี นายฤทธิชัย ไกรพล นายณัฐพงษ์ กุลโพนเมือง และทีม รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด “วิจิตรตระการบายศรีแก้วเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” โดยนายสุรเทพ ตันตระกูล นายวีระพงษ์ ปากโพ นายอรรถชัย อินทร์เลียม นายดูดี บุญขวัญ นายภานุวัฒน์ จำนงค์ นายศักดิ์ชัย โนนทิง นายจักรกฤษณ์ ดาระโส นายปารเมศ สังฆคุณ นายสนัสวี สีหะ นายนิติพล เจนกาญจนดิลก นายศุภชัย วรรณโคตร์ นายศรายุท คำมา นายอานนท์ จุลพันธ์ นายณัฐพงษ์ กุลโพนเมือง นายเกิดอนันต์ เจ๊กนอก น.ส.จงกลณี สาวสวรรค์ น.ส.กมลวรรณ สีครอบ น.ส.สมฤทัย สร้อยโสม น.ส.ศรญา แสงพุทธา น.ส.วิมลรัตน์ จันทร์หอม และทีม รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด “วิจิตรตระการพานพระศรีเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” โดย นายอรรถชัย อินทร์เลียม นายดูดี บุญขวัญ นายวีระพงษ์ ปากโพ น.ส.กมลวรรณ สีครอบ น.ส.จงกลณี สาวสวรรค์ และทีม รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
5. รางวัลชมเชย การประกวด“วิจิตรตระการพานพระศรีแก้วเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” โดยนายณรงคฺกร ทองหมื่น นายจักรภพ สามเพชรเจริญ นายธิติพงส์ รัตนสกุลทิพย์ น.ส.ปินรัตน์ รอกแก้ว น.ส.เกษร และทีม บริรักษ์ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล
6.รางวัลชมเชย การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อย เครื่องแขวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร”โดยนายดธามาศ อิทธิยาภรณ์ นายสิริพงษ์ สารทอง นายวรุฒม์ สุขเกษม น.ส.วิจิตรา เพชรเนียน น.ส.ณัฐชา พิพัฒน์ฐติกร และทีม รับเกียรติบัตรและเงินรางวั

บันทึกเทปรายการตามทันเกษตร

บันทึกเทปรายการตามทันเกษตร
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่การประดิษฐ์ทุ่นกระทงลอยจากชานอ้อย โดย นายจักรกฤษ ชนะชาญ นายณัฐพล เข็มแดง ในรายการตามทันเกษตร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา