ขอแสดงความยินดี รางวัลความประพฤตดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายศิวพล เรไรวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2558 โดย ฯพณฯ ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรีเป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา

3 รางวัลมาลัยประธาน (ประเภทมาลัยกลม)

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 3 รางวัล จากการประกวดโครงการส่งเสริมการประกวดอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับ 3 รางวัล จากการประกวดการร้อยมาลัย ในโครงการส่งเสริมการประกวดอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดโดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (พระนครใต้) มทร.กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมคุณหญิงประยงค์ ถ่องดิกิจฉการ อาคาร 11 ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (พระนครใต้) มทร.กรุงเทพฯ

บันทึกเทป สกู๊ปข่าวช่อง 7

นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่วิธีการทำแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลีในขนมสาลี่ โดย นายอมรศักดิ์ พวงแก้ว นายวิษณุพงษ์ ศรีบุญเพ็ง และการใช้เกร็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบทดแทนข้าวโอ๊ตในธัญพืชอัดแท่ง โดยนายชยธร จันทร์เรีย นายทิฐินันท์ อารมย์เกลี้ยง ในรายการตามทันเกษตร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 สี วันที่ 5 มิถุนายน 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์ บุญนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการเป็นที่ปรึกษา

บันทึกเทป รายการชั่วโมงข่าว

อาจารย์อัชชา หัทยานานนท์ รศ.บุษราสร้อยระย้า และ อาจารย์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558 การพัฒนาเส้นด้ายจากซังข้าวสู่เชิงพานิชย์ หลักสูตร “การพัฒนาผืนผ้าด้วยเส้นด้ายจากซังข้าว” ทางสถานีโทรทัศน์ Spring News ระบบ DigitalTV ช่อง 19 และ ดาวเทียมช่อง 29 ในรายการ”ชั่วโมงข่าว” มีกำหนดออกอากาศในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ถ่ายทำวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

รางวัลครุฑทองคำ ปี 58

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนายกฤษฏา บุญชู ลูกจ้างประจำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับรางวัล “ครุฑทองคำ” ข้าราชการดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

DSCN4684 DSCN4685 DSCN4681 DSCN4688

สร้างสรรค์งานดอกไม้ไทย สู่การแข่งขันในระดับสากล

นศ.คหกรรมศาสตร์ ดึงอัตลักษณ์วิชาชีพ ผสานความจงรักภักดี จัดงานดอกไม้ไทยเฉลิมพระเกียรติฯ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัย ในโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “สร้างสรรค์งานดอกไม้ไทย สู่การแข่งขันในระดับสากล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และการแข่งขันจัดดอกไม้แบบไทย ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี จัดโดยคณะกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมีผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจำวิชาสัมมนาคหกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา เมื่อ 25 มีนาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
สัมมนาวิชาการ เรื่อง “สร้างสรรค์งานดอกไม้ไทย สู่การแข่งขันในระดับสากล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา” มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนาวิชาการเรื่อง “ประสบการณ์ในการแข่งขันงานดอกไม้ในระดับสากล” และ การแข่งขันจัดดอกไม้แบบไทย หัวข้อ “60 พรรษา พฤกษามาลี อัญชลีทูลเกล้าฯ ถวาย” ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถ้วยรางวัลรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร และถ้วยรางวัลผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครตามลำดับการจัดงานเสวนา ได้รับเกียรติจาก คุณภูเบศร์ เจษฏ์เมธี รองประธานสภาดอกไม้โลก (เอเชีย – แปซิฟิก) เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้เรื่องการสร้างสรรค์งานดอกไม้ไทยสู่การแข่งขันสากล รวมถึงการจัดดอกไม้และการตัดสินการแข่งขันอย่างไรให้เป็นสากล เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการสร้างสรรค์งานดอกไม้ไทยให้มีมาตรฐาน และเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพในทางสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงานออกสู่สายตาประชาชน พร้อมเทิดพระเกียรติและถวายพระพรแด่พระองค์ท่านในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้
จึงนับได้ว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ยังเป็นการให้นักศึกษาเกิดพัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้ แสดงอัตลักษณ์ สู่การลงมือปฏิบัติจริงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ที่ว่า “คณะต้นแบบแห่งการผลิตบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์”

บันทึกเทปรายการมหาวิทยาลัยท้าฝัน 58

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร บันทึกเทปรายการมหาวิทยาลัยท้าฝัน ออกอากาศทางสถานีกองทัพบกช่อง 5 เรื่องการตกแต่งอาหาร (Food Stylist) โดยอาจารย์เจตนิพัทธ์ บุญยสวัสดิ์ และว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ วันที่ 29 มกราคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

DSC_0157 DSC_0301 DSC_0294 DSC_0270 DSC_0269 DSC_0268 DSC_0262 DSC_0259 DSC_0258 DSC_0230 DSC_0221 DSC_0218 DSC_0216 DSC_0215 DSC_0211 DSC_0203 DSC_0190 DSC_0184 DSC_0178 DSC_0169 DSC_0166