คว้า 6 รางวัล การประกวด เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ อีก 5 รางวัล ในการประกวด เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 6

นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดและแข่งขันการประดิษฐ์ใบตอง ในงานเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด้วยฝีมืออันประณีตและความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง รวมถึงศิษย์และเก่าศิษย์ปัจจุบันในการร่วมกันประดิษฐ์ผลงาน โดยมีอาจารย์สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการประกวด ทำให้ได้มาซึ่งรางวัลสำคัญ 6 รางวัล ได้แก่
1.รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อย เครื่องแขวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” โดยมีนายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์ นายสุรเทพ ตันตระกูล นายณัฐพงษ์ กุลโพนเมือง นายกิตติศักดิ์ พิทักษ์กรสกุล นายชาญณรงค์ จุมปี นายวิษณุพงศ์ รัตนะ นายธีระยุทธ์ รุ่งเรือง นายอานนท์ จุลพันธ์ นายฤทธิชัย ไกรพล น.ส.วิมลรัตน์ จันทร์หอม และทีม รับถ้วยพระราชทาน เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด “วิจิตรตระการพานพระศรีเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” โดยนายธีระยุทธ์ รุ่งเรือง นายวิษณุพงศ์ รัตนะ นายชาญณรงค์ จุมปี นายฤทธิชัย ไกรพล นายณัฐพงษ์ กุลโพนเมือง และทีม รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด “วิจิตรตระการบายศรีแก้วเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” โดยนายสุรเทพ ตันตระกูล นายวีระพงษ์ ปากโพ นายอรรถชัย อินทร์เลียม นายดูดี บุญขวัญ นายภานุวัฒน์ จำนงค์ นายศักดิ์ชัย โนนทิง นายจักรกฤษณ์ ดาระโส นายปารเมศ สังฆคุณ นายสนัสวี สีหะ นายนิติพล เจนกาญจนดิลก นายศุภชัย วรรณโคตร์ นายศรายุท คำมา นายอานนท์ จุลพันธ์ นายณัฐพงษ์ กุลโพนเมือง นายเกิดอนันต์ เจ๊กนอก น.ส.จงกลณี สาวสวรรค์ น.ส.กมลวรรณ สีครอบ น.ส.สมฤทัย สร้อยโสม น.ส.ศรญา แสงพุทธา น.ส.วิมลรัตน์ จันทร์หอม และทีม รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด “วิจิตรตระการพานพระศรีเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” โดย นายอรรถชัย อินทร์เลียม นายดูดี บุญขวัญ นายวีระพงษ์ ปากโพ น.ส.กมลวรรณ สีครอบ น.ส.จงกลณี สาวสวรรค์ และทีม รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
5. รางวัลชมเชย การประกวด“วิจิตรตระการพานพระศรีแก้วเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” โดยนายณรงคฺกร ทองหมื่น นายจักรภพ สามเพชรเจริญ นายธิติพงส์ รัตนสกุลทิพย์ น.ส.ปินรัตน์ รอกแก้ว น.ส.เกษร และทีม บริรักษ์ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล
6.รางวัลชมเชย การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อย เครื่องแขวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร”โดยนายดธามาศ อิทธิยาภรณ์ นายสิริพงษ์ สารทอง นายวรุฒม์ สุขเกษม น.ส.วิจิตรา เพชรเนียน น.ส.ณัฐชา พิพัฒน์ฐติกร และทีม รับเกียรติบัตรและเงินรางวั

บันทึกเทปรายการตามทันเกษตร

บันทึกเทปรายการตามทันเกษตร
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่การประดิษฐ์ทุ่นกระทงลอยจากชานอ้อย โดย นายจักรกฤษ ชนะชาญ นายณัฐพล เข็มแดง ในรายการตามทันเกษตร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา

ขอแสดงความยินดี รางวัลความประพฤตดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายศิวพล เรไรวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2558 โดย ฯพณฯ ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรีเป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา

3 รางวัลมาลัยประธาน (ประเภทมาลัยกลม)

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 3 รางวัล จากการประกวดโครงการส่งเสริมการประกวดอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับ 3 รางวัล จากการประกวดการร้อยมาลัย ในโครงการส่งเสริมการประกวดอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดโดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (พระนครใต้) มทร.กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมคุณหญิงประยงค์ ถ่องดิกิจฉการ อาคาร 11 ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (พระนครใต้) มทร.กรุงเทพฯ

บันทึกเทป สกู๊ปข่าวช่อง 7

นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่วิธีการทำแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลีในขนมสาลี่ โดย นายอมรศักดิ์ พวงแก้ว นายวิษณุพงษ์ ศรีบุญเพ็ง และการใช้เกร็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบทดแทนข้าวโอ๊ตในธัญพืชอัดแท่ง โดยนายชยธร จันทร์เรีย นายทิฐินันท์ อารมย์เกลี้ยง ในรายการตามทันเกษตร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 สี วันที่ 5 มิถุนายน 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์ บุญนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการเป็นที่ปรึกษา

บันทึกเทป รายการชั่วโมงข่าว

อาจารย์อัชชา หัทยานานนท์ รศ.บุษราสร้อยระย้า และ อาจารย์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558 การพัฒนาเส้นด้ายจากซังข้าวสู่เชิงพานิชย์ หลักสูตร “การพัฒนาผืนผ้าด้วยเส้นด้ายจากซังข้าว” ทางสถานีโทรทัศน์ Spring News ระบบ DigitalTV ช่อง 19 และ ดาวเทียมช่อง 29 ในรายการ”ชั่วโมงข่าว” มีกำหนดออกอากาศในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ถ่ายทำวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

รางวัลครุฑทองคำ ปี 58

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนายกฤษฏา บุญชู ลูกจ้างประจำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับรางวัล “ครุฑทองคำ” ข้าราชการดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

DSCN4684 DSCN4685 DSCN4681 DSCN4688