รางวัลชนะเลิศการประกวด“Smart MC contest” จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศการประกวด“Smart MC contest” จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ […]

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563   […]

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2562

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2562 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์…ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์   อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล […]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน 2020 Potatoes USA @Amateur Cooking Competition

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์…รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน 2020 Potatoes […]

ถ่ายทอดเรื่องราว “การดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย”

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์…ร่วมถ่ายทอดเรื่องราว “การดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” อาจารย์มัลลิกา  จงจิตต์ อาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย […]

รางวัลความประพฤติดี 63

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษา…รับเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดี  ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ […]