แสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ผู้ที่เข้ารับรางวัล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 18 มกราคม 2560

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับเหรียญทอง

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับเหรียญทอง

 “Thailand Junior Chef Championship”การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัทมปาณี สีสุราช นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  ในโอกาสรับเหรียญทอง อันดับ 3 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และอ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี

นางสาวปัทมปาณี สีสุราช เข้าแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ รุ่น Junior ในงาน “Thailand Junior Chef Championship” เมื่อ 18 ธันวาคม 2559 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  จัดโดยบริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด ร่วมกับสมาคมเชฟประเทศไทย โดยมีนายคมกริช ฉายศรี ศิษย์เก่า สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปัจจุบันเป็นครูสอนแกะสลักที่ Voice Hobby Club (Thailand) เป็นที่ปรึกษาและฝึกซ้อม ทั้งนี้ คมกริช ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 รุ่น Professional ด้วยอีกหนึ่งรางวัล

รับเกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับเชิญจากสมาคมนักวิจัย ให้เข้ารับเกียรติบัตรการรับรองเป็น ” วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย จากทางสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ “Thailand Research Expo 2016” เมื่อ 18 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เข้าสัมภาษณ์ ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.จักราวุธ ภู่เสม และทีมนักศึกษา ให้สัมภาษณ์การทำบราวนี่ โดยการใช้ข้าวหอมมันปูสีชมพูแทนแป้งสาลีบางส่วนในบราวนี่
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ทาง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประมาณเดือนสิงหาคม 2559

งาน“เย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง”

คหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระราชินี งาน“เย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่นายวีระพงษ์ ปากโพ นายศรายุธ คำมา นายนิวุฒิ ปัญญา นายเทพนรินทร์ กาฬสิทธิ์ และนายชัชฎา จุมกา รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน จากการประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยดอกมะลิเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี ศรีแผ่นดิน ในโครงการ “เย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 7” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เมื่อ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

Presentation1 (2)

โชว์อาหาร และงานฝีมือไทย ต้อนรับที่ปรึกษารัฐเมียนมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณาจารย์ นักศึกษา ต้อนรับนาง อองซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา เมื่อ 24 มิถุนายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

นศ.คหกรรมฯ คว้า Popular Vote กิจกรรมออกแบบแฟชั่น “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 9”

นศ.คหกรรมฯ คว้า Popular Vote กิจกรรมออกแบบแฟชั่น “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 9″เชิดชูภูมิปัญญาผ้าไทย

นักศึกษาสาขาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร นายธีรภัทร์ พุ่มคง นายนนทวัตร์ วงค์พิใจ นายธนกร หทัยโสภณ นางสาว ศศิวิมล เจนการ
นางสาว อารียา บุญชุ่ม รับรางวัล Popular Vote จากกิจกรรมการประกวดออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ในงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 9” หัวข้อ ฝ้ายทอมือ เมื่อ 24 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ บางไทร จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

นักศึกษาใช้ชื่อทีม”ฝ้ายสยาม” ในการส่งประกวดด้วยแนวคิดของดอกฝ้ายสีเหลืองอ่อน ที่มีความอ่อนหวานนุ่มนวลและแฝงด้วยความสดใสพร้อมรับการเริ่มต้นวันใหม่ของทุกวัน โดยมีอาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ให้การปรึกษาการออกแบบและตัดเย็บ

โอกาสนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร และทีมฝ้ายสยาม ขอขอบคุณกำลังใจในทุกคะแนนโหวต ทำให้ได้มาซึ่งรางวัลดังกล่าว เป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานในโอกาสต่อไป

•ขอบคุณภาพข่าวจาก อ.มัลลิกา จงจิตต์