รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2560 จำนวน 2 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2560 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ  จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด งานบริการวิชาการและวิจัย  จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 10  สิงหาคม2560 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่อง บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

ประกาศ เรื่อง บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559
มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และบัณฑิตที่มีความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

สามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

ประกาศ เรื่อง บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2560

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2560 จำนวน 4 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2560 จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 17 กรกฎาคม 2560 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2560

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาชั้นปีที่1 และนักศึกษาเทียบโอน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  • วันที่ 8 มิถุนายน  2560  ประชุมเตรียมความพร้อมระหว่างนักศึกษา แลผู้ปกครอง เวลา 07.00-13.00  น. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา *การแต่งกาย: เครื่องแบบสถาบันเดิม
  • วันที่ 9 มิถุนายน  2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาพรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเวลา 08.30-13.00  น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
  • วันที่ 14 มิถุนายน  2560  ตรวจโรคนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะ                                   เวลา 08.30-12.00  น. ณ หอประชุม D-Hall  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ศูนย์เทเวศร์
  • วันที่ 17-19 มิถุนายน  2560  ปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์               ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดี & รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  อ.เชาวลิต  อุปฐาก (หัวหน้างานแนะแนว) 083-015 4598

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขันและกำหนดสถานที่ เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขันและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ(อาจารย์) จำนวน 2 อัตรา  สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม