ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ครั้งที่ 5/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2560 จำนวน 2 ตำแหน่ง  อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา  และตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จำนวน 2 อัตรา  สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

>>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศจากงานวิชาทหารฯ 

ประกาศจากงานวิชาทหารฯ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (ศูนย์โชติเวช)

ขอเชิญชวนนักศึกษาชายและหญิง ที่มีความสนใจต้องการเรียนวิชาทหาร (ร.ด.) ต่อในชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 นี้ รวมถึง นักศึกษาวิชาทหารที่ ตกค้าง ในชั้นปีที่ 2 และ 3 จากสถานศึกษาเดิม นักศึกษาสามารถติดต่อลงชื่อสมัคร รายงานตัวได้ที่งานวิชาทหารฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เพื่อรวบรวมทำใบรายชื่อ และนัดหมายนักศึกษาไปสมัคร และรายงานตัว ณ ศูนย์การกำลังสำรอง โรงเรียนรักษาดินแดน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ช่วงเวลา 12.00-15.00 น. นี้ โปรดตัดสินใจด่วน !

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว (ร.ด.)
1. รูปถ่ายชุดนักศึกษาวิชาทหาร หรือชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. ต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร (ชุดฝึกหรือชุดอ่อนสำหรับปี 4 และปี 5)
3. ใบรับรองการเรียนจบ ในแต่ละชั้นปี (รร.ในเขตกรุงเทพฯ ขอได้ที่ศูนย์การกำลังสำรอง ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.)

งานวิชาทหารฯ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข 085-1538351

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2560 จำนวน 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2560 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ  จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 17  สิงหาคม2560 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2560 จำนวน 2 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2560 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ  จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด งานบริการวิชาการและวิจัย  จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 10  สิงหาคม2560 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่อง บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

ประกาศ เรื่อง บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559
มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และบัณฑิตที่มีความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

สามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

ประกาศ เรื่อง บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2560

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม