แผนกวิชาทหาร 1/56

ประกาศ  จากทางแผนกวิชาทหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
จากที่งานวิชาทหารฯ ได้ติดประกาศ “เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือก เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการฯ” ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 นั้น มีนักศึกษาแจ้งความประสงค์และส่งหลักฐานเพื่อดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ รอบแรก จำนวน 41 นาย รอบสอง จำนวน 9 นาย และในรอบเพิ่มเติม จำนวน 3 นาย ซึ่งงานวิชาทหารฯ ได้ดำเนินการเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกดังกล่าวให้แล้ว

ตามรายชื่อในใบบัญชีงบหน้าที่แนบท้ายนี้

สำหรับนักศึกษาที่คณะฯ ดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ให้แล้วนั้นนักศึกษา จะต้องไปแสดงตัว ในวันตรวจเลือกฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ในหมายเรียก (สด.35) เพื่อยืนยันตัวตนในการขอผ่อนผันในปี 2556 นี้ด้วย หากนักศึกษา เพิกเฉย และไม่ไปแสดงตในวันตรวจเลือกฯ แล้ว จะถือว่า มีความผิดทางกฎหมาย

บัญชีรายชื่อ

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ (โควตา) เพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ (โควตา)

เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี  เปิดรับสมัครจำนวน

ระดับปริญญาตรี  เปิดรับสมัครจำนวน 3 หลักสูตร 6 สาขาวิชา

คุณสมบัติ (ละเอียดแนบท้าย)

– วุฒิการศึกษา ระดับปวช. / ม.6

– ผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ำกวา 2.50

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต   จํานวน  4  สาขาวิชา

1. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย

2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

3. สาขาวิชาอุตสาหกรรรมการบริการอาหาร

4. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต            จำนวน  1  สาขาวิชา

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (เฉพาะแผนวิทย์-คณิต)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต               จำนวน  1  สาขาวิชา

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น

***สมัครด้วยตนเอง ที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2556 ติดตอสอบถามไดที่ ฝายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร   มทร.พระนคร โทร. 085-067-9376  , 02-281-9756-8 ตอ 2305-6

ปฎิทินการรับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ (โควตา) เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2556

ใบสมัครโควตา


 

 

ประกาศ

ประกาศ  สำนักราชเลขาธิการ ได้แจ้งเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 4-6 พฤศจิกายน  2556  ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี  จังหวัดประทุมธานี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 29 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.30 น  ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ  อ่านรายละเอียเพิ่มเติม

 

รับสมัครงาน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง
**** 1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจำนวน 2 ตำแหน่ง

-วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

**** 2.ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

-วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาตอนต้น

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 ธันวาคม  2555 เวลา 09.00 -16.00 น ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร 02-281-97-56-8 ต่อ 2210
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

คหกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท (ภาคสมทบ)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)  มทร.พระนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2556

-สมัครด้วยตนเองผ่าน Web ระบบรับสมัครนักศึกษออนไลน์ http://admis.rmutp.ac.th ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2555 – 30 มีนาคม 2556

-สมัครด้วยตนเอง ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2555 – 30 มีนาคม 2556

ทุกวันทำการ (จันทร์-อาทิตย์)  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  *** ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์***

-สอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556

-นักศึกษาที่สมัครผ่านเว็บ ให้ยื่นหลักฐานการสมัคร และสำเนาใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัคร ในวันที่ 30 มีนาคม 2556 (วันสอบสัมภาษณ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา โทร. 0 2281 9756-8 ต่อ 2305, 2306

 

 

ประกาศรับสมัครสอบตรง ประจำปี 2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ประกาศ เปิดรับสมัครนักศึกษา สอบตรง ประจำปี 2556

จำหน่ายใบสมัคร ณ กองคลัง ,คณะทุกคณะ  1 พฤศจิกายน 2555 – 25 กุมภาพันธ์ 2556

สามารถการสมัครสอบ ผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ http://www.rmutp.ac.th , http://regis.rmutp.ac.th/ กดปุ่มระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2556

หรือ สมัครด้วยตนเอง  ณ ศูนย์เทเวศร์  20 – 28  กุมภาพันธ์ 2556 เท่านั้น

ดูปฎิทินการสอบเพิ่มเติม