ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 2-2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์   สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  2/2556
**** 1.ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

กำหนดสอบวันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2556  ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป1/2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป  สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  1/2556
**** 1.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติการ  สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

กำหนดสอบวันจันทร์ที่ 15กรกฏาคม 2556 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

15844

ประกาศรายชื่อผู้ที่รายงานตัวเรียนวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ  จากทางแผนกวิชาทหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ที่ได้รายงานตัวเข้าเรียนวิชาทหารในชั้นปีต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2556 

ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 นี้

ณ ศูนย์การกำลังสำรองโรงเรียนรักษาดินแดน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

โดย   1] นักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 4 และ 5 เข้าปฐมนิเทศในเวลา 8.00 น.

         2] นักศึกษาวิชาทหารชาย  ชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 เข้าปฐมนิเทศในเวลา 13.00 น.

หมายเหตุ การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศมีความสำคัญมาก ห้ามขาด เพราะจะถูกตัดสิทธิ์ทันที 

รายชื่อ 

งานวิชาทหารฯ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข 081-9175034

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ ครั้งที่ 2/2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 ตำแหน่ง

**** 1.ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท ด้านวิชาอาหารและโภชนาการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโทคหกรรมศาสตร์บัณฑิต ด้านแฟชั่นและสิ่งทอ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 2556 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร 02-281-97-56-8 ต่อ 2210

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป 1 ตำแหน่ง
**** 1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 -16.00 น ในวันราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร 02-281-97-56-8 ต่อ 2210

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผลการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศผลการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาอาหารและโชนาการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครงาน 5/56

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
**** 1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 ตำแหน่ง

****2. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ถึง 10-14  มิถุนายน  2556  ที่งานบุคลากร อาคารเรือนปัญญา ชั้น 2  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร 02-281-97-56-8 ต่อ 2210

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม