คหกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท (ภาคสมทบ)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)  มทร.พระนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2556

-สมัครด้วยตนเองผ่าน Web ระบบรับสมัครนักศึกษออนไลน์ http://admis.rmutp.ac.th ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2555 – 30 มีนาคม 2556

-สมัครด้วยตนเอง ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2555 – 30 มีนาคม 2556

ทุกวันทำการ (จันทร์-อาทิตย์)  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  *** ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์***

-สอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556

-นักศึกษาที่สมัครผ่านเว็บ ให้ยื่นหลักฐานการสมัคร และสำเนาใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัคร ในวันที่ 30 มีนาคม 2556 (วันสอบสัมภาษณ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา โทร. 0 2281 9756-8 ต่อ 2305, 2306

 

 

ประกาศรับสมัครสอบตรง ประจำปี 2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ประกาศ เปิดรับสมัครนักศึกษา สอบตรง ประจำปี 2556

จำหน่ายใบสมัคร ณ กองคลัง ,คณะทุกคณะ  1 พฤศจิกายน 2555 – 25 กุมภาพันธ์ 2556

สามารถการสมัครสอบ ผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ http://www.rmutp.ac.th , http://regis.rmutp.ac.th/ กดปุ่มระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2556

หรือ สมัครด้วยตนเอง  ณ ศูนย์เทเวศร์  20 – 28  กุมภาพันธ์ 2556 เท่านั้น

ดูปฎิทินการสอบเพิ่มเติม

 

รับสมัครงาน 8/2555

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง


**** 1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจำนวน 1 ตำแหน่ง
-วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
**** 2.ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
-วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาตอนต้น

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 พฤศจิกายน  2555 เวลา 09.00 -16.00 น ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
งานบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร 02-281-97-56-8 ต่อ 2210


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งนักศึกษาใหม่ ที่ทางสถานศึกษาส่งใบสมัครโควตา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556

แจ้งนักศึกษาใหม่ ที่ทางสถานศึกษาส่งใบสมัครโควตา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556

สามารถตรวจสอบรายชื่อ,สถานะการสมัครสอบ ได้ที่ http://admis.rmutp.ac.th/2009/index.php ตั้งแต่บัดนี้

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พร้อมชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555

ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร. พระนคร

แผนที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ …

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน“การประชุมระดับโลกว่าด้วยตัวชี้วัดด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี ค.ศ. 2012”

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication  Union  : ITU) ให้ดำเนินการจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ศิลปะการพับดอกบัว การสานใบลาน การแกะสลักผักผลไม้และการทำขนมลูกชุบ ในงาน“การประชุมระดับโลกว่าด้วยตัวชี้วัดด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี ค.ศ. 2012”(World Telecommunication/ICT Indicators Meeting : WTIM 2012) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่น  เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิรลด์

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ศูนย์การค้าสุพรีม ในงาน “Supreme Complex 2nd Anniversary Celebration”

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ศูนย์การค้าสุพรีม ในงาน“Supreme Complex 2nd Anniversary Celebration”เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 2 ปี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 ณ เบลล์ฮอลล์ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์

รับสมัครนักศึกษา(โควตา) 56

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  รับสมัครนักศึกษาพิเศษ (โควตา)  ประจำปีการศึกษา 2556  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 สมัครด้วยตนเองที่คณะ สอบถามระละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน โทร 02-281-9756-8  ต่อ 2305 ,2306