รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 ตำแหน่ง อาจารย์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 26 ธันวาคม  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 02-281-97-56-8 ต่อ 5220 หรือ 02-665-3777 ต่อ 5220

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

(Master of Home Economics Program in Home Economics)

จำนวน 3 กลุ่มวิชา 

1.กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

2.กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

3.กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (คหกรรมศาสตรบัณฑิต)  หรือเทียบเท่าและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น

2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 แผ่น

3.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล / ใบทะเบียนสมรส / (ถ้ามี) จำนวน 1 แผ่น

4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557  – 3 พฤศจิกายน  2557 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 02-281-97-56-8 ต่อ 5220

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2/2557  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1  อัตรา

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม