รับสมัครบลูกจ้างชั่วคราว

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด ฝ่ายวิชาการและวิจัย ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทรับตรง ปริญญาตรี 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ประเภทรับตรง ปริญญาตรี 2559

http://admis.rmutp.ac.th/file59/ex59/ex59Final.pdf

โครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย

โครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันพุธที่ 6 เมษายน 2559

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1  อาคารเรือนปัญญา

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559