ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2559

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ ครั้งที่ 2/2559

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพคหรรมศาสตร์

คณะเทคโนดลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัคร นักเรียนมัธยม ศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพคหรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 9 มกราคม 2560

อ่านรายละเอียด 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขันและกำหนดสถานที่ เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขันและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา  สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

คหรรมศาสตร์….ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำบุคลากรร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในโครงการ “โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตร สร้างบุญ น้อมนำ พระพุทธศาสนา” ประจำปีการศึกษา 2559 เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ จัดโดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยมี พระเทพคุณาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และรองเจ้าคณะภาค ๑๔ พร้อมด้วยพระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รับบิณฑบาต เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

พันธุกรรมพืช 60

นักศึกษาคหกรรม…เผยแพร่ความรู้ จัดนิทรรศการ การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช สนองโครงการตามแนวพระราชดำริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด “นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาที่ใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช ประจำปี 2560” ภายใต้โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชเพื่อการอนุรักษ์ ประจำปี 2560 จัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกับงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นิทรรศการประกอบด้วย การจัดแสดงให้ความรู้เรื่องการทำน้ำพริกปลานิลของพ่อ ไอศกรีมข้าวของพ่อ ชานมไข่มุกจากข้าวโพดหวาน มงคลในโหล และยาดมสมุนไพร ซึ่งเป็นผลงานที่นักศึกษาได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาในระยะที่2 มาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาร่วมชมการจัดแสดง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 ดังนี้

1. อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จำนวน 3 อัตรา

2. อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม