คหกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คหกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภนาการ 2 สาขาวิชาอุตสากรรมการบริการอาหาร 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เมื่อ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ คัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน 60

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการประเมินและเพื่อคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาวชุติมา  เนตรสุริวงค์ นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 (เทียบโอน) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการประเมินและเพื่อคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อ 22  กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ (สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ศูนย์เทเวศร์

โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย  ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และอ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมชมนิทรรศการ และให้กำลังใจนักศึกษา

 

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสถาบันการศึกษาอีก 5 แห่ง โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน การบริการวิชาการวิชาชีพแก่สังคม การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอ.อนุสรณ์ ใจทน หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อ  21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

ป.โท รุ่น 11 คหกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ

ป.โท คหกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการแนวโน้ม คหกรรมศาสตร์ก้าวสู่ธุรกิจ “Startup”

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท รุ่น 11 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ แนวโน้ม คหกรรมศาสตร์ก้าวสู่ธุรกิจ “Startup” เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาคหกรรมศาสตร์ร่วมสมัย ดำเนินการสอนโดย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาได้เกิดการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพจากการปฏิบัติจริง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์คณะ กล่าวคือต้นแบบแห่งการผลิตมหาบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก โดยมี คุณทิวากร ไพเราะ เจ้าของธุรกิจห้องเสื้อแบรนด์ TUMTADPHA การบรรยาย เรื่อง เส้นทางสู่ความสำเร็จในธุรกิจ “startup”และคุณสุรกิจ เข็มแก้ว (เชฟปิง) Executive Chef ร้านอาหาร Cielo บรรยาย เรื่อง เริ่มต้นธุรกิจอาหารสู่ธุรกิจ “startup” เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย มีบุคลากรด้านคหกรรมศาสตร์และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังมากกว่า 200 คน นับเป็นการสัมมนาเชิงวิชาการที่มุ่งให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพในทางสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงาน และองค์ความรู้ เพื่อประกอบธุรกิจ startup

 

รางวัล Miss Jumbo Queen RMUT 2018

คหกรรม รับรางวัล Miss Jumbo Queen RMUT 2018 ในงานกีฬา “ล้านนาเกมส์”

นายธิติพงศ์ วัฒนสกุลทิพย์  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 (MISS JUMBO QUEEN RMUT 2018) จากการประกวด MISTER and MISS RMUT 2018 ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ที่มา:งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ใน“งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561”  ณ Hall 98 – 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 6 เรื่อง เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่สังคมเป็นแนวทางในการสร้างประโยชน์ ได้แก่

  1. ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง : กลุ่มเปลือกไม่บ้านเขายี่สาร ตำบลเขายี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พานพุ่มเชิงอนุรักษ์จากเศษผ้าไหมด้วยเทคนิคการเขียนลายไทย
  3. การตกแต่งกลิ่นผ้าบาติกสำหรับสินค้าที่ระลึก
  4. ข้าวไรสเบอร์รี่เพื่อผู้สูงอายุ
  5. จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานสำหรับคนพิการขา
  6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสเย็นตาโฟจากสีสกัดบีทรูท

วิวัฒนาการ งานใบตองดอกไม้สด ความเรืองรอง บนแผ่นดินไทย

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ …จัดเสวนาวิชาการเรื่อง

“วิวัฒนาการ งานใบตองดอกไม้สด ความเรืองรอง บนแผ่นดินไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานเปิดการเสวนาวิชาการเรื่อง “วิวัฒนาการ งานใบตองดอกไม้สด  ความเรืองรอง บนแผ่นดินไทย”และการประกวดแข่งขัน สำรับขนมมงคล ในหัวข้อ“สำรับขนมมงคล ๙ อย่างที่อยู่ในงานมงคลของคนไทย” ถ้วยรางวัลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มี ผศ.อภิรัติ โสฬศ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจำวิชาสัมมนา

การจัดงานเสวนา ได้รับเกียรติจากอาจารย์ศรีมุ่ย เมืองยศ อาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  จ.ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องงานใบตอง พัฒนางานจากใบตองอ่อน คุณสมัย ศรีอุดร เจ้าของธุรกิจงานดอกไม้และwedding ให้ความรู้เรื่องงานใบตองทางการประกอบธุรกิจงานใบตอง และคุณปารเมศ สังฆคุณ  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวงานใบตองดอกไม้สดให้ความรู้เรื่องที่ได้ศึกษานำไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพงานใบตอง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นนักศึกษา ศิษย์เก่าโชติเวช ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป จำนวน ๑๐๐  คน ประกอบด้วยกิจกรรมเป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร