ศึกษาดูงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ […]

คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์พื้นบ้านล้านนาตะวันออก

Posted Posted in กิจกรรม

คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์พื้นบ้านล้านนาตะวันออก อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

พัฒนาบุคลากร มุ่งการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ 

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายบริหาร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน […]