คหกรรมศาสตร์ฯ รับมอบทุนบำรุงสถานศึกษา และทุนการศึกษา

คหกรรมศาสตร์ฯ รับมอบทุนบำรุงสถานศึกษา และทุนการศึกษา

คุณนาถนภา ทัตติยโชติ ที่ปรึกษาสโมสร ซอนต้า กรุงเทพฯ 4 เป็นประธานมอบทุนบำรุงสถานศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนักเรียนโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยมี นางสาวมัลลิกา จงจิตต์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบทุนบำรุงสถานศึกษา

ทั้งนี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานสงฆ์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

 

 

บริจาคโลหิต 60

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช กับทางภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมียอดการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 108 ถุง คิดเป็นปริมาณเท่ากับ 48,600 cc.

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

คหกรรมฯ ระดมร่างแผนปฏิบัติราชการ ผลักดันแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสู่การปฏิบัติ ระยะ 5 ปี (RMUTP Retreat) คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 22 สิงหาคม 2560 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการทำแผนดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับบริบทต่างๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก โดยแบ่งผู้รับผิดชอบ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

Freshy Nigth’2017

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Nigth’2017 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายในงานมีกิจกรรมการจัดการประกวด HEC.Freshy Girl (ดาว) HEC.Freshy Boy (เดือน) HEC.Freshy Tarsgender (ดาวเทียม) และ HEC.Freshy Popular Vote และกิจกรรมการแสดงของแต่ละสาขา โดยมีนักศึกษารางวัลต่างๆดังนี้ 1.รางวัล HEC.Freshy Boy’2017 ได้แก่ นายวีรศิษฐ์ ไกรยา นักศึกษาสาขา วิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 2.รางวัล HEC.Freshy Girl’2017 ได้แก่ นางสาวอภิญญา ประภารัตน์ นักศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 3.รางวัล HEC.Freshy Tarsgender’2017 ได้แก่ นายอรุณภา วรากรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

Freshy Game ประจำปี 2560

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game ประจำปี 2560 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game ประจำปี 2560 ในรูปแบบถวายอาลัย“สวรรคาลัย”เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพและทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาอันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ ของตัวเอง และหมู่คณะ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560ณ สนามโรงเรียนวัดราชาธิวาส

สอบวัดระดับความรู้มาตราฐานภาษาอังกฤษ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดสอบวัดระดับความรู้มาตราฐานภาษาอังกฤษ ตามแบบทดสอบของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าสอบ จำนวน 500 คน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา

โชว์งานฝีมือแบบไทยต้อนรับนายกเวียดนาม

ราชมงคลพระนคร โชว์งานฝีมือแบบไทยต้อนรับนายกเวียดนาม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนาย เหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยา โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกรัฐบาล เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่และจัดแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารและงานฝีมือที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของทั้งสองประเทศ ในงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้นำประเทศดังกล่าว โดยมี ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำชมผลงานของนักศึกษาที่นำมาจัดแสดงได้แก่ การร้อยมาลัย การแกะสลัก การทำอาหารว่างไทย ช่อม่วง – จีบไทย และขนมไทยชุดทอง ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง โดยมีคณาจารย์สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์และสาขาอาหารและโภชนาการควบคุม