Amazing Thailand in Victoria ณ นครแวนคูเวอร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน Amazing Thailand in Victoria ณ นครแวนคูเวอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ให้ดำเนินการเผยแพร่ผลงานแกะสลักผักผลไม้ ในงาน “Amazing Thailand in Victoria” เมื่อ 19 กรกฏาคม 2560 ณ BC Parliament Buildings, Victoria BC ประเทศแคนาดา

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคทฤษฎี)

  คหกรรมศาสตร์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ จำนวน 52 คน โดยในวันนี้เป็นการทดสอบภาคทฤษฎี เมื่อ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม และนางณัฐชนัญ ศุภพิพัฒน์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เป็นคณะกรรมการทดสอบ

คหกรรมศาสตร์ ต้อนรับ มทร.ศรีวิชัย

คหกรรมศาสตร์ ต้อนรับ มทร.ศรีวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผู้บริหาร อาจารย์ และสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำงานและการบริหารงานของสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 17 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พะนคร ที่มา ; งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

‘น้ำหวาน’ สาวคหกรรมศาสตร์  ม.ราชมงคลพระนคร คว้ามงกุฎมิสเดฟเวิลด์ 2017

‘น้ำหวาน’ สาวคหกรรมศาสตร์
ม.ราชมงคลพระนคร คว้ามงกุฎมิสเดฟเวิลด์ 2017 สร้างชื่อเสียงประเทศไทยบนเวทีระดับโลก

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวชุติมา เนตรสุริวงค์ “น้ำหวาน” นักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตัวแทนสาวงามผู้บกพร่องทางการได้ยินประเทศไทย ในโอกาสรับตำแหน่ง “MISS DEAF WORLD 2017” คว้ามงกุฎและสายสะพายมาครองจากการประกวด Miss & Mister Deaf World and Europe and Asia, World Fashion show 2017 เมื่อ 15 กรกฎาคม 2017 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

ในการนี้ ม.ราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในเวทีระดับโลก และได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย นำมาซึ่งความภาคภูมิใจสู่มหาวิทยาลัย ทางคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนเพื่อนนักศึกษา ขอเป็นกำลังใจในการก้าวต่อไปของการดำเนินชีวิต

ขอขอบคุณภาพจากกองประกวด MISS & MISTER DEAF THAILAND

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ฯ วันที่2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมให้ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้สำหรับการดำรงชีพให้อยู่อย่างมีความสุข ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการโดยงานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร ในพิธีเปิดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มชุมชน 40 ตารางวา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลบางเสาธง ทั้งนี้ การฝึกอบรม วันที่ 2 ประกอบด้วย4 หลักสูตร ได้แก่ การประดิษฐ์ช่อดอกไม้จากกระดาษเหลือใช้ด้วยเทคนิคการตัด ศิลปะการม้วนกระดาษ เศษผ้าน่ารัก และกล่องแปลงโฉม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีแนวคิดในการเรียนรู้วิชาชีพที่หลากหลายและมีทักษะในการสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้ วันที่ 1

การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้ วันที่ 1

คณะเทคโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร ดำเนินโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มชุมชน 40 ตารางวา ถนนสายบี ตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จัดการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุเพื่อเป็นแนวทางให้กับประชาชนที่สนใจ จำนวน 8 หลักสูตร โดยในวันแรกจัดการฝึกอบรมจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ การทำสร้อยคอจากผ้ายืด พวงกุญแจจากพลาสติกบรรจุอาหาร ที่ห้อยกระเป๋าด้วยเทคนิคออริกามิและผ้าครอบพวงกุญแจจากผ้าเหลือใช้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลบางเสาธง และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 อีกจำนวน 4 หลักสูตร

 

SAR ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์ดำเนิน ไชยเเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง และรองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า ประธานกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร พร้อมด้วย ดร.ฉันทนา ปาปัดถา กรรมการ จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในการตรวจประเมินระดับหลักสูตรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา