งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017

งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญให้เข้ารับเกียรติบัตร เพื่อรับรองการเป็นวิทยากรของทาง สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยรับมอบจากท่านพลอ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธานในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข

 

Miss Deaf Word 2017 ให้สัมภาษณ์ช่อง7

Miss Deaf Word 2017 ให้สัมภาษณ์ช่อง7 ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงแก่สังคม

นางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร และอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้สัมภาษณ์สกู๊ปข่าวทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 เมื่อ12 กันยายน 2560 ในรายการพิเศษเกี่ยวกับผู้พิการที่มีความสามารถ ทำประโยชน์ให้แก่สังคมและมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทย

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

Miss Deaf Word 2017 รับโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการ   จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์  Miss Deaf Word 2017 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการ พร้อมเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท จากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม โดยมี ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์นิอร ดาวเจริญพร ผู้ช่วยคณบดี ร่วมพิธี พร้อมสื่อมวลชนร่วมทำข่าว เมื่อ 11 กันยายน 2560  ณ ห้องรับรอง อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

คหกรรม รับ 21 รางวัล ในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ครั้งที่ 25

คหกรรม รับ 21 รางวัล จากการแข่งขันทำอาหาร และแกะสลัก

ในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ครั้งที่ 25

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลจากการแข่งขันทำอาหารและการแกะสลักผักผลไม้ ในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ครั้งที่25  ในกิจกรรมการแข่งขัน The 25th  International Exhibition of Food & Drink, Hotel, Bakery, Restaurant & Foodservice Equipment, Supplies & Services (นิทรรศการการค้าระหว่างประเทศชั้นนำสำหรับธุรกิจอาหารและโรงแรมในประเทศไทยและในภูมิภาค FHT) ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา เมื่อ 6-9 กันยายน 2560 โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ได้รับรางวัลดังนี้

 • นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รับ 4 รางวัล การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ได้แก่ รางวัลหรียญทองประเภทเดี่ยว 2 รางวัล และรางวัลเหรียญทองประเภททีม 2 รางวัล โดยนางสาวปัทมปาณี สีสุราช และนางสาวจิดาภา สุภามาลา

 • นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ รับ 3 รางวัล การแข่งขันในรายการ The International Judges Panel of Thailand’s International Culinary Cup 2017 ประเภท 3 Course Free Style Set Menu : Team of 3 โดยมี อ.เชาวลิต อุปฐาก ผู้ควบคุมได้แก่

 1. รางวัลเหรียญทองแดง(Bronze) ทีมนางสาวสุทธิรัก แซ่ลิ่ม นายอริส พยายาม นายสัณหวัช ชูแก้ว ในเมนู SAM PAEN DIN , PLETNG MACHA and SIAM BURI
 2. รางวัลเหรียญทองแดง(Bronze) ทีมนายเอกราช รมยะยศวัฒน์ นายปุณณพฤกษ์ อินเอี่ยม นายธนโชติ ขุนทอง ในเมนู แซบสยาม ซูวีศรีสยาม สยามเมืองยิ้ม
 3. รางวัล(Diploma)   ทีมนางสาวสิริวรางค์ ลาภธรรมนนท์ นายอภิสิทธิ์ เดชวรรณ และนางสาวนวรัตน์ วงษ์สุรกูล ในเมนูวิหกในรงรัง มรกตสยาม ธรณีวิถีไทย
 • และนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการรับ 5 รางวัล การแข่งขันประเภทเดี่ยว โดยมี อ.เชาวลิต อุปฐาก ผู้ควบคุม ได้แก่

 1. รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze) ประเภทไทยโมเดิร์น เมนูฉู่ฉี่มัจฉา ข้าวหอมกุ้ง & ผักราดผักกะทิ
 2. รางวัล(Diploma) ประเภท Duck Main Course by BR Group : Individual นายอริส พยายาม เมนูเป็ด 2 อย่าง & 2 ซอสมันม่วงบดและผักโชเต
 3. รางวัล(Diploma) ประเภท Nagasakl Wagyu Main Course by Nippon ham Group :Individual นายสัณหวัช ชูแก้ว เมนูเนื้อวากิวเมนูสเต็ก เนื้ออบสมุนไพร
 4. รางวัล (Diploma) ประเภทไทยโมเดิร์น นางสาวสิริวรางค์ ลาภธรรมนนท์ เมนูมัสมั่นปูจ๋า
 5. รางวัล(Diploma) ประเภทไทยโมเดิร์น นายธนโชติ ขุนทอง เมนูสยามเมืองยิ้ม
 • นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร อ.บุษยมาลี ถนนทิพย์ และอ.กมลพิพัทธิ์ ชนะสิทธิ์ ผู้ควบคุม ได้รับรางวัล 9 รางวัล ดังนี้

 1. รางวัลเหรียญเงิน (Silver) Classic Thai Cuisine junior ได้แก่ น.ส.ขนิษฐา ทองทรัพย์ใหญ่
 2. รางวัลเหรียทองแดง(Bronze) ประเภท 3 Course Free Style Set Menu : Team of 3 ได้แก่ นางสาหนึ่งฤทัย รักอยู่ นางสาวจิตรประภา ศรีศรันยพงศ์ นายยศนนท์ นิยม
 3. รางวัลทองแดง(Bronze) 2 รางวัล ประเภท Word Street Food : Individual ได้แก่ นางสาวอารีญา พุ่มศรี  นายจิรายุ ซิ้มเจริญ
 4. รางวัล (Diploma) 4 รางวัล ประเภท Course Free Style Set Menu : Team of 3 ได้แก่ทีมนายดนุสรณ์ โอนหอม นายคุณานนต์ ชำกุล และนายธนพงษ์ ปัตถานัง  ทีมนายทศพล ศิริกิติกุล นายกิตติวัฒน์ สร้อยมาลี และนางสาวเทพรัตน์ ขันตี ทีมนายกานต์ เสริฐวาสนา นางสาวศศิมล กล่อมพันธ์ และนายฐิติพันธ์ บุญมา ทีมนายโชติพัฒน์ โรจนะเสน นายธีรพงศ์ อ่วมวงษ์ และนางสาวอรัญญา คำภา
 5. รางวัล (Diploma) ประเภท Burger Innovation : Individual ได้แก่ นายสิชล สนธิสุวรรณ

คหกรรมศาสตร์ฯ รับมอบทุนบำรุงสถานศึกษา และทุนการศึกษา

คหกรรมศาสตร์ฯ รับมอบทุนบำรุงสถานศึกษา และทุนการศึกษา

คุณนาถนภา ทัตติยโชติ ที่ปรึกษาสโมสร ซอนต้า กรุงเทพฯ 4 เป็นประธานมอบทุนบำรุงสถานศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนักเรียนโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยมี นางสาวมัลลิกา จงจิตต์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบทุนบำรุงสถานศึกษา

ทั้งนี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานสงฆ์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

 

 

บริจาคโลหิต 60

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช กับทางภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมียอดการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 108 ถุง คิดเป็นปริมาณเท่ากับ 48,600 cc.

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

คหกรรมฯ ระดมร่างแผนปฏิบัติราชการ ผลักดันแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสู่การปฏิบัติ ระยะ 5 ปี (RMUTP Retreat) คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 22 สิงหาคม 2560 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการทำแผนดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับบริบทต่างๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก โดยแบ่งผู้รับผิดชอบ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง