คณาจารย์คหกรรมศาสตร์  ฝึกอบรมจิตอาสา 904 รุ่นที่ 1/2561

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์  ฝึกอบรมจิตอาสา 904 รุ่นที่ 1/2561

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดอบรมวิชาชีพแก่ จิตอาสา 904 เพื่อไปถ่ายทอดแก่ ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ว่างงานและขาดรายได้  ตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำทีมวิทยากร  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ศันสนีย์ ทิมทองและอาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ฝึกอบรมหลักสูตรอาหารไทยและอาหารแปรรูป ได้แก่ขนมถั่วแปบ น้ำพริกมะขามสด กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ แก่จิตอาสา 904 รุ่นที่ 1/2561 จำนวน 96 คน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2561 ถึง 3 เมษายน 2561 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

โครงการกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสู่โลกดิจิทัล

โครงการกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสู่โลกดิจิทัล

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการ “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสู่โลกดิจิทัล” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้แก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จ.นครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันแรกประกอบด้วย การฟังบรรยายหัวข้อ “การศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันและสภาวการณ์ในสังคมโลก และการปฏิบัติ มคอ.3 และ มคอ.5” เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และคณะอนุกรรมการด้าน TQF สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ประกาศเจตจำนงสุจริต  

คหกรรมศาสตร์ ขานรับการถ่ายทอดประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คหกรรมฯ สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์สอบโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่

  1. สาขาวิชาอาหารและโภนาการ
  2. สาขาวิชาอุตสากรรมการบริการอาหาร
  3. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  5. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

เมื่อ 6 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

โครงการพัฒนาคลังปัญญาเพื่อสืบสานศาสตร์และศิลป์งานคหกรรมศาสตร์ไทย

โครงการพัฒนาคลังปัญญาเพื่อสืบสานศาสตร์และศิลป์งานคหกรรมศาสตร์ไทย

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาคลังปัญญาเพื่อสืบสานศาสตร์และศิลป์งานคหกรรมศาสตร์ไทย เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูล ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย บูรณาการกับงานวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมสมัย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 1101 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณพีรพัฒน์ พจน์สุข เจ้าของกิจการแบรนด์ Snob Shop และคุณธีติ พฤกษ์อุดม จากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายความรู้และประสบการณ์ทางด้าน การสร้างธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ การสร้างแบร์นพร้อมทำ Workshop เรื่องการสร้างมิติให้กับการเขียนลวดลายลงบนผืนผ้า และอาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง บรรยายให้ความรู้เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในงานคหกรรมศาสตร์ ด้วยเทคนิคการเขียนลวดลาย และอาจารย์สุชีรา ผ่องใส บรรยายให้ความรู้เรื่อง การบูรณาการภูมิปัญญาแห่งศิลปวัธนธรรมทางคหกรรมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระเช้าสร้างสรรค์

คหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระเช้าสร้างสรรค์ “กิน อยู่ อย่างไทย ก้าวไกลไปกับ Thailand 4.0” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงธัญบุรี

นางสาวศิริรัตน์ อินทิเสรีกุล และนายวีรยุทธ กาจหาญ นักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงพระนคร รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระเช้าสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑ์คหกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “กิน อยู่ อย่างไทย ก้าวไกลไปกับ Thailand 4.0” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงธัญบุรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงธัญบุรี โดยมีอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ ผู้ควบคุม

สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

คหกรรมศาสตร์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ จำนวน 72 คน โดยคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค13 กระทรวงแรงงาน เป็นคณะกรรมการจัดสอบภาคปฏิบัติ เมื่อ 5-6 มีนาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์