มอบทุนการศึกษา

นพ.อรุณ และคุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์ (ศิษย์เก่าโชติเวช) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 60,000 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้แทนมอบทุนการศึกษาของ นพ.อรุณ และคุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์ (ศิษย์เก่าโชติเวช) ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวน 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 60,000 บาท เมื่อ 14 กันยายน 2560

คหกรรมศาสตร์…ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก

คหกรรมศาสตร์…ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ดร.วไลภรณ์ สุทธา  รองคณบดีฝ่ายวางแผน และผศ.อภิญญา มานะโรจน์ หัวหน้างานบริการวิชาการและหัวหน้าศูนย์ทดสอบมาตราฐาน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมและ ขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาลัยดุสิตธานี โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี โรงเรียนสอนการอาหาร เอ็มเอส ซี ภัตคารบลูเอเลเฟ่นท์ และบริษัท เอสแอนด์ พี ซินดิเคน จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือขั้นสูง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ รวมทั้งยกระดับร้านอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เมื่อ 25 กันยายน 2560  ณ ห้องบอลลูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

เกษียณ 60 มหาวิทยาลัย

คหกรรมศาสตร์ ร่วมงาน คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมงาน  “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” เนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  แก่บุคลากรเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

 

งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017

งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญให้เข้ารับเกียรติบัตร เพื่อรับรองการเป็นวิทยากรของทาง สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยรับมอบจากท่านพลอ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธานในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข

 

Miss Deaf Word 2017 ให้สัมภาษณ์ช่อง7

Miss Deaf Word 2017 ให้สัมภาษณ์ช่อง7 ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงแก่สังคม

นางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร และอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้สัมภาษณ์สกู๊ปข่าวทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 เมื่อ12 กันยายน 2560 ในรายการพิเศษเกี่ยวกับผู้พิการที่มีความสามารถ ทำประโยชน์ให้แก่สังคมและมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทย

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

Miss Deaf Word 2017 รับโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการ   จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์  Miss Deaf Word 2017 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการ พร้อมเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท จากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม โดยมี ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์นิอร ดาวเจริญพร ผู้ช่วยคณบดี ร่วมพิธี พร้อมสื่อมวลชนร่วมทำข่าว เมื่อ 11 กันยายน 2560  ณ ห้องรับรอง อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

คหกรรม รับ 21 รางวัล ในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ครั้งที่ 25

คหกรรม รับ 21 รางวัล จากการแข่งขันทำอาหาร และแกะสลัก

ในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ครั้งที่ 25

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลจากการแข่งขันทำอาหารและการแกะสลักผักผลไม้ ในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ครั้งที่25  ในกิจกรรมการแข่งขัน The 25th  International Exhibition of Food & Drink, Hotel, Bakery, Restaurant & Foodservice Equipment, Supplies & Services (นิทรรศการการค้าระหว่างประเทศชั้นนำสำหรับธุรกิจอาหารและโรงแรมในประเทศไทยและในภูมิภาค FHT) ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา เมื่อ 6-9 กันยายน 2560 โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ได้รับรางวัลดังนี้

 • นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รับ 4 รางวัล การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ได้แก่ รางวัลหรียญทองประเภทเดี่ยว 2 รางวัล และรางวัลเหรียญทองประเภททีม 2 รางวัล โดยนางสาวปัทมปาณี สีสุราช และนางสาวจิดาภา สุภามาลา

 • นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ รับ 3 รางวัล การแข่งขันในรายการ The International Judges Panel of Thailand’s International Culinary Cup 2017 ประเภท 3 Course Free Style Set Menu : Team of 3 โดยมี อ.เชาวลิต อุปฐาก ผู้ควบคุมได้แก่

 1. รางวัลเหรียญทองแดง(Bronze) ทีมนางสาวสุทธิรัก แซ่ลิ่ม นายอริส พยายาม นายสัณหวัช ชูแก้ว ในเมนู SAM PAEN DIN , PLETNG MACHA and SIAM BURI
 2. รางวัลเหรียญทองแดง(Bronze) ทีมนายเอกราช รมยะยศวัฒน์ นายปุณณพฤกษ์ อินเอี่ยม นายธนโชติ ขุนทอง ในเมนู แซบสยาม ซูวีศรีสยาม สยามเมืองยิ้ม
 3. รางวัล(Diploma)   ทีมนางสาวสิริวรางค์ ลาภธรรมนนท์ นายอภิสิทธิ์ เดชวรรณ และนางสาวนวรัตน์ วงษ์สุรกูล ในเมนูวิหกในรงรัง มรกตสยาม ธรณีวิถีไทย
 • และนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการรับ 5 รางวัล การแข่งขันประเภทเดี่ยว โดยมี อ.เชาวลิต อุปฐาก ผู้ควบคุม ได้แก่

 1. รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze) ประเภทไทยโมเดิร์น เมนูฉู่ฉี่มัจฉา ข้าวหอมกุ้ง & ผักราดผักกะทิ
 2. รางวัล(Diploma) ประเภท Duck Main Course by BR Group : Individual นายอริส พยายาม เมนูเป็ด 2 อย่าง & 2 ซอสมันม่วงบดและผักโชเต
 3. รางวัล(Diploma) ประเภท Nagasakl Wagyu Main Course by Nippon ham Group :Individual นายสัณหวัช ชูแก้ว เมนูเนื้อวากิวเมนูสเต็ก เนื้ออบสมุนไพร
 4. รางวัล (Diploma) ประเภทไทยโมเดิร์น นางสาวสิริวรางค์ ลาภธรรมนนท์ เมนูมัสมั่นปูจ๋า
 5. รางวัล(Diploma) ประเภทไทยโมเดิร์น นายธนโชติ ขุนทอง เมนูสยามเมืองยิ้ม
 • นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร อ.บุษยมาลี ถนนทิพย์ และอ.กมลพิพัทธิ์ ชนะสิทธิ์ ผู้ควบคุม ได้รับรางวัล 9 รางวัล ดังนี้

 1. รางวัลเหรียญเงิน (Silver) Classic Thai Cuisine junior ได้แก่ น.ส.ขนิษฐา ทองทรัพย์ใหญ่
 2. รางวัลเหรียทองแดง(Bronze) ประเภท 3 Course Free Style Set Menu : Team of 3 ได้แก่ นางสาหนึ่งฤทัย รักอยู่ นางสาวจิตรประภา ศรีศรันยพงศ์ นายยศนนท์ นิยม
 3. รางวัลทองแดง(Bronze) 2 รางวัล ประเภท Word Street Food : Individual ได้แก่ นางสาวอารีญา พุ่มศรี  นายจิรายุ ซิ้มเจริญ
 4. รางวัล (Diploma) 4 รางวัล ประเภท Course Free Style Set Menu : Team of 3 ได้แก่ทีมนายดนุสรณ์ โอนหอม นายคุณานนต์ ชำกุล และนายธนพงษ์ ปัตถานัง  ทีมนายทศพล ศิริกิติกุล นายกิตติวัฒน์ สร้อยมาลี และนางสาวเทพรัตน์ ขันตี ทีมนายกานต์ เสริฐวาสนา นางสาวศศิมล กล่อมพันธ์ และนายฐิติพันธ์ บุญมา ทีมนายโชติพัฒน์ โรจนะเสน นายธีรพงศ์ อ่วมวงษ์ และนางสาวอรัญญา คำภา
 5. รางวัล (Diploma) ประเภท Burger Innovation : Individual ได้แก่ นายสิชล สนธิสุวรรณ