โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา

โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ในกิจกรรม “ศุกร์กุศล ตักบาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา” ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร นำโดย พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 14 และเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร รับบิณฑบาต เมื่อ 29 กันยายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เทพบุตรช่อแก้ว

ขอแสดงความยินดี กับนายเสฎฐวุฒิ ฤทัยยศชนินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลเทพบุตรช่อแก้ว จากการประกวดเทพบุตร-เทพธิดา ช่อแก้ว ในงาน“Discovery Thailand” จัดโดยสาขาวิชาการท่องเที่ยว รายวิชาสัมมนาทางการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ เมื่อ 28 กันยายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประเทศเวียดนาม

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประเทศเวียดนาม

นางสาวฤทัย สุนทรฐิติ และนายชวัลวิชญ์ โพธิ์แก้ว นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้เข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในตำแหน่ง Assistant Merchandiserณ บริษัท โอเรียนตอล การ์เม้นท์ จำกัด เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 และได้เดินทางไปปฏิบัติงานที่สาขา ในประเทศเวียดนาม เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศ ตรวจเยี่ยม ดูแล และให้คำปรึกษา กับนักศึกษา ในระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับทางบริษัท

ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข  อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั้น

จากใจถึงใจ…ด้วยสายใยชาวโชติเวช 60

“จากใจถึงใจ…ด้วยสายใยชาวโชติเวช 60”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรพร้อมใจจัดงาน “จากใจถึงใจ…ด้วยสายใยชาวโชติเวช” แก่บุคลากรเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ รศ.สุรีย์ แถวเที่ยง ผศ.พรรณี วิศิษฎ์วงศกร ผศ.พเยาว์ ดีใจ และ อาจารย์อัจฉราวรรณ ณ สงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา

มอบทุนการศึกษา

นพ.อรุณ และคุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์ (ศิษย์เก่าโชติเวช) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 60,000 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้แทนมอบทุนการศึกษาของ นพ.อรุณ และคุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์ (ศิษย์เก่าโชติเวช) ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวน 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 60,000 บาท เมื่อ 14 กันยายน 2560

คหกรรมศาสตร์…ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก

คหกรรมศาสตร์…ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ดร.วไลภรณ์ สุทธา  รองคณบดีฝ่ายวางแผน และผศ.อภิญญา มานะโรจน์ หัวหน้างานบริการวิชาการและหัวหน้าศูนย์ทดสอบมาตราฐาน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมและ ขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาลัยดุสิตธานี โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี โรงเรียนสอนการอาหาร เอ็มเอส ซี ภัตคารบลูเอเลเฟ่นท์ และบริษัท เอสแอนด์ พี ซินดิเคน จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือขั้นสูง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ รวมทั้งยกระดับร้านอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เมื่อ 25 กันยายน 2560  ณ ห้องบอลลูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

เกษียณ 60 มหาวิทยาลัย

คหกรรมศาสตร์ ร่วมงาน คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมงาน  “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” เนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  แก่บุคลากรเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร