พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ วันแห่งการสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าเรือนหมอพร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 10

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับหลักสูตรที่ 10 วันที่ 19 มกราคม 2560 คือ น้ำยาล้างจาน และการตกแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สอนโดย อาจารย์อัจฉราวรรณ ณ สงขลา อาจารย์สรรษนีย์ เต็มเปี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น 

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 9

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คหกรรมร่วมมือกระทรวงวิทย์ฯ เปิดสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับหลักสูตรที่ 9 วันที่ 18 มกราคม 2560 คือ สลัดโรลปูอัด อาหารว่างเพื่อสุขภาพ สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญา มานะโรจน์ อาจารย์สุดจิตร วรรณโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

 

12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม

พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณราชมงคลพระนคร 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม
ในโอกาสครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานเปิดงาน12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม และประธานมอบรางวัลเกียรติคุณราชมงคลพระนคร แก่บุคลากร หน่วยงาน ศิษย์เก่าและผู้สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในกาสนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีบุคลากรเข้ารับรางวัลและขอแสดงความยินดีแก่บุคคลดังนี้

  1. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย : ดร.ชวลิต นิ่มละออ ผู้บริหารบริษัทโอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด
  2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น : รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ข้าราชการบำนาญ
  3. รางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น : ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  4. รางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น : อ.อารยะ ไทยเที่ยง อาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  5. รางวัลผลงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น สาขาการช่างฝีมือ : อ.นิอร ดาวเจริญพร อาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  6. รางวัลผลงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น สาขาคหกรรมศิลป์ : อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  7. รางวัลบุคคลดีเด่น กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน : นายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ นักวิชาการศึกษา
  8. รางวัลบุคคลดีเด่น กลุ่มลูกจ้างประจำ : นายเลียน ภักดี ช่างปูน ระดับ 2
  9. รางวัลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : อ.สุนันท์ มนต์แก้ว อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมลงพื้นที่ทำความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมลงพื้นที่ทำความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของคณะให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมสร้างความเข้าใจดังกล่าว เมื่อ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 8

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คหกรรมร่วมมือกระทรวงวิทย์ฯ เปิดสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับหลักสูตรที่ 8 วันที่ 17 มกราคม 2560 คือ การร้อยพวงมาลัยลูกปัด เลียนแบบพวงมาลัยแบบสด นำมาพัฒนาเป็นของที่ระลึก สำหรับใช้ในโอกาสพิเศษและเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ หรือเป็นงานอดิเรกได้ ดำเนินการสอนโดย อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร และ อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 7

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คหกรรมร่วมมือกระทรวงวิทย์ฯ เปิดสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับหลักสูตรที่ 7 วันที่ 16 มกราคม 2560 คือ คอนแฟลกคาราเมล เป็นขนมที่มีขั้นตอนการทำง่าย สามารถนำมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ สอนโดย อาจารย์สุพรรณิการ์ โกสุม อาจารย์นันทวัน ชมโฉม อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ