บริจาคโลหิต เพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

คหกรรมศาสตร์ …บริจาคโลหิต เพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช เมื่อ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา โดยมียอดการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 54 ถุง คิดเป็นปริมาณเท่ากับ 24,300 cc.

จัดดอกไม้ งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31

คหกรรมศาสตร์ …จัดดอกไม้ งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ในงาน “เลี้ยงต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31” ณ เมืองริโอ เด จานาโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และรายการแข่งขันระดับนานาชาติ (ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย-โลก) เพื่อแสดงขอบคุณนักกีฬาความยินดีกับ 6 ฮีโล่โอลิมปิก เพื่อให้ประชนได้ร่วมชื่นชมและยินดี เริ่มขวบนจาก สนามกีฬาหัวหมาก–รามคำแหง-พระราม 9-ดินแดง –อนุสาวรีย์ชัย –พญาไทย-เพชรบุรี-ยมราชและสิ้นสุดที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกี่ฬาแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน เมื่อ 26 สิงหาคม 59 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 1/59

18 รูปภาพ · Updated 19 วันที่แล้ว

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 59 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม และ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พญ.บุษยา เตชะเสน เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา

คหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่1 ร่วมพิธี“ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559”เพื่อให้นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
ในโอกาสนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พานไหว้ครู ประเภพสวยงาม จัดทำโดย คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ทั้งนี้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่นและนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร และรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

คหกรรม..ปรับหลักสูตรปริญญาโท

คหกรรม..ปรับหลักสูตรปริญญาโท เน้นบูรณาการความคิดในมิติใหม่

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 กลุ่มวิชา ได้แก่กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ และกลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ มีความทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และตรงความต้องการของผู้เรียนโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย รองศาสตราจารย์นวลแข ปาลิวนิช ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการบริหารคณะ คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อ 20 สิงหาคม 2559

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559  ตำแหน่ง อาจารย์ (วิชาการ) จำนวน 3 อัตรา  ดังนี้

  1. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หมวดอาหารและโภชนาการ) หรือ คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ)
  2. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจบัณฑิต) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กันยายน 2559 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 02-665-3777 ต่อ 5220

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คหกรรม…จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ปลอดรุนแรง ปลอดอบายมุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องให้เกิดความสมานสามัคคี โดยมี อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ควบคุมการดำเนินกิจกรรมให้อยู่ในความเรียบร้อยปลอดภัย ตามนโยบายการรับน้องสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ไม่ให้เกิดความรุนแรงและปลอดจากอบายมุขทุกประเภท โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปีที่ร่วมกิจกรรม