โครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1 และนักศึกษาเทียบโอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาและสร้างคามสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นพี่ และนักศึกษาใหม่ด้วยกัน วันที่ 23-25 สิงหาคม 2559 ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เข้าสัมภาษณ์ ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.จักราวุธ ภู่เสม และทีมนักศึกษา ให้สัมภาษณ์การทำบราวนี่ โดยการใช้ข้าวหอมมันปูสีชมพูแทนแป้งสาลีบางส่วนในบราวนี่
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ทาง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประมาณเดือนสิงหาคม 2559

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 แนะแนวทางการปฎิบัติตัว ในรั่วมหาวิทยาลัย ให้เข้ากับสังคมใหม่ และสิ่งแวดล้อม สถานที่เรียนที่ใหม่ ครู-อาจารย์ พี่รุ่น และเพื่อนใหม่ พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครองชี้แจงรายละเอียด และนโยบาย แนวทางการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับนักศึกษาในด้านวิชาการ ตอลดจนการร่วมกิจกรรมในโครงการ และชมรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จัดโดยงานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

คหกรรมฯโชว์งานฝีมือไทย ณ ประเทศ ญี่ปุ่น ระยะที่ 1

คหกรรมฯโชว์งานฝีมือไทย.. แดนอาทิตย์อุทัยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยร่วมมือกันจัดงาน ศิลปะนานาชาติ Setouchi Triennale 2016 จัดขึ้นระหว่าง18 ก.ค.-4ส.ค. 2559 ณ Symbol Tower ทะกะมะสึ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้นำศิลปะไทยหลากหลายสาขาที่น่าสนใจมาจัดแสดงในงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและแสดงความร่วมมือกันทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น

ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ผ่านการประสานงานจากผศ.อภิรัติ โสฬศ จัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมประกอบด้วย การแกะสลัก แป้งพวง มาลัยจากกระดาษ มาลัยข้าวตอก ว่าวไทย และพานพุ่ม ควบคุมและจัดแสดง ระยะที่1โดย ผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อ.นิอร ดาวเจริญพร อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต อ.อนุสรณ์ ใจทน อ.ณนนท์ แดงสังวาลย์ อ.นันทวัน ชมโฉม และอ.ฐิดารัตน์ นาคเกี้ยว ผู้ประสานงานภาษา

ทั้งนี้ ผู้จัดงาน ได้กล่าวชื่นชมการจัดแสดงผลงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีผู้สื่อข่าวหลายแขนงร่วมทำข่าวและผู้สนใจชื่นชมผลงานจำนวนมาก

คหกรรมฯ ร่วมตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 ด้านอาหารและขนมไทย

คหกรรมฯ ร่วมตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 ด้านอาหารและขนมไทย

ผศ.ดร. ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.วไลภรณ์ สุทธา รองคณบดีฝ่ายวางแผน ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ ผศ.วาสนา ขวยเขิน ผศ.วรรณภา หวังนิพพานโต อ.ฉวีวรรณแจ้งกิจ และอ.เชาวลิต อุปฐาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 DJOP Vocational Skills Competition (DJOP VSC) ด้านอาหารและขนมไทย เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการฝึกอาชีพสู่ตลาดแรงงาน โดยมีเด็กและเยาวชนจาก 17 สถานพินิจทั่วประเทศเข้าแข่งขัน เมื่อ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์ สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559

คหกรรมศาสตร์ สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2559 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย จัดโดย งานศิลปวัฒนธรรมไทย ฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ในการนี้ต้นเทียนอันสวยงามดังที่เห็น ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากนักศึกษาประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ที่ร่วมกันประดิษฐ์และตกแต่งต้นเทียนพรรษาด้วยงานประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความสวยงามแบบไทย