ค่ายปลูกจิตสำนึกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3 D ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จัดโดยงานพัฒนาวินัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยมี อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 กิจกรรมประกอบด้วยการฟังบรรยาย การสวดมนต์ การเจริญจิตภาวนา กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมอุดมปัญญา

 

โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3 D ประจำปีการศึกษา 2558 จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีภูมิคุ้มกันจากสารเสพติด ระยะแรกจัดขึ้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และระยะที่ 2 วันที่ 24-26. ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานพุธทมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม
โดยในพิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับประเทศ ท่านอาจารย์สุวัฒน์ ชมภูพงษ์

  • ที่ปรึกษาคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านการบริหารงานบุคคล
  • ที่ปรึกษาสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • ที่ปรึกษาสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสุดาฯ
    มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง ความสำคัญของ สถาบัน ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์

สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดฝึกอาชีพส่งเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด จัดโครงการฝึกอาชีพส่งเสริมรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยการประสานงานร่วมกันกับงานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร จัดฝึกอบรมวิชาชีพจำนวน 5 หลักสูตร ให้แก่สมาชิกที่สนใจ จำนวน 60 คน ได้แก่ กล่องผ้าไหมใส่เครื่องประดับ วิทยากรโดย ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ เค้กส้ม โดย ผศ.เจตนิพัทธิ์ บุณยสวัสดิ์ ขนมเปี้ยะดอกไม้ โดย ว่าที่ร้อยตรี จักราวุธ ภู่เสม ไอศกรีมเชอร์เบทมะนาว โดย อ.นันทวัน ชมโชม และการหมักเนื้อสัตว์พร้อมน้ำจิ้ม โดย อ.เชาวลิต อุปฐาก โดยได้รับเกียรติจากนายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ จัดขึ้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษา เหตุประสบอัคคีภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เหตุบ้านประสบอัคคีภัย แก่ นางสาวลานนา มาหล้า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการดำเนินชีวิต เมื่อ 16 ธันวาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รวบรวมงินจากคณะกรรมการบริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชร

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส เมื่อ 15 ธันวาคม 2559 ณ เทวราชธรรมศาลา  วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยมีผู้บริหารคณาจารย์ และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสาธุชนเข้าร่วมพิธี แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีอุปการคุณแก่วัดและพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ได้ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในพิธีดังกล่าว

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ฝึกสหกิจเวียดนาม

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ฝึกสหกิจเวียดนาม

นางสาวกรกฏ ดวงอินทร์ และนางสาวณัฐวรรณ รอมไธสง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สหกิจศึกษา ณ บริษัทโอเรียนตอลการ์เม้นท์ จำกัด สาขาประเทศเวียดนาม บริษัทผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย โดยนักศึกษาได้ฝึกสหกิจศึกษาในตำแหน่ง Merchandiser  มีระยะเวลาการฝึกในประเทศไทย1 เดือน และในประเทศเวียดนาม 3 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 2559

ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น  เดินทางไปนิเทศ  เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม  2559 ณ บริษัทโอเรียนตอลการ์เม้นท์ จำกัด สาขาประเทศเวียดนาม

โครงการตามรอยพระราชดำริ 60

พิธีเปิด โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชเพื่อการอนุรักษ์ ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิด“โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชเพื่อการอนุรักษ์ ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คุณค่าทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน แบ่งเป็น 3 ระยะ โดยในระยะแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมดำเนินงานของโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) และการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ วิทยากรจากโครงการ อพ.สธ เมื่อ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์