เลือกตั้ง…กรรมการสภามหวิทยาลัย

ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ประธานกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศูนย์โชติเวช เมื่อ 11 ตุลาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ตักบาตร เนื่องในวันเทโวโรหณะ

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ร่วมตักบาตร เนื่องในวันเทโวโรหณะ เมื่อ 6 ตุลาคม 2560 ณ เทวราชธรรมศาลาวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

 

 

ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับนางฉวีวรรณ สุคันธรัต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนายธีระชัย เชนมะสิริ และศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ เจริญชัย คณะกรรมการตรวจประเมิน ในโอกาสเข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “องุ่น อร่อยง่ายได้สุขภาพ”

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “องุ่น อร่อยง่ายได้สุขภาพ”

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรม“องุ่น อร่อยง่ายได้สุขภาพ” จัดโดยรายการคุณนายจ่ายตลาด และบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่น เป็นกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการ เสนอแนะวิธีทำอาหาร ในการเลือกใช้น้ำมันในการปรุงอาหาร ภายในกิจกรรมมีจัดการแข่งขันการทำอาหาร ใน Theme Concept “เมนูห่วงใย จากใจองุ่น” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมออกอากาศในรายการคุณนายจ่ายตลาด  เมือ 29 กันยายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

โดย มีนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 3 ทีมได้แก่

  1. 1.ทีมมะขาวหวาน ได้แก่ นาย จักรพันธ์ หนูวุ่น นาย ปภาวิน ดุสิตา นายปวัฒน์วงศ์ อรุณรัตน์ เมนู ราชาบนสวรรค์
  2. 2.ทีมกระทะทอง ได้แก่ นายสัณหวัช ชูแก้ว นายพิทย์ พิริยะจารุกุล นางสาวภนิตา เหล็กเพชร เมนู Spicy deep fry salmon ball with spicy mayo souse
  3. 3.ทีม HTM ได้แก่ นายทนง ทองสงวน นายพันธ์เทพ ใจสม นายยศกมินทร์ บัวใบ เมนูไก่ในหีบ

ศิษย์เก่าโชติเวช…มอบต้นดาวเรือง

ศิษย์เก่าโชติเวช…มอบต้นดาวเรือง

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดย พลเอกชนาธิป บุนนาค คุณเบญจมาศ บุนนาค (ภรรยา) ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ชว17) มอบต้นดาวเรือง (ระยะที่2) ให้กับคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ จำนวน 100 ต้น เพื่อใช้ประดับสถานที่ในช่วงการเตรียมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการรับมอบดอกดาวเรือง ได้รับการประสานงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศิณี บำรุงไทย

โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา

โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญ น้อมนำพระพุทธศาสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ในกิจกรรม “ศุกร์กุศล ตักบาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา” ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร นำโดย พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 14 และเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร รับบิณฑบาต เมื่อ 29 กันยายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เทพบุตรช่อแก้ว

ขอแสดงความยินดี กับนายเสฎฐวุฒิ ฤทัยยศชนินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลเทพบุตรช่อแก้ว จากการประกวดเทพบุตร-เทพธิดา ช่อแก้ว ในงาน“Discovery Thailand” จัดโดยสาขาวิชาการท่องเที่ยว รายวิชาสัมมนาทางการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ เมื่อ 28 กันยายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร