นิทรรศการสหกิจศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

Posted Posted in กิจกรรม

นิทรรศการสหกิจศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย จัดนิทรรศการแสดงผลงาน จากการออกฝึกสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการต่างๆ […]

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและสหกิจศึกษา

Posted Posted in กิจกรรม

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและสหกิจศึกษา อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับ […]