12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม

พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณราชมงคลพระนคร 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม
ในโอกาสครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานเปิดงาน12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม และประธานมอบรางวัลเกียรติคุณราชมงคลพระนคร แก่บุคลากร หน่วยงาน ศิษย์เก่าและผู้สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในกาสนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีบุคลากรเข้ารับรางวัลและขอแสดงความยินดีแก่บุคคลดังนี้

  1. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย : ดร.ชวลิต นิ่มละออ ผู้บริหารบริษัทโอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด
  2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น : รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ข้าราชการบำนาญ
  3. รางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น : ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  4. รางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น : อ.อารยะ ไทยเที่ยง อาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  5. รางวัลผลงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น สาขาการช่างฝีมือ : อ.นิอร ดาวเจริญพร อาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  6. รางวัลผลงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น สาขาคหกรรมศิลป์ : อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  7. รางวัลบุคคลดีเด่น กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน : นายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ นักวิชาการศึกษา
  8. รางวัลบุคคลดีเด่น กลุ่มลูกจ้างประจำ : นายเลียน ภักดี ช่างปูน ระดับ 2
  9. รางวัลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : อ.สุนันท์ มนต์แก้ว อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมลงพื้นที่ทำความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมลงพื้นที่ทำความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของคณะให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมสร้างความเข้าใจดังกล่าว เมื่อ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 8

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คหกรรมร่วมมือกระทรวงวิทย์ฯ เปิดสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับหลักสูตรที่ 8 วันที่ 17 มกราคม 2560 คือ การร้อยพวงมาลัยลูกปัด เลียนแบบพวงมาลัยแบบสด นำมาพัฒนาเป็นของที่ระลึก สำหรับใช้ในโอกาสพิเศษและเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ หรือเป็นงานอดิเรกได้ ดำเนินการสอนโดย อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร และ อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 7

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คหกรรมร่วมมือกระทรวงวิทย์ฯ เปิดสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับหลักสูตรที่ 7 วันที่ 16 มกราคม 2560 คือ คอนแฟลกคาราเมล เป็นขนมที่มีขั้นตอนการทำง่าย สามารถนำมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ สอนโดย อาจารย์สุพรรณิการ์ โกสุม อาจารย์นันทวัน ชมโฉม อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

 

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 6

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คหกรรมร่วมมือกระทรวงวิทย์ฯ เปิดสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับหลักสูตรที่ 6 วันที่ 15 มกราคม 2560 คือ ขนมข้าวตู ขนมไทยโบราณสูตรพิเศษที่หารับประทานยาก สอนโดย อาจารย์สุพรรณิการ์ โกสุม อาจารย์นันทวัน ชมโฉม อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ผู้สนใจฝึกอาชีพ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เวทีกลางตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คลองผดุงกรุงเกษม ได้ทุกวัน ระหว่าง 9 – 29 มกราคม 2560 นี้

การบูรณาการความรู้และนำเสนอผลงาน

โครงการค่ายสร้างสรรค์อนุรักษ์งานคหกรรมศาสตร์ และภูมิปัญญาแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์อนุรักษ์งานคหกรรมศาสตร์ และภูมิปัญญาแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย นำนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาดูงานแหล่งวัฒนธรรม ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 การจำลองเมืองโบราณในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ศึกษาการเป็นอยู่ลักษณะบ้านเรือน ตลาดร้านค้า ผลิตภัณฑ์อาหาร ขนมไทย ศิลปประดิษฐ์ การแกะสลักผักผลไม้ และดูการผลิตผ้าขาวม้าร้อยสี บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นมอบหมายให้นักศึกษาบูรณาการความรู้และนำเสนอผลงานจากการศึกษาดูงานเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ14-15 มกราคม 2560 ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 5

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คหกรรมร่วมมือกระทรวงวิทย์ฯ เปิดสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับหลักสูตรที่ 5 วันที่ 14 มกราคม 2560 คือ การประดิษฐ์ที่ใส่กระดาษชำระจากผ้าขาวม้า ที่ผ่านกระบวนการเคลือบไมโครเอนแคปซูเลชั่น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทย สอนโดยผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย และอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้สนใจฝึกอาชีพ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เวทีกลางตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คลองผดุงกรุงเกษม ได้ทุกวัน ระหว่าง 9 – 29 มกราคม 2560 นี้