คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดมาลัยคล้องมือ

คณะกรรมการตัดสินโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดมาลัยคล้องมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ ปวส. ในโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อ 30 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คหกรรมศาสตร์ รับ 2 เหรียญ “สุดยอดเชฟไทยครั้งที่ 6”

คหกรรมศาสตร์ รับ 2 เหรียญ “สุดยอดเชฟไทยครั้งที่ 6” ในงาน THAIFEX Thailand Ultimate Chef Challenge 2017

นายอริส พยายาม นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับเหรียญเงิน ในรายการขนมหวานไทยแบบดั้งเดิม 6 แบบ (6 Different Individually Classic Thai Plated Desserts) ได้แก่ขนมชั้น ฝอยทอง ทับทิมกรอบ บัวลอย ข้าวเหนียวหน้ากระฉีก และบุหลันดั้นเมฆ และรับเหรียญทองแดง ในรายการ Modern Presentation Thai Cuisine Junior Chef ในงาน THAIFEX (Thailand Ultimate Chef Challenge 2017) จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลญ เมสเซ่ เมื่อ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก และอาจารย์เปรมระพี อุยมาวีระหิรัญ อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ฝึกซ้อม

พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี วัดเทวราชกุญชร

พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี วัดเทวราชกุญชร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ถวายสังฆทานเสริมบุญบารมี ทุก 3 เดือน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 16 รับพระบัญชา เป็นเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ครบรอบ 16 ปี เมื่อ 5 มิถุนายน 2560 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

คหกรรมศาสตร์.. ต้อนรับประธานสภาการศึกษา จ.กระบี่

คหกรรมศาสตร์.. ต้อนรับประธานสภาการศึกษา จ.กระบี่ เจรจาความร่วมมือ หารือการเพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจท่องเที่ยว

ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุติ และคุณชวน ภูเก้าล้วน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ และผู้บริหารกระบี่ รีสอร์ท ร่วมประชุมและเจรจาเพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกัน ระหว่างคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร กับ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เมื่อ 2 มิถุนายน 2560 ในการนำองค์ความรู้วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ด้านการประกอบอาหารไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อุตสาหกรรมการบริการอาหาร การแกะสลักผักและผลไม้ การจัดดอกไม้ การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกายให้แก่ บุคลากรภาคธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่บุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงการต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการ กับ วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษา

โครงการต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลพระนคร กับ วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะปฏิบัติการ และความเชียวชาญแกบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในระยะที่ 1 ประกอบไปด้วยหลักสูตรการออกแบบลวดลายผ้า และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า วิทยากรโดยอาจาร์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น และสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และธูปหอมจากเปลือกมะนาว การประดิษฐ์หมอนอิงจากผ้าด้ายเทคโนโลยี Micro-encapsulation การแกะสลักผักและผลไม้ การทำเครื่องหอมไทย จากอาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจหคกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 และระยะที่ 2 หลักสูตรอาหารโบราณ “ชุดข้าวแช่” “ผัดไทยโบราณ แกงนอกหม้อ แกงบวดสามเกลอ การปฏิบัติใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี และการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2560

คหกรรมศาสตร์ ต้อนรับ Street Kitchen

คหกรรมศาสตร์ ต้อนรับ Street Kitchen ณ กรุงบูดาเปสต์ หารือรับนักศึกษาทำงานต่างประเทศ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และ ผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับคุณประภา วิชัยชัทคะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ และตัวแทนบริษัท Street Kitchen ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการร้านอาหารไทยในฮังการี ภายใต้ชื่อ “Pad Thai Wok Bar” ในโอกาสเข้าเยี่ยม ชมพร้อมหารือเรื่องรับสมัครบัณฑิตเข้าทำงานและรวมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในต่างประเทศเมื่อ 2 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

ศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 26 – 29 พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วยการศึกษาดูงานแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ร้าน“บ้านคำปุน”พร้อมทั้งกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ “การทำหมูยอ”ร้านพันชาติ ดูลักษณะทางธรณีวิทยาเกิดจากการแยกตัวของผิวโลก ชมภาพเขียนสีโบราณ อายุมากกว่า 3,000 ปี เล่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่บนหินทราย จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งดูงานศิลปะประดิษฐ์ แบบขอมซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา กำแพงแกะสลักเป็นลวดลายสวยงาม สร้างขึ้นตามศิลปะลพบุรี ที่“ปราสาทหินพนมรุ้ง” จังหวัดบุรีรัมย์