ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 6

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คหกรรมร่วมมือกระทรวงวิทย์ฯ เปิดสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับหลักสูตรที่ 6 วันที่ 15 มกราคม 2560 คือ ขนมข้าวตู ขนมไทยโบราณสูตรพิเศษที่หารับประทานยาก สอนโดย อาจารย์สุพรรณิการ์ โกสุม อาจารย์นันทวัน ชมโฉม อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ผู้สนใจฝึกอาชีพ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เวทีกลางตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คลองผดุงกรุงเกษม ได้ทุกวัน ระหว่าง 9 – 29 มกราคม 2560 นี้

การบูรณาการความรู้และนำเสนอผลงาน

โครงการค่ายสร้างสรรค์อนุรักษ์งานคหกรรมศาสตร์ และภูมิปัญญาแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์อนุรักษ์งานคหกรรมศาสตร์ และภูมิปัญญาแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย นำนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาดูงานแหล่งวัฒนธรรม ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 การจำลองเมืองโบราณในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ศึกษาการเป็นอยู่ลักษณะบ้านเรือน ตลาดร้านค้า ผลิตภัณฑ์อาหาร ขนมไทย ศิลปประดิษฐ์ การแกะสลักผักผลไม้ และดูการผลิตผ้าขาวม้าร้อยสี บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นมอบหมายให้นักศึกษาบูรณาการความรู้และนำเสนอผลงานจากการศึกษาดูงานเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ14-15 มกราคม 2560 ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 5

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คหกรรมร่วมมือกระทรวงวิทย์ฯ เปิดสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับหลักสูตรที่ 5 วันที่ 14 มกราคม 2560 คือ การประดิษฐ์ที่ใส่กระดาษชำระจากผ้าขาวม้า ที่ผ่านกระบวนการเคลือบไมโครเอนแคปซูเลชั่น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทย สอนโดยผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย และอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้สนใจฝึกอาชีพ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เวทีกลางตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คลองผดุงกรุงเกษม ได้ทุกวัน ระหว่าง 9 – 29 มกราคม 2560 นี้

พิธีถวายสังฆทานเสริมบุญบารมี ประจำ 3 เดือ

พิธีถวายสังฆทานเสริมบุญบารมี ประจำ 3 เดือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มอบหมายให้อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายสังฆทานเสริมบุญบารมี ประจำ 3 เดือน โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 14 ประธานพิธีสงฆ์ ในการนี้ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดเลี้ยงอาหารภายในงาน สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร บริการเครื่องดื่ม และทีมสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ เมื่อ 13 มกราคม 2560 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 4

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คหกรรมร่วมมือกระทรวงวิทย์ฯ เปิดสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับหลักสูตรที่ 4 วันที่ 13 มกราคม 2560 คือหมอนรองคอจากผ้าที่ผ่านกระบวนการเคลือบไมโครเอนแคปซูเลชั่น ตกแต่งกลิ่นหอม และจะมีกลิ่นหอมมากขึ้นเมื่อมีการสัมผัส เหมาะสมกับการผลิตหมอนรองคอเนื่องจากเมื่อสัมผัสร่างกายหมอนจะส่งกลิ่นหอมสดชื่นให้กับผู้ใช้งาน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและจุดเด่นผลิตภัณฑ์ สอนโดยผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย และอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้สนใจฝึกอาชีพ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เวทีกลางตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คลองผดุงกรุงเกษม ได้ทุกวัน ระหว่าง 9 – 29 มกราคม 2560 นี้

โครงการค่ายสร้างสรรค์อนุรักษ์งานคหกรรมศาสตร์

โครงการค่ายสร้างสรรค์อนุรักษ์งานคหกรรมศาสตร์ และภูมิปัญญาแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์อนุรักษ์งานคหกรรมศาสตร์ และภูมิปัญญาแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์วรพนธ์ กุลสืบ ให้ความรู้เรื่อง “รักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย”พร้อมทำกิจกรรมกลุ่มศิลปวัฒนธรรม เช่นด้านศิลปะการพับบัว การทำขนมลูกชุบ และกระเป๋าผ้าไทย เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของคนไทย เมื่อ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา ตามด้วยกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งวัฒนธรรม ณ เมืองมัลลิกา และการผลิตผ้าขาวม้าร้อยสี บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมบูรณาการศิลปวัฒนธรรม นำเสนอผลงานภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 14-15 มกราคม 2560

อาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ดีเด่น

อาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ อาคารมีประสิทธิภาพด้านพลังงาน BEC. AWADS 2016 ประเภทอาคารสถานศึกษา พร้อมฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน ภายใต้“โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน” จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จากนายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อ 13 มกราคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร