โครงการค่ายภาษาอังกฤษด้านคหกรรมศาสตร์

โครงการค่ายภาษาอังกฤษด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์เชิงวัฒนธรรมไทยและเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านภาษาอังกฤษในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกอาชีพในระดับสากล จัดโดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชาวต่างประเทศ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ จากคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้และทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 7- 9 ธันวาคม 2559 ณ บ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ราชบุรี

ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเปิด งานแสดงประติมากรรมจัดดอกไม้จากไม้ประดับแห้ง มูลนิธิโครงการหลวง รับมอบโล่ที่ระลึกจาก รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ หัวหน้าโครงการบุหงาโครงการหลวง ในงาน “ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง” จัดขึ้นเพื่อถวายอาลัยและน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดทำพวงมาลัยขนาดใหญ่จัดแสดง ชื่อว่า “มาลัยแห่งความจงรักภักดี” ออกแบบโดยอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ และนักศึกษาที่ร่วมกันประดิษฐ์ จากการนำใบลานมาขัดคล้องสานเป็นพวงเพื่อสื่อถึงสานสายใยรัก ที่ปวงประชามีต่อพระองค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตร เพื่อถวายอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นที่ปรึกษาและประสานงาน

งานจัดแสดง “ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง” มีขึ้นระหว่าง 3-11 ธันวาคม 2559 นี้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน บริเวณ Hall of Fame ชั้น M

มาลัยแห่งดวงใจ ถวายอาลัย องค์ภูมินทร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มอบหมายให้ ผ.ศ.อภิรัติ โสฬศ พร้อมด้วย อ.อนุสรณ์ ใจทน ประสานงานร่วมกับมูลนิธิดอกไม้อบแห้งโครงการหลวง และคุณภูเบศร์ เจษฎ์เมธี รองประธานสภาดอกไม้โลก (เอเชีย – แปซิฟิก) เพื่อจัดทำประติมากรรมงานดอกไม้ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยคณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกัน นำใบลานมาขัดคล้องประสาน เพื่อสื่อถึงสานสายใยที่ปวงประชาชาวไทยมีต่อพระองค์ ขึ้นรูปเป็นพวงมาลัยขนาดใหญ่โดยใช้วัสดุอบแห้งของโครงการหลวง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตร เพื่อถวายอาลัย จัดแสดงในงาน “ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง” และยังมีสถาบันอื่นร่วมจัดแสดงอีกหลายสถาบัน ระหว่าง 3-11 ธันวาคม 2559 นี้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน บริเวณ Hall of Farm ชั้น M

กิจกรรมออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ

ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายนายกจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสรริมสุขภาพ ตามแนวทางของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันพุธ ในการนี้ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์ และบุคลากร ของคณะเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเป็นสัปดาห์แรก เมื่อวันที่ 30 พ.ย.59 ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์

รวมพลังแห่งความภักดี

คหกรรม…จัดดอกไม้ พิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีรัชกาลที่ 9 กิจกรรม”รวมพลังแห่งความภักดี” น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่บริเวณพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อให้ข้าราชการและประชาชน ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

คหกรรมศาสตร์ รวมพลังแห่งความภักดี…พ่อหลวง

คหกรรมศาสตร์ รวมพลังแห่งความภักดี…พ่อหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมดีฮอลล์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร

นิทรรศการสหกิจศึกษา 59

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดนิทรรศการผลงาน ทางวิชาการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานจากการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ จัดแสดงผลงานต่างๆของนักศึกษา การจำหน่ายสินค้า การสาธิต และจัดแสดงโปสเตอร์ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ประสบการณ์ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตาจารย์ เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ประธานเปิดงาน ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดนิทรรศการสหกิจศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสหกิจดีเด่น โดยอาจารย์นิอร ดาวเจริญพร ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับผิดชอบโครงการ