รางวัลความประพฤติดี 63

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษา…รับเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดี  ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ […]