ลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม

งานลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชมการจัดงาน “ลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ณ วัดราชาธิวาส เขตดุสิต ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมดำเนินการจัดอบรมการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน ณ วัดราชาธิวาส เขตดุสิต

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมจัดสาธิตผลงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านอาหารและงานฝีมือ จำนวน 10 ชนิด ในงาน “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ศรัทธาวิถีแห่งสายน้ำ” ประกอบด้วยการสาธิตการทำขนมลิ้นจี่ กระเช้าสีดา บุหลันดั้นเมฆ ค้างคาวเผือก ล่าเตียน ขนมมะลิซ้อนไส้กุ้ง งานแกะสลักผักผลไม้ งานร้อยมาลัย งานใบตอง เครื่องหอมไทย ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์บริการอาหารและเครื่องดื่มประชาชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560

กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการบรรยาย “กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท”

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาบรรยายพิเศษ “กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท” ภายใต้กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 400กว่าคน ให้มีความรู้รักสามัคคี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ เมื่อ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันปิยมหาราช ประจำปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้นำคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ พระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต

มอบดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์แก่วัดเทวราชกุญชรฯ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

มทร.พระนคร ส่งมอบดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์แก่วัดเทวราชกุญชรฯ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มอบดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ จำนวน 9,999 ดอก เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนี้ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 14 เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 19 ตุลาคม 2560 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันประดิษฐ์โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล เป็นผู้จัดทำต้นแบบดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ ดังกล่าว

มอบจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมสำหรับคนพิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นิอร ดาวเจริญพร ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข หัวหน้าโครงการวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพ รัตนะนราพันธ์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย“เรื่องการพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อใช้งานสำหรับคนพิการขา”ถ่ายทอดผลงานวิจัยพร้อมมอบจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมสำหรับคนพิการขาให้กับหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าของผู้พิการทางขา เมื่อ 17 ตุลาคม 2560