Freshy Game ประจำปี 2560

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game ประจำปี 2560 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game ประจำปี 2560 ในรูปแบบถวายอาลัย“สวรรคาลัย”เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพและทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาอันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ ของตัวเอง และหมู่คณะ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560ณ สนามโรงเรียนวัดราชาธิวาส

สอบวัดระดับความรู้มาตราฐานภาษาอังกฤษ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดสอบวัดระดับความรู้มาตราฐานภาษาอังกฤษ ตามแบบทดสอบของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าสอบ จำนวน 500 คน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา

โชว์งานฝีมือแบบไทยต้อนรับนายกเวียดนาม

ราชมงคลพระนคร โชว์งานฝีมือแบบไทยต้อนรับนายกเวียดนาม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนาย เหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยา โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกรัฐบาล เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่และจัดแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารและงานฝีมือที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของทั้งสองประเทศ ในงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้นำประเทศดังกล่าว โดยมี ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำชมผลงานของนักศึกษาที่นำมาจัดแสดงได้แก่ การร้อยมาลัย การแกะสลัก การทำอาหารว่างไทย ช่อม่วง – จีบไทย และขนมไทยชุดทอง ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง โดยมีคณาจารย์สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์และสาขาอาหารและโภชนาการควบคุม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้ศาสตราจารย์ดร.ชญาภัทร์ กรี่อาริโย คณะบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำปานะ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธี “ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560”เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและระลึกถึงพระคุณครู

ในการนี้ ได้จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่นและนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร

ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ “การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้หัวข้อ “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0” โดยคณะส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ 15 ผลงาน และส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ภาคบรรยาย จำนวน 5 ผลงาน

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

คหกรรมศาสตร์  จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ จำนวน 52 คน เมื่อ 5-6 สิงหาคม  2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์