ค่ายปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการค่ายปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

คหกรรมศาสตร์…ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส “วิชางานดูแลบ้านและงานซ่อมบำรุง”

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส “วิชางานดูแลบ้านและงานซ่อมบำรุง” อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]