โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เรียน บุคลากรทุกท่าน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “การปรับตัวเชิงยุทธศาสตร์ทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” […]

อบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 1/2556

Posted 2 CommentsPosted in กิจกรรม

ประกาศจากบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช) เปิดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น […]