รับ 5 รางวัล จากการประกวด ในโครงการเย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 4

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับ 5 […]

โครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานสหกิจศึกษา

Posted Posted in กิจกรรม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]