ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์บริการอาหารและเครื่องดื่มประชาชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560

กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการบรรยาย “กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท”

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาบรรยายพิเศษ “กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท” ภายใต้กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 400กว่าคน ให้มีความรู้รักสามัคคี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ เมื่อ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันปิยมหาราช ประจำปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้นำคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ พระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต

มอบดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์แก่วัดเทวราชกุญชรฯ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

มทร.พระนคร ส่งมอบดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์แก่วัดเทวราชกุญชรฯ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มอบดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ จำนวน 9,999 ดอก เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนี้ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 14 เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 19 ตุลาคม 2560 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันประดิษฐ์โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล เป็นผู้จัดทำต้นแบบดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ ดังกล่าว

มอบจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมสำหรับคนพิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นิอร ดาวเจริญพร ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข หัวหน้าโครงการวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพ รัตนะนราพันธ์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย“เรื่องการพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อใช้งานสำหรับคนพิการขา”ถ่ายทอดผลงานวิจัยพร้อมมอบจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมสำหรับคนพิการขาให้กับหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าของผู้พิการทางขา เมื่อ 17 ตุลาคม 2560

กฐินพระราชทาน 2560 วัดเทวราชกุญชร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และนางละออ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ยอดเงินทำนุบำรุงศาสนาจำนวน ๒,๔๘๖,๓๒๐ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ในการนี้ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธี และรับมอบเงินสนับสนุนให้กับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จากนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และนางละออ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้มอบเงิน สำหรับการจัดดอกไม้ในพิธีดำเนินการโดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 9 ตุลาคม 2560 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คหกรรมศาสตร์ ร่วม กิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

คหกรรมศาสตร์ ร่วม กิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานศิลปวัฒธรรม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์