คหกรรมศาสตร์ สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

คหกรรมศาสตร์ สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมถวาย เทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.2560 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย จัดโดย งานศิลปวัฒนธรรมไทย ฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในการนี้ต้นเทียนอันสวยงามดังที่เห็น ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากนักศึกษาประจำ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ที่ร่วมกันประดิษฐ์และตกแต่งต้นเทียนพรรษาด้วยงานประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความสวยงามแบบไทย

คหกรรมศาสตร์…ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

คหกรรมศาสตร์…ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

      คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วิชัย ธรรมานนท์ และ พญ.บุษยา เตชะเสน เมื่อ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา 

 

ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560

คหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาให้คงอยู่และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม
ในการนี้ต้นเทียนอันสวยงามดังที่เห็น ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ที่ร่วมกันประดิษฐ์และตกแต่งต้นเทียนพรรษา โดยมีอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ เป็นผู้ควบคุม

งานแถลงข่าว การนำเสนอชุดการประกวด Miss Deaf World 2017

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวต้อนรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน สื่อมวลชนและผู้สนับสนุนหลัก ในงานแถลงข่าว การนำเสนอชุดการประกวด Miss Deaf World 2017 Miss & Mister Deaf Europe 2017 Miss & Mister Deaf International 2017 และ Miss & Mister Deaf Asia 2017 เวทีการประกวด หนุ่ม-สาวงามที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับโลก เมื่อ 30 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การสนับสนุนตัวแทนนางงามหูหนวกประเทศไทยไปประกวด ในเวทีโลก โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปประกวด Miss Deaf World 2017 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11-19 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชก และเครื่องช่วยฟัง จำนวน 1 เครื่อง ให้กับนางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์ (น้ำหวาน) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตำแหน่ง (Miss Deaf Thailand 2017 นางงามหูหนวกประเทศไทย) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเผยแพร่และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยกับนานาชาติ ในการนี้ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะและคณาจารย์ ร่วมให้กำลังใจแก่เยาวชนผู้เข้าประกวด

มอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,999 ดอก ให้กับสำนักงานเขตดุสิต

ราชมงคลพระนคร ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,999 ดอก ให้กับสำนักงานเขตดุสิต เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมื่อ 30 มิถุนายน 2560 ดอกไม้จันทน์ดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล เป็นผู้จัดทำต้นแบบ และคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้กับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาในการร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

คหกรรม…รับน้องสร้างสรรค์

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับน้องสร้างสรรค์ และชั่วโมงทานสคริปกิจกรรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องให้เกิดความรักและสามัคคี และดำเนินกิจกรรมให้อยู่ในความเรียบร้อยปลอดภัยตามนโยบายรับน้องสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงและปลอดอบายมุขทุกประเภท

การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปีที่ควบคุม  เมื่อ 30  มิถุนายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 11

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท     หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 11 จำนวน 14 คน เพื่อแนะแนวการศึกษาและกล่าวให้โอวาท  แก่นักศึกษาทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ ที่ปรึกษาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว เมื่อ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร