มอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,999 ดอก ให้กับสำนักงานเขตดุสิต

ราชมงคลพระนคร ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,999 ดอก ให้กับสำนักงานเขตดุสิต เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมื่อ 30 มิถุนายน 2560 ดอกไม้จันทน์ดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล เป็นผู้จัดทำต้นแบบ และคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้กับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาในการร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

คหกรรม…รับน้องสร้างสรรค์

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับน้องสร้างสรรค์ และชั่วโมงทานสคริปกิจกรรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องให้เกิดความรักและสามัคคี และดำเนินกิจกรรมให้อยู่ในความเรียบร้อยปลอดภัยตามนโยบายรับน้องสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงและปลอดอบายมุขทุกประเภท

การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปีที่ควบคุม  เมื่อ 30  มิถุนายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 11

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท     หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 11 จำนวน 14 คน เพื่อแนะแนวการศึกษาและกล่าวให้โอวาท  แก่นักศึกษาทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ ที่ปรึกษาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว เมื่อ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประชุมประจำภาคเรียนที่ 1/2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดประชุมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงกฏระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ การประเมินขั้นและผลตอบแทน การปฏิบัติงานและกิจกรรมของคณะ เมื่อ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4  อาคารเรือนปัญญา

ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดค่าย เมื่อ 18 มิถุนายน 2560 โดยมีอ.ปิยะธิดา สีะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานดำเนินโครงการ ร่วมกับงานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2560 ณ ค่ายวาสนาดี & รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้การทำกิจกรรมประกอบด้วย การเข้าฐานกิจกรรมฝึกระเบียบวินัยจากวิทยากรประจำค่าย การละลายพฤติกรรม การทำกิจกรรมกลุ่ม การบรรยายธรรมมะ และพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อรับขวัญนักศึกษาใหม่

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และแนะแนวทางการปฎิบัติตัว ในรั้วมหาวิทยาลัย ให้เข้ากับสังคมใหม่ และสิ่งแวดล้อม ครู-อาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อนใหม่ พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครองชี้แจงรายละเอียด และนโยบาย แนวทางการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับนักศึกษาในด้านวิชาการ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมในโครงการ และชมรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดขึ้นโดยงานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

“น้ำหวาน ดาวคหกรรม” MISS DEAF THAILAND 2017

“น้ำหวาน ดาวคหกรรม” MISS DEAF THAILAND 2017 เดินสายประกวด ASNI MAN & WOMAN 2017 คว้ารองอันดับ 2 พร้อมเซนต์สัญญาถ่ายแบบ

นางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์ (น้ำหวาน) นักศึกษาปริญญาตรีปี 4 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เดิมมีตำแหน่งเป็นดาวคณะ และได้ดำรงตำแหน่งมิสเดฟไทยแลนด์ 2017 จากชมรมพัฒนาและส่งเสริมศิลป์คนหูหนวกไทย เป็นตัวแทนผู้บกพร่องทางการได้ยินของประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด MISS & MISTER DEAF WORLD 2017 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ในวันที่ 11-19 กรกฎาคม 2560 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินได้เสริมสร้างความมั่นใจและมีทักษะการใช้ชีวิต ล่าสุด ชุติมา เนตรสุริวงศ์ เดินสายประกวดเพื่อหาประสบการณ์สู่ความสำเร็จ เข้าร่วมประกวดเวทีค้นหานางแบบ “แอสนี่ แมน & วูแมน ประจำปี 2017” (ASNI MAN & WOMAN 2017) เมื่อ 4 มิถุนายน 2560 ณ เอมสตาร์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ จัดโดย บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มาครอง รับสายสะพาย ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโอกาสในการถ่ายแบบและร่วมงานกับบริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ตลอดระยะเวลา 1 ปี ในโอกาสนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและเป็นกำลังใจให้ก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกให้สำเร็จเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและมหาวิทยาลัย และเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ในการมุ่งมั่น ตั้งใจและสร้างโอกาสเพื่อความสำเร็จต่อไป